Firma BIOELEKTRA SE | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

BIOELEKTRA SE

Dvořákovo nábrežie 4E, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO : 51 128 608

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Dvořákovo nábrežie 4E, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Poštová adresa : Dvořákovo nábrežie 4E, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Telefón : +421 220 850 772
Kontaktná osoba : Ing. Jaroslav Birčák, PhD.
funkcia : podpredseda predstavenstva


POPIS

BIOELEKTRA SE so sídlom v Bratislave je európska spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou BIOELEKTRA GROUP S.A. – technologickej spoločnosti, investujúcej do vývoja inovatívnych riešení pre odpadové hospodárstvo a prevádzkujúcej inovatívne riešenia na spracovanie a recykláciu komunálneho odpadu.

Vyvinula prelomovú technológiu RotoSTERIL BEG7000 – autoklávové (sterilizačné) zariadenie na MECHANICKO-TEPELNÉ SPRACOVANIE komunálneho odpadu (Mechanical Heat Treatment - MHT) a INOVATÍVNE RIEŠENIE NA SPRACOVANIE A RECYKLÁCIU komunálneho odpadu s potenciálom radikálne meniť doterajšie spôsoby nakladania s komunálnym odpadom a z toho vyplývajúcim značným dopadom na odvetvie odpadového hospodárstva, resp. aj na iné priemyselné odvetvia, so 100% ekologickým efektom a súčasne s naplnením podstaty a cieľov CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY, ktoré neustále inovuje za účelom jeho globálnej implementácie.

Je založené na EXTRÉMNE ÚČINNOM PROCESE, v ktorom sa odpad najprv STERILIZUJE a následne sa sterilizovaný odpad AUTOMATICKY TRIEDI na použiteľné frakcie rozličných druhotných surovín, organickú frakciu a RDF, ktoré sú určené na ďalšie využitie.

Takmer úplne ELIMINUJE potrebu ukladania odpadu na skládky, dokáže odkloniť viac ako 96 % odpadu, ktorý už neputuje dalej na skládky. Stelesňuje myšlienku CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY – UMOŽŇUJE ZÍSKAŤ TAKMER VŠETKY CENNÉ DRUHOTNÉ SUROVINY Z ODPADU (viac ako 90 % recyklovateľných frakcií) a následne ich RECYKLOVAŤ do užitočných produktov.

Samotná prevádzka NEVYTVÁRA ŽIADNE ZÁPACHY počas procesu spracovania, t.j. môže sa nachádzať bližšie k obytným zónam a tak výrazne znížiť náklady na dopravu a logistiku. Naviac ZNIŽUJE EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV a ZNIŽUJE UHLÍKOVÚ STOPU, tzv. bezkomínový technologický proces a nemá žiadne úniky kvapalín.

Umožňuje dosiahnuť NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ RECYKLÁCIE NA SVETE (65 %+) a SPLNIŤ recyklačné ciele a záväzky vyplývajúce z novoprijatých smerníc EÚ. Naviac umožňuje ZJEDNODUŠIŤ a ZEFEKTÍVNIŤ triedený zber odpadu pri zdroji a tak ZNÍŽIŤ NÁKLADY na odvoz odpadu (zvyčajne umožňuje ušetriť 20 – 50 % nákladov). V prípade navýšenia poplatkov za skládkovanie odpadu podľa požiadaviek EÚ umožňuje udržať miestne poplatky za komunálny odpad na rovnakej úrovni alebo minimalizovať dopady navýšenia na občanov.

Vďaka pomerne NÍZKYM prevádzkovým nákladom, PRIMERANÝM investičným nákladom a VYSOKEJ účinnosti môže byť implementované po celom svete, či už v rozvinutých alebo aj rozvojových krajinách.