Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Parlament schválil nepriamu novelu zákona o odpadoch

Poslanci národnej rady schválili minulý týždeň vládny návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia, v rámci ktorého odsúhlasili aj zmeny v zákone o odpadoch. Z viacerých pozmeňovacích návrhov prešli iba niektoré. Najvýraznejšou zmenou je zrovnoprávnenie zahraničných prevádzok zhodnocujúcich niektorý odpad so slovenskými, pre účely odpočtu príspevku do Recyklačného fondu.

Parlament schválil nepriamu novelu zákona o odpadoch

Pôvodný návrh zákona, ktorý bol doručený na rokovanie z vlády do národnej rady, obsahoval iba jednu zmenu v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Išlo o vecné doplnenie informácie, že zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia.

Ilustračné foto © Dreamstime.com

Návrh zákona bol následne prerokovaný v pléne národnej rady v prvom čítaní dňa 19. mája 2011, v ktorom parlament určil štyri výbory na prerokovanie návrhu.

Dňa 28. mája 2011 sa konalo zasadnutie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktorom boli predložené podstatné pozmeňovacie návrhy k zákonu o odpadoch.

Pozmeňovacie návrhy výboru NR SR

Tieto zmeny boli schválené, čo sa uvádza i v uznesení dotyčného výboru č. 89, podľa ktorého výbor súhlasí s vládnym návrhom zákona, avšak s pripomienkami, súčasťou ktorých sú aj dotyčné pozmeňovacie návrhy k zákonu o odpadoch. Tieto navrhované zmeny odporučil schváliť aj gestorský Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, v spoločnej správe výborov č. 316a.


Odpady-Portal.sk: Obsah pozmeňovacích návrhov výboru


V návrhu sa mení vymedzenosť zhodnocovateľa batérií a akumulátorov. Kým držiteľ použitých batérií a akumulátorov (BaA) bol doteraz povinný - okrem iných osôb - odovzdať použité prenosné BaA zhodnocovateľovi, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 zákona o odpadoch, odteraz by ich mal odovzdať zhodnocovateľovi, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy – teda i do prevádzok v zahraničí. Podobne ako u zhodnocovateľa, týka sa to i prevádzkovateľa zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových BaA, ktorý by tiež nemal podliehať autorizácii, ale oprávneniu.

Ďalšie opatrenia sa týkali implementácie smernice v súvislosti so zlepšením ekologickosti výroby automobilov vo vzťahu k odpadom.

Dôležitý pozmeňovací návrh sa týkal i zmeny obmedzenia, ktoré zabraňovalo výrobcom a dovozcom znižovať si príspevok do Recyklačného fondu tým, že by si mohli dať zhodnocovať odpad v zahraničí. Doteraz mohli znižovať príspevok do fondu iba u tých zhodnocovateľov, ktorí majú udelený súhlas podľa zákona o odpadoch [§ 7 ods. 1 písm. c), h) a r)] na:

- prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov

- zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením

- zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.

Podľa nového návrhu by malo stačilo preukázať zhodnotenie u osoby, ktorá má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na zhodnocovanie odpadov. Podľa predkladateľov je navrhnutá úprava potrebná na dosiahnutie zrušenia obmedzenia vývozu elektroodpadu ako nebezpečného odpadu zo SR za účelom jeho zhodnotenia, ktoré je v rozpore s komunitným právom. Návrhy výboru napokon v pléne boli prijaté.

Pozmeňovacie návrhy poslancov Sidora a Jakaba

Na 20. schôdzi NR SR dňa 12. júla 2011 bol prerokovaný návrh zákona v druhom čítaní. V rámci rokovania boli predložené ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, od poslancov Pétera Vörösa (autorstvo návrhu je neskôr v hlasovaní prisudzované poslancovi Igorovi Sidorovi) a Eleméra Jakaba.


Odpady-Portal.sk: Obsah pozmeňovacích návrhov poslancov Vörösa/Sidora a Jakaba


Cieľom návrhu Eleméra Jakaba bolo zainteresovať do kontroly Recyklačného fondu aj ministra životného prostredia, ktorý by mal podpisovať rozhodnutia správnej rady fondu, dávať podnet na začatie konania Najvyššieho kontrolného úradu a Protimonopolného úradu SR, zverejňovať zmluvy medzi fondom a žiadateľmi.

Cieľom návrhu poslancov Pétera Vörösa/Igora Sidora bolo zrušiť obmedzenie pre zhodnotenie nebezpečeného odpadu, nakoľko nakoľko predmetné ustanovenie je v rozpore so Zmluvou o Európskej únii, Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie. Tieto návrhy napokon v pléne neboli prijaté.

Hlasovanie v pléne

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.