http://www.naturpack.sk
MEVA SK
http://www.mariuspedersen.sk/

Zákon o odpadoch

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (odkaz na aktuálne znenie nájdete nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.

Zákon o odpadoch

redakcia (ilustr.)

Nový zákon začína platiť od 1. januára 2016.

Predmet zákona

Predmetom zákona sú programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírená zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov.

Ďalej tiež nakladanie s komunálnym odpadom, cezhraničný pohyb odpadov, informačný systém odpadového hospodárstva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.

Zákon sa vzťahuje aj na nakladanie s ťažobným odpadom, ukladanie odpadov na odkaliská, nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu.

Tiež na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise, nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.

Definície

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Odpadom nie je látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom, špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu, odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

 • je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,

 • jej ďalšie používanie je zabezpečené,

 • môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,

 • vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,

 • jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,15) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,

 • spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom.

Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise alebo vo vykonávacom predpise a ktorý spĺňa tieto kritériá.

Prečítajte si tiež
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Aktuálne znenie zákona.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.

Obsah zákona

Čl. I - PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet úpravy

§ 2 Odpad

§ 3 Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

§ 4 Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

§ 5 Zariadenia na nakladanie s odpadom

§ 6 Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

DRUHÁ ČASŤ - PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 7 Program predchádzania vzniku odpadu

§ 8 Základné ustanovenia

§ 9 Program Slovenskej republiky a program kraja

§ 10 Program obce

§ 11 Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

TRETIA ČASŤ - POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

§ 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

§ 13 Zákazy

§ 14 Povinnosti držiteľa odpadu

§ 15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

§ 16 Zber odpadu a výkup odpadu

§ 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

§ 19 Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

§ 20 Základné ustanovenia

§ 21 Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti

§ 22 Odovzdanie ortuti a prevzatie ortuti na úložisko dočasného uskladnenia ortuti

§ 23 Vyskladnenie ortuti

§ 24 (1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.

§ 25 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

§ 26 Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

ŠTVRTÁ ČASŤ - ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

§ 27 Základné ustanovenia

§ 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

§ 29 Individuálne plnenie vyhradených povinností

§ 30 Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

§ 32 Základné ustanovenia

§ 34 Povinnosti výrobcov elektrozariadení

§ 35 Nakladanie s elektroodpadom z domácností

§ 36 Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

§ 37 Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení

§ 38 Povinnosti držiteľa elektroodpadu

§ 39 Zber elektroodpadu

§ 40 Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

§ 42 Základné ustanovenia

§ 43 Zákaz

§ 44 Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností

§ 45 Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

§ 46 Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

§ 47 Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov

§ 48 Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

§ 49 Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

§ 50 Zber použitých batérií a akumulátorov

§ 51 Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

§ 52 Základné ustanovenie

§ 53 Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

§ 55 Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

§ 56 Povinnosti distribútora obalov

§ 57 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

§ 58 Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

§ 59 Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

§ 60 Základné ustanovenia

§ 61 Povinnosti výrobcu vozidiel

§ 62 Povinnosti a práva ďalších subjektov

§ 63 Povinnosti držiteľa starého vozidla

§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

§ 67 Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla

§ 69 Základné ustanovenia

§ 70 Povinnosti výrobcu pneumatík

§ 71 Povinnosti distribútora pneumatík

§ 72 Povinnosti iných osôb

§ 73 Základné ustanovenia

§ 74 Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov

§ 75 Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov

PIATA ČASŤ - OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV

§ 76 Nakladanie s odpadovými olejmi

§ 77 Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

§ 78 Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

§ 79 Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

ŠIESTA ČASŤ - KOMUNÁLNY ODPAD

§ 80 Základné ustanovenia

§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

§ 82 Zberný dvor

§ 83 Prevádzkovateľ kuchyne

SIEDMA ČASŤ - CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV

§ 84 Základné ustanovenie

§ 85 Oznámenie

§ 86 Námietky

§ 88 Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení

ÔSMA ČASŤ - ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

§ 89 Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

§ 90 Podmienky udelenia autorizácie

§ 92 Predĺženie platnosti autorizácie

§ 93 Zmena autorizácie

§ 94 Zrušenie a zánik autorizácie

§ 95 Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

§ 96 Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

§ 97 Udeľovanie súhlasu

§ 98 Registrácia

§ 99 Vyjadrenia

§ 100 Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

§ 101 Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

§ 102 Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

§ 103 Informačný systém odpadového hospodárstva

DEVIATA ČASŤ - Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva

§ 104 Základné ustanovenie

§ 105 Ministerstvo

§ 106 Inšpekcia

§ 107 Okresný úrad v sídle kraja

§ 108 Okresný úrad

§ 109 Obec

§ 110 Slovenská obchodná inšpekcia

§ 111 Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

§ 112 Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

§ 114 Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

DESIATA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 115 Priestupky

§ 116 Ukladanie pokút

§ 117 Iné správne delikty

JEDENÁSTA ČASŤ - Recyklačný fond

§ 118 (1) Recyklačný fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania

§ 120 Správna rada

§ 123 Riaditeľ

§ 124 Vymedzenie pojmov

§ 125 Povinnosti výrobcu a iných subjektov

§ 126 Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu

§ 127 Zdroje Recyklačného fondu

§ 128 Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

§ 129 Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu

§ 130 Hospodárenie Recyklačného fondu (počas prechodného obdobia) (1)

§ 131 Informácie

§ 132 (1)

§ 133 (1)

§ 134 (1)


 


Zákon o odpadoch v aktuálnej verzii si môžete prečítať tu.

Diskusia (4)

 1. rakovcanka15.05.2013 (17:34)
  Dobrý deň, platím za vývoz komunálneho odpadu v obci, kde mám trvalý pobyt. Mám však malý domček, ktorý využívam ako včelín v inej obci, Tu mi tiež zaslali výmer na úhradu vývozu komunálneho odpadu, hoci tam žiaden neprodukujem a ani obec mi nič nevyváža. Som povinný platiť dva krát za vývoz odpadu?
 2. Bratislavčan11.07.2013 (14:44)
  Pokiaľ prevádzkujete stavebný objekt v druhej obci, môže Vás táto spoplatniť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom, avšak zároveň Vám musí preukázateľne službu poskytovať (musíte mať k dispozícii nejakú zbernú nádobu - napr. 110 l nádobu alebo veľkorozmerný kontajner).
 3. kuki14.08.2013 (19:21)
  Ak platím v inej obci za komunálny odpad a v Bratislave som v paneláku v podnájme, musím platiť za odpad aj v Bratislave? Z predchádzajúcej podobnej otázky mi nie je jednoznačná odpoveď. Existuje taký zákon, ktorý mi to umožňuje neplatiť?
 4. kuki14.08.2013 (19:21)
  Ak platím v inej obci za komunálny odpad a v Bratislave som v paneláku v podnájme, musím platiť za odpad aj v Bratislave? Z predchádzajúcej podobnej otázky mi nie je jednoznačná odpoveď. Existuje taký zákon, ktorý mi to umožňuje neplatiť?

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.Mohlo by vás zaujímať

Zoznam elektrozariadení

Zoznam elektrozariadení

Kategorizácia elektrozariadení podľa Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Čo sú neobaly? Definuje ich Vyhláška č. 373/2015 Z. z.

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Tlačivo o evidencii a ohlásení o obaloch podľa § 15 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.