Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Ministerstvo zverejnilo metodiku výpočtu trhového podielu a zberového podielu

Dokument je datovaný k 21. septembru.

Ministerstvo zmenilo metodiku výpočtu trhového podielu a zberového podielu

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

MŽP SR na svojej stránke zverejnilo 21. septembra Metodiku výpočtu trhového podielu a zberového podielu OZV pre obaly (pdf, 396 kB).

Metodika výpočtu trhového podielu výrobcu obalov
a výrobcu neobalových výrobkov za rok 2016
a zberového podielu odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov,
ktoré budú súčasťou komunálneho odpadu na rok 2017

(Zdroj: MŽP SR)

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri výpočte trhového podielu za rok 2016 a zberového podielu na rok 2017 pre jednotlivé organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“) v nadväznosti na poskytnuté údaje Štatistickým úradom Slovenskej republiky v mesiaci júl 2017 vydáva Ministerstvo životného prostredia SR túto metodiku výpočtu.

Medzi základné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku, v tomto prípade výrobcu obalov a výrobcu neobalového výrobku, patrí povinnosť vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v zmysle § 27 ods. 4 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v obci sa uskutočňuje spolu do jednej nádoby tak, ako je to ustanovené v § 14 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Na základe uvedeného OZV pri výpočte zberového podielu musí vychádzať zo sumárneho množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v roku 2016 jej zmluvnými výrobcami.

Z dôvodu, že výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne (jeho odpady nekončia v komunálnom odpade), nie je povinný financovať zber triedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré sú vyhradenými prúdmi odpadov, množstvo obalov ním uvedených na trh sa nezapočíta do výpočtu trhového podielu a zberového podielu.

V súlade s vyššie uvedeným do výpočtu súhrnného zberového podielu na rok 2017 vstupujú nasledovné údaje:

  1. celkové množstvo obalov uvedených na trh Slovenskej republiky v roku 2016 je 517 792 ton. Z toho množstvo obalov uvedených na trh prostredníctvom zmluvných výrobcov jednotlivých organizácií zodpovednosti výrobcov v roku 2016 je 473 094 ton.
  2. množstvo neobalových výrobkov uvedených na trh Slovenskej republiky za II. polrok roka 2016 je 53 366 ton. Keďže za rok 2016 nie je dostupný údaj o ročnom množstve neobalových výrobkov uvedených na trh, potom pre rok 2016 sa celkové množstvo neobalových výrobkov uvedených na trh v tomto roku vypočíta ako dvojnásobok neobalových výrobkov uvedených na trh v II. polroku 2016. Celkové množstvo neobalových výrobkov na trh Slovenskej republiky za rok 2016 je teda 106 732 ton.
  3. podľa § 59 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch OZV pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov, je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 zákona o odpadoch povinná zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu. Vzhľadom na združený systém nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov je potrebné pri výpočte trhového podielu OZV vychádzať z celkového množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh zmluvnými výrobcami jednotlivých OZV v SR v roku 2016, t.j. 579 826 ton (súčet údajov podľa bodu 1 a bodu 2.).
  4. počet obyvateľov Slovenskej republiky k 31. decembru 2016 je 5 435 343 obyvateľov. Tento počet pochádza z údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky1.
  5. množstvo odpadov obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných v rámci komunálneho odpadu v roku 2016 v Slovenskej republike je 164 665 ton. Priemerné množstvo vyzbieraných odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálnych odpadov v kg/obyvateľa za rok 2016 potom predstavuje 30,2952 kg.2

Dokument si môžete stiahnuť aj tu (pdf).

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Obyvatelia Trnavského kraja produkujú najviac odpadu na Slovensku

Obyvatelia Trnavského kraja produkujú najviac odpadu na Slovensku

Všetky obce Trnavského kraja v minulom roku vyprodukovali 268.070 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov. Oproti predchádzajúcemu roku sa množstvo odpadu zvýšilo o 20 588 ton.

Neplníme plány. Slovensko nepredchádza vzniku odpadu tak, ako chcelo

Neplníme plány. Slovensko nepredchádza vzniku odpadu tak, ako chcelo

Vláda bude vyhodnocovať plnenie cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018. Výsledky má slabé. Navrhuje preto riešenie, ktoré plán splní.

Veľká novela zákona o odpadoch vyšla v zbierke zákonov

Veľká novela zákona o odpadoch vyšla v zbierke zákonov

Novela zákona zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 18. októbra 2017 vyšla v zbierke zákonov minulý týždeň.