Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zmenili sa od tohto roku požiadavky na prevádzku skládky odpadov?

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prináša viaceré zmeny v povinnostiach prevádzkovateľov skládok odpadov. Paragraf 19 sa venuje týmto povinnostiam podrobnejšie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

Zmenili sa od tohto roku požiadavky na prevádzku skládky odpadov?

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  22.03.2016 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Medzi nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov patrí povinnosť preukázať na žiadosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa skládka odpadov nachádza, do troch pracovných dní aktuálnu výšku účelovej finančnej rezervy.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.

Takisto je povinný zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

Technickým požiadavkám na skládkovanie odpadov sa detailne venuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 372/2015 Z. z. Vyhláška stanovuje požiadavky na výber lokality na vybudovanie skládky odpadov (§ 1), ustanovuje triedy skládok odpadov (§ 2), definuje stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov (§ 3), požiadavky na tesnenie skládok odpadov (§ 4), požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu (§ 5), požiadavky na prevádzkovanie skládky odpadov vrátane požiadaviek na prijímanie odpadov (§ 6).

Ďalej sa vyhláška venuje postupom kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení (§ 7), postupom uzatvárania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov (§ 8) a výpočtu účelovej rezervy (§ 11).

Okrem toho sa v § 10 zaoberá úložiskom dočasného uskladnenia ortuti, čo nie je predmetom tohto príspevku.

Výber lokality na skládku odpadov

Pri výbere lokality sa zohľadňujú predovšetkým kritériá ako bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží, vodných zdrojov, vrátane ich ochranných pásiem a inundačného územia, geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti, únosné zaťaženie územia, možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Triedy skládok odpadov

Skládky odpadov sa aj naďalej členia na tri triedy skládok: skládky odpadov na inertný odpad, skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládky odpadov na nebezpečný odpad.

Na skládky na inertný odpad sa môžu ukladať výlučne inertné odpady, pri ktorých limitné hodnoty látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1 k vyhláške. Sledujú sa predovšetkým ukazovatele ako pH, kovy, niektoré anióny, DOC, CRL, celkové kyanidy a ekotoxicita (drobná zmena pri limitnej koncentrácii pre skládky na nie nebezpečné odpady). V natívnej vzorke sa sledujú strata žíhaním, TOC, BTEX, PCB, uhľovodíky, PAU, vybrané ťažké kovy.

Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

Medzi tieto požiadavky patrí požiadavka na informačnú tabuľu, príjazdovú komunikáciu ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, oplotenie a uzamykateľnú bránu, váhu, prevádzkový objekt s potrebným vybavením, tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín, drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie, monitorovací systém podzemných vôd, monitorovací systém skládkových plynov, odvodňovací systém pre povrchové vody, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, prípadne ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.

Požiadavky na tesnenie skládky odpadov ostávajú nezmenené tak, ako boli definované v predchádzajúcej legislatíve. Zahŕňajú požiadavky na geologickú bariéru, ako aj na umelo doplnené tesniace vrstvy.

Ani požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín sa nemenia. Jedinou zmenou je umožnenie čistenia zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov aj v zariadeniach na nakladanie s kvapalnými odpadmi.

Pri zachytávaní skládkového plynu je povinnosť spaľovať nevyužívaný skládkový plyn v zmysle technickej normy STN 83 8108 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn.

Prijímanie odpadov na skládku odpadov

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.