Odhad stavu sektorových účtov v Recyklačnom fonde | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
Dni teplárenství a energetiky

Odhad stavu sektorových účtov v Recyklačnom fonde

Analýza príjmov a výdavkov Recyklačného fondu.

Odhad stavu sektorových účtov v Recyklačnom fonde

Jednou z podstatných pripomienok kritikov založenia a existencie Recyklačného fondu je i námietka, že Recyklačný fond akumuluje finančné zdroje na svojich účtoch bez toho, aby ich obratom používal na zákonom určené účely. Fond uvádza vo svojej správe za rok 2009 svoj obežný majetok v hodnote 44,3 mil. eur (vrchol dosiahol v roku 2007 - 59,4 mil. eur). Aktuálny stav na účtoch komoditných sektorov však fond odmieta na požiadanie zverejniť. Z výročných správ fondu však je možné získať aspoň rámcovú predstavu o aktuálnom stave prostriedkov vo fonde.

ODHAD STAVU ÚČTOV KOMODITNÝCH SEKTOROV - SPOLU

Príjmy

Dominantným príjmom sektorov komodít sú podľa zákona o odpadoch príspevky výrobcov a dovozcov za výrobu a dovoz sektorových komodít (v prípade elektrozariadení za uvedenie na trh). Ďalej sú to príjmy zo zmluvných pokút, úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom a príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Recyklačného fondu (§ 62-64 zákona o odpadoch).

Od začiatku činnosti fondu až do konca roku 2009 tvorili príjmy z príspevkov výrobcov a dovozcov a úrokov z úverov spolu 175,2 mil. eur:

Tab. 1: Príjmy Recyklačného fondu za komodity, 2002-2009 (v EUR) (Zdroj: výročné správy RF)

Komodita

Príjem

Batérie a akumulátory

4 794 494

Oleje

9 989 282

Pneumatiky

12 340 753

VKM

5 071 393

Elektrozariadenia

10 667 079

Plasty

24 764 789

Svetelné zdroje s ortuťou

642 380

Papier

21 438 791

Sklo

10 157 384

Vozidlá

72 866 806

Kovové obaly

2 485 858

SPOLU

175 227 545

Príjmom sektorov je však v zmysle zákona iba 88 % z tejto sumy (od 1.11.2009 už len 75 %). To znamená, že príjem do sektorov bol v rokoch 2002-2009 približne 154 mil. eur.

Výdavky

Čo sa týka výdavkov na projekty, Recyklačný fond uvádza za uvedené obdobie vyplatenú sumu 124,7 mil. eur.

Tab. 2: Vyplatené prostriedky na projekty 2002-2009 (Zdroj: www.recfond.sk)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Projektové (počet)

20

107

93

89

61

79

69

47

Schválená suma (Eur)

5 360 255

17 943 278

15 043 459

14 803 874

9 164 335

17 311 829

20 481 644

19 305 518

Výsledok

Podľa týchto zdrojov mohlo byť na konci roku 2009 vo fonde sústredených na účtoch komoditných sektorov približne 30 mil. eur (900 mil. Sk), nepoužitých na projekty.(Podobný stav môžeme očakávať i za rok 2010. V roku 2010 bolo zatiaľ vyplatených na projekty 5,3 mil. eur, príjmy fondu za tento rok nie sú zatiaľ zverejnené. Ako vyplýva z výročných správ fondu, stav postupného akumulovania zdrojov pretrvával od začiatku založenia fondu, rozdiel medzi príjmami a projektovými výdavkami fondu bol po najmä v prvých rokoch veľmi vysoký.)

ODHAD STAVU ÚČTOV KOMODITNÝCH SEKTOROV - PODĽA SEKTOROV

Získanie presnejšej predstavy o stave jednotlivých účtov komoditných sektorov naráža na viacero chýb a neúplných informácií o udelených dotáciách zverejnených na stránke fondu, niektoré projekty neobsahujú informáciu, z ktorých sektorov bol projekt podporený. Fond však zverejnil výsledné sumy vyplatené na projekty.

Výdavky

Tab. 3: Prostriedky vyplatené zo sektorov fondu v EUR (Zdroj: výročné správy RF)

Sektor/Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Opotrebovaných batérií a ak.

0

486 811

203 273

921 543

217 371

50 520

150 296

100 321

Odpadových olejov

0

862 342

448 564

1 056 859

900 307

1 706 814

1 299 299

1 468 192

Opotrebovaných pneumatík

0

1 843 153

1 060 176

1 733 647

1 058 107

1 440 421

186 199

1 114 329

VKM

0

371 772

199 543

524 078

202 630

313 227

905 201

478 099

Elektrozariadení

0

3 599 713

1 055 884

1 456 319

404 227

60 329

67 731

1 947 521

Plastov

0

1 504 738

3 235 256

2 830 021

1 442 703

859 264

992 357

2 233 130

Svetelných zdrojov s obsahom or

0

112 076

58 014

59 383

1 057

-

-

-

Papiera

0

2 219 407

2 208 785

2 092 651

3 967 976

1 440 620

2 263 550

1 584 184

Skla

0

221 151

876 229

1 209 698

1 381 266

685 225

743 334

1 502 345

Vozidiel

0

687 394

2 450 670

1 681 666

4 504 934

5 553 702

13 547 110

12 983 345

Kovových obalov

0

-

411 122

229 341

365 818

299 692

141 857

127 147

Všeobecný sektor

0

553 446

2 309 773

1 151 304

56 154

156 363

215 299

41 657

Všeobecný sektor - obce §64

0

167 028

911 738

1 127 150

584 685

2 091 876

3 743 258

1 751 521

Výsledok

Tab. 4: Prostriedky na sektorových účtoch fondov v mil. eur za roky 2002-2009 (Zdroj: výročné správy RF)

Sektor

príjem setora

vyplatené na projekty

zostatok

SOBA  - Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov

4,2 mil. €

2,1 mil. €

2,1 mil. €

SOO - Sektor odpadových olejov

8,8 mil. €

7,8 mil. €

1,0 mil. €

SOP  - Sektor opotrebovaných pneumatík

10,8 mil. €

8,4 mil. €

2,4 mil. €

SVKM  - Sektor viacvrstvových kombinovaných materiálov

4,5 mil. €

2,9 mil. €

1,5 mil. €

SEEZ  - Sektor elektrozariadení

9,4 mil. €

8,5 mil. €

0,8 mil. €

SPL  - Sektor plastov

21,8 mil. €

13,1 mil. €

8,7 mil. €

SŽOO  - Sektor žiarovek s obsahom ortuti

0,5 mil. €

0,2 €

0,3 mil. €

SP  - Sektor papiera

18,9 mil. €

15,7 mil. €

3,0 mil. €

SSK  - Sektor skla

8,9 mil. €

6,6 mil. €

2,3 mil. €

SV - Sektor vozidiel

64,1 mil. €

41,4 mil. €

22,7 mil. €

SKO - Sektor kovových obalov

2,2 mil. €

164 mil. €

0,6 mil. €

Zo sumarizácie zverejnených informácií vyplýva, že najviac akumulovaných prostriedkov by malo byť v sektoroch vozidiel a plastov.

ODHAD STAVU ÚČTU VŠEOBECNÉHO SEKTORA

Príjmy

Príjmy do všeobecného sektora plynú podľa zákona o odpadoch z týchto zdrojov:

i) 12 % z vybratej sumy príspevkov od výrobcov a dovozcov (od 1.11.2009 už 25 %)
ii) dary a príspevky domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
iii) výnosy zo správy vlastného majetku,
iv) úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách,
v) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon.

1.) Príjmy Recyklačného fondu v rokoch 2001-2009 činili podľa výročných správ spolu 186,5 mil. eur, do kvóty dvanásťpercentného podielu do všeobecného sektora sa však nepočítajú príjmy z úrokov (tu je výklad zákona dosť nejasný, prikláňame sa k tejto pravdepodobnej verzii - pozn. aut.). Základom pre stanovenie príjmov do sektora by teda mala byť suma 175,2 mil. eur, takže dvanásťpercentný príjem by mal podľa týchto východísk činiť 21,02 mil. eur. Táto suma môže byť o niečo vyššia, nakoľko od 1. novembra 2009 začalo platiť zvýšenie príjmov do všeobecného sektora z 12 % na 25 %.

2.) Ďalšími príjmami všeobecného sektora sú aj úroky z prostriedkov RF uložených v bankách (§ 62), ktoré do roku 2009 činili spolu sumu 11,3 mil. eur:

Tab. 5: Prijaté úroky RF 2002-2009 v EUR (Zdroj: výročné správy RF)

popis

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SPOLU

Prijaté úroky

511 066

1 319 788

1 334 163

1 075 415

1 599 379

1 977 917

2 110 494

1 409 685

11 337 907

3.) K tejto sume treba ďalej pripočítať príjmy za dary a príspevky domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb, ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon (oba príjmy sú zrejme zanedbateľné) a výnosy zo správy vlastného majetku.

Výročné správy uvádzajú medzi ostatnými výnosmi príjem v úhrnnej výške 12,5 mil. eur:

Tab. 6: Tržby a iné ostatné výnosy v EUR za roky 2002-2009 (Zdroj: výročné správy RF)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Iné ostatné výnosy

511 054

1 136 859

1 581 657

1 569 774

1 586 603

1 865 930

2 077 458

2 214 329

Tržby z predaja DHP

-

-

-

-

-

8 365

26 232

20

Príjem všeobecného sektora za roky 2002 až 2009 by teda mal byť na úrovni 45 mil. eur.

Výdavky

Výdavky všeobecného sektora fondu, ktoré boli vyplatené na projekty a na žiadosti obcí podľa § 64, činili podľa správ za celé obdobie 14,86 mil. eur.

Náklady Recyklačného fondu za uvedené obdobie presiahli sumu 15,19 mil. eur:

Tab. 7: Náklady 2002-2009 v EUR (Zdroj: výročné správy RF)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Náklady spolu

1 636 958

1 407 422

1 911 173

1 918 210

1 882 991

2 027 858

2 194 940

2 214 326

- z toho osobné náklady

650 568

577 209

868 054

883 357

933 081

1 163 755

1 347 078

1 354 296

Výdavky všeobecného sektora by tak mali byť na úrovni 30 mil. eur.

Výsledok

Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdajmi z výročných správ tak činí sumu 15 mil. eur.

ZÁVER

Vzhľadom na nedostatok podrobnejších informácií o položkách na strane príjmov a výdavkov fondu nemožno získať presnejšie informácie o nakladaní fondu, ako aj vzhľadom na rozhodnutie Recyklačného fondu nezverejniť stav sektorových účtov, snahou tejto analýzy bolo poskytnúť iba základné informácie o príjmoch a výdavkoch fondu, na základe ktorých by bolo možné dedukovať približnú hodnotu na stave účtov Recyklačného fondu. Z týchto údajov vyplýva, že Recyklačný fond má v súčasnosti disponibilné zdroje na projekty a podporu obcí v hodnote, ktorá môže dosahovať sumu 45 mil. eur.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.