Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pokuty podľa nového zákona o odpadoch

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prináša okrem iných zmien aj zásadné zmeny v pokutách, ktoré budú udeľované za porušenie povinností (§117). Podľa tohto zákona sú pokuty rozdelené do 6 skupín (oproti 4 skupinám podľa zákona č. 223/2001 Z. z.).

Pokuty podľa nového zákona o odpadoch

  • Publicistika |  25.11.2015 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Prvá skupina pokút vo výške od 500 eur do 50 000 eur sa udelí za malé porušenia, najčastejšie spojené s evidenciou, prevádzkovou dokumentáciou a ohlasovaním údajov ako aj s nesprávnym zaraďovaním odpadov podľa Katalógu odpadov. Toto rozpätie pokút sa vzťahuje aj na nedostatky v oblasti poskytovaní informácií, zverejňovaní požadovaných údajov a na nedostatky v požiadavkách na kvalifikáciu personálu v zariadeniach na nakladanie s odpadmi.

Nízku pokutu dostane aj držiteľ elektroodpadu z domácnosti, ak elektroodpad neodovzdá vymenovaným oprávneným subjektom (§38 ods.1) ako aj spracovateľ elektroodpadu, ak tento odpad nespracováva v súlade s udeleným súhlasom a nedodržiava požiadavky na spracovanie elektroodpadu (§41 písm. a).

INISOFT

Takúto pokutu tiež dostane výrobca vyhradeného výrobku (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky) alebo organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba, ak neumožnia obci zapojiť jej miestny systém nakladania s komunálnymi odpadmi do systému nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov (elektroodpady, použité batérie a akumulátory, odpady z obalov, staré vozidlá, odpadové pneumatiky a odpady z neobalových výrobkov).

Výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji uvádzať oddelene náklady na zber spracovanie a recykláciu, ak tak vykoná, dostane pokutu v uvedenom rozpätí (§46 ods. 2). Nízka pokuta je spojená aj s potvrdením za jednotlivo dovezené vozidlo (§61 ods. 2, 3 a 6, §62 ods. 3 a 4). Nízke pokuty dostanú aj spracovatelia starých vozidiel, ktorí po prevzatí starého vozidla na spracovanie nezašlú orgánu policajného zboru údaje o spracovaní starého vozidla alebo mu nedoručia osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo nevykonávajú pri evidenčných úkonoch previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra (§65 ods. 1 písm. v a w).

Tieto pokuty sa týkajú aj nedodržiavania §67 – umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla. V oblasti komunálnych odpadov sa nízke rozpätie pokút uplatní pri nedodržiavaní povinnosti obce upraviť zmluvy so subjektami, ktoré vykonávajú na území obce zber a prepravu komunálnych odpadov podľa požiadaviek uvedených v §81 ods. 15.

Druhá skupina pokút vo výške od 800 eur do 80 000 eur sa udelí pri viacerých typoch nedostatkov. Do tejto skupiny sa zaraďuje nedodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva (§6), nevypracovanie POH obce v súlade s požiadavkami (§10) alebo nevypracovanie programu držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s požiadavkami (§11). Viaceré porušenia povinností prevádzkovateľov zariadení na nakladanie s odpadmi sa nachádzajú práve v tomto rozpätí.

Pre prevádzkovateľa zberne alebo výkupne odpadov to platí v prípade, ak nevyžaduje preukaz totožnosti od osoby, ktorá priniesla kovové odpady alebo ak uhradí platbu za výkup kovového odpadu v hotovosti (§16 ods. 8). Prevádzkovateľ zariadenia na spracovanie odpadov dostane pokutu v uvedenom rozmedzí, ak uvádza do prevádzky a prevádzkuje stroje, technológiu alebo vykonáva oprávnenú činnosť v rozpore s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami.

Prevádzkovateľ skládky odpadov môže očakávať takúto pokutu v prípade, ak nezabezpečí podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu (§19 ods. 1 písm. k).

Prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti dostane pokutu v prípade, ak nezabezpečí nepretržité monitorovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti počas celej doby jeho prevádzky, v čase, keď sú vykonávané úkony na ukončenie jeho prevádzky a po ukončení jeho prevádzky (§21 ods. 3 písm. d) alebo neuchováva záznamy z monitoringu počas prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti a po jeho uzavretí alebo každoročne do 31. januára nasledujúceho roka neohlási výsledky monitoringu príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§21 ods. 3 písm. o).

Pôvodca nebezpečného odpadu dostane uvedenú pokutu v prípade, že pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu nezabezpečil na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou (§25 ods. 5).

Organizácia zodpovednosti výrobcov dostane pokutu v tomto rozmedzí, ak nevykoná pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c) v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov alebo následne neohlási koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia nedostatky zistené týmto overením (§28 ods. 4 písm. j).

Túto pokutu dostane tiež distribútor elektrozariadení (§37), distribútori batérií a akumulátorov (§48), distribútori pneumatík (§71), ktorí si neplnia svoje zákonné povinnosti ako aj spracovateľ elektroodpadu a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov, ak neplní svoje povinnosti pôvodcu odpadu pre odpady ním vyprodukované (§41 písm. e) alebo nevolí pri výstavbe zariadenia alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky (§41 písm. f, §51 písm. b), či distribútor obalov alebo výrobca obalov pri nedodržiavaní požiadaviek na zálohovanie obalov (§55 a 56).

Ten, kto vykonáva zber starých vozidiel, môže dostať pokutu za to, ak vyžaduje poplatok alebo inú službu (§64 ods. 2 písm. c) alebo neprevezme od držiteľa starého vozidla tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo bezodkladne neznehodnotí tabuľku s evidenčným číslom alebo nezabezpečí jej úplné spracovanie (§64 ods. 2 písm. h).

Do tohto rozpätia patria takmer všetky pochybenia týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi (§81 – 83) alebo registrácie (§98), ako aj prechodných ustanovení (§135).

Tretia skupina pokút vo výške od 1 200 eur do 120 000 eur je najviac zastúpená. Týka sa pochybení v oblasti nakladania s odpadmi hlavne s prihliadnutím na možné ohrozenie zdravia ľudí alebo životného prostredia, predovšetkým porušenia povinnosti odovzdať odpady osobe oprávnenej na nakladanie s týmito odpadmi, správne zhromažďovať alebo uskladňovať odpady či zabezpečiť odpad pre medveďom (§6 ods. 10, §12, §14 ods. 1 písm. b, c, d, e, i, j, m, §14 ods. 6). Pri nedovolene uloženom odpade pokutu v uvedenom rozpätí dostane osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, ak nezabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady (§15 ods. 13).

Zberňa alebo výkupňa odpadov dostane takúto pokutu, ak pri zbere alebo výkupe vyhradených prúdov odpadov nemá uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom.

Výkupca kovových odpadov môže dostať pokutu v tomto rozpätí, ak nevedie fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu, nemá certifikované váhy, nezhromažďuje kovový odpad aspoň 7 dní alebo nemonitoruje priestor kamerovým systémom (§16).

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov dostane uvedenú pokutu, ak neplní povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom (§17 ods. 1 písm. g).

Väčšina porušení zákona v súvislosti s nakladaním s kovovou ortuťou je zaradených práve do tejto skupiny pokút (§21 – 23). Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa takáto pokuta uplatní v prípade, ak nebezpečný odpad nie je riadne zabalený a označený (§25 ods. 4), ak sa nebezpečné odpady nezhodnotia alebo nezneškodnia prednostne pred ostatnými odpadmi (§25 ods. 7), ak prevádzkovateľ skládky nebezpečných odpadov nemá vypracovaný havarijný plán predpísaným spôsobom alebo ho neaktualizuje (§25 ods. 10 a 12) alebo ak nebezpečné odpady nie sú prepravované vyhovujúcimi dopravnými prostriedkami (§26 ods. 1 písm. b).

Tento rozsah pokút sa ďalej vzťahuje na výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý sa nezaregistruje v registri výrobcov, neustanoví splnomocneného zástupcu, ak má takú povinnosť, nezabezpečí predpísaný dizajn výrobku, neplní informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a konečným spotrebiteľom, neohlasuje predpísané údaje koordinačnému centru alebo organizácii zodpovednosti výrobcov (§27). Takisto pokuta z tohto rozsahu sa udelí v prípade krížového financovania nákladov na zber vyhradených prúdov odpadov (§27 ods. 17).

Organizácia zodpovednosti výrobcov môže očakávať pokutu v tomto rozsahu, ak neumožní výrobcovi kontrolu efektivity ňou vynaložených prostriedkov (§27 ods. 13), ak zmluvy s výrobcami vykazujú diskriminačné znaky (§28 ods. 4 písm. b), neuzatvorí zmluvu s koordinačným centrom, nevykonáva ustanovené propagačné a vzdelávacie aktivity, používa vytvorený zisk v rozpore so zákonom, neplní si povinnosti smerom ku koordinačnému centru, nepreukáže ustanoveným spôsobom vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie alebo udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu (§28 ods. 5). V podobných prípadoch sa udeľuje pokuta aj výrobcovi, ktorý si plní svoje povinnosti individuálne (§29).

Koordinačné centrum môže očakávať pokutu v tomto rozsahu v prípade, ak jeho zakladatelia neoznámia ministerstvu jeho založenie alebo si koordinačné centrum neplní niektorú z povinností ustanovených v § 31. V prípade nakladania s elektroodpadom je toto rozpätie pokút uplatnené vo väčšine porušení zákona (§34 – 41) s výnimkou nedodržania zákazov.

V prípade nakladania s použitými batériami a akumulátormi je zákon prísnejší a pokuty v tomto rozsahu sa udelia iba za menšie nedostatky (napr. neuzatvorenie zmluvy, neplnenie niektorých oznamovacích povinností smerom ku koordinačnému centru, dizajn výrobku nezodpovedajúci zákonným požiadavkám, porušenie povinnosti zodpovedať za všetky vyzbierané použité batérie a akumulátory, odovzdanie použitých batérií a akumulátorov osobe neoprávnenej na ich nakladanie viazanie zberu použitých batérií a akumulátorov na kúpu nového výrobku a pod.).

V prípade nakladania s odpadmi z obalov sa pokuta v tomto rozmedzí udelí za väčšinu porušení zákona, predovšetkým pri nevhodnom zložení obalu, nesprávnom zbere a zhodnotení odpadov z obalov, alebo neplnení niektorej z povinností organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Podobne je to aj v prípade kapitol týkajúcich sa odpadových pneumatík a odpadov z neobalových výrobkov, teda nevhodný dizajn výrobkov, neuzatvorenie predpísaných zmlúv, nezabezpečenie nakladania so všetkými vyzbieranými množstvami odpadov, neplnenie niektorej z povinností organizácie zodpovednosti výrobcov alebo porušenia zákona zo strany distribútorov.

V prípade starých vozidiel sa pokuty v tomto rozsahu budú dotýkať spracovateľov starých vozidiel, ktorí nebudú plniť väčšinu svojich povinností uvedených v §65, ako aj neplnenia povinností pri prevádzke určeného parkoviska (§66). Ďalšia skupina pochybení zaradených do tohto rozpätia pokút sa týka nevhodného nakladania s odpadovými olejmi, predovšetkým v prípade, ak sa odpadové oleje nezbierajú, neprepravujú, nezhodnocujú alebo nezneškodňujú oddelene od ostatných odpadov, ak sa prednostne nezabezpečí ich zhodnotenie regeneráciou, ak odpadové oleje nespracuje autorizované pracovisko alebo pôvodca odpadov odovzdá odpadové oleje inej osobe, ako uvádza zákon (§76).

Pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií pokutu v tomto rozpätí dostane osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií, ak stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti nezhodnotí pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie. Táto pokuta sa vzťahuje na všetky porušenia týkajúce sa nakladania s odpadmi z výroby oxidu titaničitého (§78).

Pôvodca komunálnych odpadov dostane pokutu v tejto výške, ak nenakladá s komunálnymi odpadmi v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce vrátane nevhodného ukladania komunálnych odpadov (§81 ods. 9). Ak výrobca a iné subjekty neplnia svoje povinnosti voči Recyklačnému fondu (s výnimkou registračnej, evidenčnej a ohlasovacej povinnosti), môže dostať pokutu v treťom rozsahu.

Štvrtá skupina pokút vo výške od 1 500 eur do 250 000 eur sa udeľuje za vážne porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona. Takúto pokutu môže očakávať prevádzkovateľ zariadenia na spracovanie odpadov, ak svoju činnosť nevykonáva na základe udeleného súhlasu orgánu štátnej správy a schváleného prevádzkového poriadku, ako aj v prípade, ak na základe rozhodnutia orgánu v mimoriadnych prípadoch neprevezme odpad na spracovanie (§17).

Prevádzkovateľ skládky odpadov navyše môže dostať takúto pokutu aj v prípade, ak skládku neuzavrie, nerekultivuje, nemonitoruje alebo nezabezpečí starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou alebo nepožiada o udelenie súhlasu v predpísaných termínoch (§19 ods.3).

Prevádzkovateľovi úložiska dočasného uskladnenia ortuti bude udelená pokuta za nakladanie s ortuťou v rozpore so zákonom, za prevádzkovanie úložiska nespĺňajúceho požiadavky zákona, za nedostatky v projektovej dokumentácii vrátane dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (§21). Pri preprave nebezpečného odpadu na území SR sa udelí táto pokuta tomu, kto vykoná alebo zabezpečí prepravu bez platného súhlasu (§26 ods. 1 písm. a).

Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba dostane pokutu v uvedenom rozsahu, ak nedodržiava podmienky udelenej autorizácie alebo neplní vyhradené povinnosti za všetkých zastúpených výrobcov (§28 ods. 4 písm. c a d).

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní svoje povinnosti individuálne dostane pokutu v uvedenom rozsahu, ak nedodržiava podmienky udelenej autorizácie. Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov a spracovateľ starých vozidiel dostane takúto pokutu, ak vykonáva svoju činnosť v rozpore s udelených súhlasom alebo udelenou autorizáciou. Pokutu v tomto rozsahu sa udelia pri nedodržaní podmienok autorizácie a vykonávanie činnosti bez autorizácie, ak pre danú činnosť sa autorizácia vyžaduje (§89).

Piata skupina pokút vo výške od 2 000 eur do 250 000 eur sa udelí závažné porušenia zákona, medzi ktoré sa radí neumožnenie výkonu kontroly orgánom štátneho dozoru a nevykonanie opatrení na nápravu (§14 ods. 1 písm. k a l), výkup vymenovaných kovových odpadov od iných osôb, ako je uvedené (§16 ods. 6 a 7), nevhodné nakladanie s kovovou ortuťou (§20) či porušenie požiadaviek týkajúcich sa účelovej finančnej rezervy (§24).

Výrobca vyhradeného výrobku môže dostať pokutu v tomto rozsahu, ak nezabezpečí plnenie cieľov, nezabezpečí nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v zákone, nezabezpečí zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, nevypočíta si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade so zákonom, nezabezpečí odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu, nefinancuje náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba dostane vysokú pokutu v prípade, ak zabezpečí odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu, neinformuje bezodkladne ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti, nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok autorizácie (§28ods. 7). Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní svoje povinnosti individuálne, dostane pokutu v prípade, ak neinformuje bezodkladne ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti, nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok autorizácie (§29 ods. 4).

Držiteľ odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, je povinný zaslať mesačné hlásenia koordinačnému centru pre obaly (§58 ods. 2), ak tak neurobí, dostane pokutu v tomto rozsahu. Koordinačné centrum pre obaly dostane túto pokutu, ak neprerozdelí medzi organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcov plniacich si svoje povinnosti individuálne na základe ich trhového podielu množstvá odpadov z obalov takto nahlásené množstvá (§58 ods. 4).

Vysoká pokuta sa udelí aj v prípade nevhodného nakladania s odpadmi s obsahom polychlórovaných bifenylov (§79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23).

Pokutu z tohto rozsahu dostane ten, kto neuprednostní zneškodnenie odpadu na území Slovenskej republiky (§84 ods. 5) alebo ak vývozca elektroodpadov nepredloží požadovanú dokumentáciu v zmysle §88 ods. 2 alebo ak držiteľ použitých elektrozariadení určených na cezhraničnú prepravu nezabezpečí vhodnú ochranu použitých elektrozariadení pred ich poškodením.

Najvyššia pokuta sa môže pohybovať v rozsahu od 4 000 eur do 350 000 eur a môže ju dostať každý, kto nedodrží zákazy uvedené v zákone (§ 13, §16 ods. 5, §21 ods. 2, §25 ods. 1, a 7, §33, §43, §53 ods. 3, §62 ods. 6, §79 ods. 16 a 24, §84 ods.3 a 5). Najvyššiu pokutu dostane aj prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti, ak neodstráni negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov alebo úložiska alebo neprijme bezodkladne opatrenia v prípade zistenia úniku ortuti (§ 21 ods. 3 písm. g).


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Ako sa stavebný odpad z ciest mení na recyklovaný materiál používaný pri opravách vozoviek.

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

X
X
X
X