NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozmeňovacie návrhy neodstránili problematické časti návrhu nového zákona o odpadoch

Schvaľovane návrhu nového zákona o odpadoch („návrh zákona“) sa blíži do finále. V priebehu legislatívneho procesu schvaľovania boli vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky („NRSR“) predložené a schválené početné pripomienky. Najviac problematické časti návrhu zákona však ostali nezmenené aj po predložení týchto pripomienok a návrhov na úpravu znenia textu návrhu zákona.

Pozmeňovacie návrhy neodstránili problematické časti návrhu nového zákona o odpadoch

Fotolia

Naopak, do návrhu zákona má byť doplnené aj ustanovenie, ktoré výrazne posilňuje vplyv organizácie zodpovednosti výrobcov na zmluvné vzťahy obcí so zberovými spoločnosťami a zvýrazňuje tak riziká, ktoré prinesie prostredie podporujúce monopol v prospech jednej z organizácii zodpovednosti výrobcov.

Návrh zákona tak aj v súčasnej podobe obsahuje viacero ustanovení, ktoré sú, podľa nášho názoru, v rozpore s európskym právom, ako aj Ústavou Slovenskej republiky. Ak dôjde k jeho prijatiu, návrh zákona bude mať výrazne negatívny účinok a vytvorí, okrem iného, podmienky pre vznik monopolného postavenia jednej organizácie zodpovednosti výrobcov. Zároveň dôjde k vytvoreniu výrazných bariér vstupu na trh pre nové subjekty, ktoré by mali v budúcnosti záujem získať autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto skutočnosti budú viesť v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu nákladov spotrebiteľov, keďže, i v dôsledku zásahu do slobodného súťažného prostredia, dôjde k navýšeniu cien spotrebných tovarov a služieb. Rozsah narušenia slobodnej hospodárskej súťaže na danom relevantnom trhu bude zásadného charakteru.

Ak bude návrh zákona schválený NRSR v predloženej podobe, nie je možné vylúčiť, že Európska komisia začne proti Slovenskej republike konanie o porušení predpisov EÚ (infringement procedure) a uloží Slovenskej republike príslušné sankcie. Slovenská republika sa zároveň vystaví hrozbe podávania žalôb na náhradu škody zo strany subjektov, ktorým v dôsledku porušenia európskeho práva bude spôsobená ujma.

V súčasnosti môžu oprávnené organizácie vstupovať do zmluvnej spolupráce nielen s obcami, ale aj so zberovými spoločnosťami. návrh zákona obsahuje ustanovenia, ktoré zásadným spôsobom predefinujú celý relevantný trh a vytvárajú podmienky pre jeho monopolizáciu jedným subjektom.

Návrh zákona zavádza princíp „jedna obec – jedna zmluva“, v zmysle ktorého bude môcť oprávnená organizácia (po novom: organizácia zodpovednosti výrobcov) vykonávať svoju činnosť len za predpokladu, že má uzatvorenú zmluvu s obcou. Jedna obec zároveň bude môcť mať uzatvorenú zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov (t.z. úplná exkluzivita na úrovni obcí). Uvedené legislatívne opatrenie zároveň neprimeraným spôsobom zvýhodní tú oprávnenú organizáciu, ktorá má už v súčasnosti rozvinuté a uzatvorené zmluvné vzťahy s viac než 1500 mestami o obcami.

Porušenie európskeho práva je možné vidieť najmä rozpore návrhu zákona so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ako aj v rozpore so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva v znení Lisabonskej zmluvy.

Okrem vyššie uvedených skutočností je potrebné poukázať na to, že vyjadrenia predkladateľa návrhu zákona o tom, že doterajšie zmluvy uzatvorené s obcami budú nadobudnutím účinnosti návrhu zákona zrušené, sú v priamom rozpore so samotným textom návrhu zákona. Návrh zákona v rámci svojich prechodných ustanovení vyslovene počíta s tým, že v súčasnosti existujúce zmluvy s obcami ostanú naďalej platiť. Zákon dáva obciam len dodatočnú možnosť tieto existujúce zmluvné vzťahy vypovedať.

V neposlednom rade je však potrebné poukázať na jednu z najzásadnejších zmien, ktoré sa navrhujú vykonať v návrhu zákona. Výbor NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie navrhol doplniť ustanovenie § 81 návrhu zákona o nový odsek 23 v zmysle ktorého bude platiť, že:

(23) Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.“

Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá bude mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou obcou, tak bude môcť tým, že jednoducho neuzatvorí zmluvu so zberovou organizáciou priamo ovplyvniť to, či bude mať obec možnosť vypovedať existujúcu zmluvu so zberovou spoločnosťou. Uvedené pravidlo dáva organizácii zodpovednosti výrobcov zákonnú možnosť ovplyvniť výber toho, kto má, resp. kto nemá, pre danú obec zabezpečovať triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Nie je možné vylúčiť, že v praxi dôjde k zneužívaniu tohto pravidla a organizácie zodpovednosti výrobcov budú účelovo odmietať uzatvárať zmluvy s niektorými zberovými spoločnosti s cieľom „vyblokovať“ tieto zberové spoločnosti zo spolupráce s obcou a preferovať iba určité zberové spoločnosti. Toto riziko je výrazne zvýšené práve tým, že zákon vytvára podmienky pre získanie dominantného postavenia jednej organizácie zodpovednosti výrobcov. Táto následne bude mať, práve prostredníctvom v NRSR doplneného ustanovenia, možnosť svoje postavenie využiť na uplatňovanie neprimeraného vplyvu voči ostatným účastníkom na trhu s nakladaním s komunálnym odpadom.

Takáto závažná zmena návrhu zákona by si vyžadovala hlbšiu analýzu a diskusiu. Nepovažujeme preto za správne, ak sa takéto nové pravidlo „implantuje“ do textu návrhu zákona až vo finálnych štádiách legislatívneho procesu, a to bez akéhokoľvek bližšieho odôvodnenia.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe

Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe

Cesta k monopolom nie je správna, konkurencia subjektov na trhu znižuje cenu a zlepšuje inovácie.

Editoriál. Ako na poplatok za skládkovanie

Editoriál. Ako na poplatok za skládkovanie

Zatiaľ čo ministerstvo životného prostredia začalo opäť dumať nad tým, ako zmonopolizovať financovanie triedeného zberu, prebehol už viac ako rok od prvého návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a pol roka od medializácie druhého.

Jozef Kozák: Rovnosť podmienok na trhu zostáva našou hlavnou požiadavkou

Jozef Kozák: Rovnosť podmienok na trhu zostáva našou hlavnou požiadavkou

Na otázky o situácii na trhu a cieľoch organizácie zodpovednosti výrobcov nám odpovedal Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA a.s.