Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Vláda chce zmeniť tri vyhlášky k zákonu o odpadoch

Do legislatívneho procesu sa dostalo pripomienkovanie troch predbežných informácií k návrhom noviel „odpadových“ vyhlášok.

triedený zber odpadov

Foto: Fotolia

Možnosť pripomienkovať predbežné informácie končí 19. septembra.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

PI/2017/190 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Cieľom pripravovanej novely vyhlášky je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z prílohy IV. Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).

Predmetom návrhu vyhlášky bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením informatívny zoznam elektrozariadení, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe č. 6, II. Časť k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Návrh vyhlášky vyplynul aj z dôvodu prípravy aplikačnej novely zákona o odpadoch. Cieľom je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli zo zrušenia povinnosti Ministerstvu životného prostredia SR vydávať potvrdenia o vykonanom zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku výrobcovi vyhradeného výrobku a z vypustenia splnomocňovacieho ustanovenia, ktoré definuje zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom.

V prípade nakladania s elektrickými a elektronickými zariadenia (ďalej len „EEZ“) je v prílohe IV. Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ vymedzený informatívny zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií, uvedených v prílohe č. 6, II. Časť zákona o odpadoch. Smernicu je potrebné transponovať do slovenskej legislatívy.

V súčasnosti sa aplikuje vyhláška, ktorá určuje vzor potvrdenia o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom.

Katalóg odpadov

PI/2017/192 Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Návrh vyhlášky vznikol z vlastnej iniciatívy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom doplnenia dvoch nových druhov odpadov do Katalógu odpadov na základe požiadaviek praxe.

Predmetom návrhu vyhlášky je zavedenie dvoch nových druhov odpadu do skupiny odpadov Komunálne odpady. Druh odpadu pre obaly z kovu sa do skupiny Komunálne odpady dopĺňa z dôvodu potreby osobitnej evidencie obalov z kovu vytriedených v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a ich zahrnutia do výpočtu zberového podielu v nadväznosti na zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Druh odpadu pre obaly kontaminované nebezpečnými látkami vytriedené v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov sa zavádza za účelom správneho zaraďovania takýchto obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následného jednoznačného odlíšenia od priemyselných nebezpečných obalov v rámci štatistického výkazníctva.

Za účelom zosúladenia s rozhodnutím Komisie č. 2014/955/EÚ z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie č. 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES sa ďalej pri jednom druhu odpadu oproti platnému stavu dopĺňa kategória „nebezpečné“.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Bristol za jeden mesiac enormne zvýšil mieru triedenia potravinového odpadu

Bristol za jeden mesiac enormne zvýšil mieru triedenia potravinového odpadu

Vďaka jednoduchej marketingovej kampani sa mestu podarilo zvýšiť mieru triedenia kuchynského odpadu o takmer dvojnásobok.

Kovový odpad z KIA bude mať vlastné centrum v Žiline

Kovový odpad z KIA bude mať vlastné centrum v Žiline

Zberný dvor v blízkosti železničnej vlečky bude slúžiť iba pre potreby automobilky, neskôr možno ďalšie priemyselné podniky v okolí.

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Rezort životného prostredia vydáva v týchto dňoch nové tlačivá k vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a k vyhláške č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.