NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Ako zistiť, či ide o odpad alebo nie?

Súdny dvor EÚ sa vo viacerých svojich starších rozhodnutiach venoval otázke, čo vlastne odpad je, kedy sa s určitou vecou alebo látkou nakladá ako s odpadom, a teda je nutné uplatňovať režim odpadového hospodárstva. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/07.

Ako zistiť, či ide o odpad alebo nie?

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  18.07.2016 |  Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Hoci sa na prvý pohľad môže javiť, že odpoveď na položenú otázku je ľahká a jednoznačná, nie je tomu tak a s odpoveďou majú spoločnosti často problémy. V článku nižšie preto uvedieme viaceré dokumenty, ktoré boli vypracované ako metodické pomôcky na určenie, či ide o odpad alebo nie.

Definícia odpadu

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi1 povinný sa jej zbaviť.2

Prvá časť definície bola doslova prevzatá z rámcovej smernice o odpade3. Pôvodne sa táto definícia nachádzala už aj v smernici z roku 1975, čomu môžeme vďačiť za relatívne rozsiahlu judikatúru Súdneho dvora EÚ (ďalej len „ESD“). Tieto judikáty sa stali natoľko významnými, že ich výsledky sa premietli v roku 2008 dokonca do samotného znenia smernice a sú záväzné.

Zákon o odpadoch zároveň stanovuje, čo nie je odpadom nasledovne:

 1. látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,

 2. špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,

 3. odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo

 4. odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.4

V zmysle uvedeného je potrebné rozlišovať medzi odpadom a produktmi, ktoré buď svoju povahu ako odpad už stratili tým, že dosiahli tzv. stav konca odpadu, ako aj látkami, ktoré by sa na prvý pohľad mohli javiť ako odpad, ale sú tzv. vedľajšími produktmi.

Oba tieto „druhy“ produktov upravuje aj slovenský zákon o odpadoch. Treba však upozorniť na skutočnosť, že v krátkej dobe budú do zákona o odpadoch doplnené kritériá potrebné na dosiahnutie stavu konca odpadov5. Až do doplnenia je preto potrebné priamo aplikovať smernicu o odpadoch, ktorá kritériá dostatočne jasne definuje.

Výkladové pomôcky

Pri správnom výklade pojmu odpad môžu pomôcť viaceré výkladové usmernenia, ktoré vydala Európska komisia už v roku 20076 k pojmu odpad a vedľajší produkt alebo v roku 20127 ku výkladu rámcovej smernice o odpadoch.

Okrem toho správne orgány viacerých členských štátov pristúpili tiež k tomuto kroku a vydali podobné usmernenia. Nedávno tak urobila anglická vláda prostredníctvom agentúry životného prostredia8 alebo už dávnejšie rakúske ministerstvo pre oblasť životného prostredia priamo v pláne odpadového hospodárstva9.

Čo je odpadom a čo nie

Vec alebo látka sa považuje za odpad, ak sa jej jej držiteľ zbaví, chce sa jej zbaviť, alebo sa jej zbaviť musí. Pod pojmom zbaviť sa je potrebné rozumieť nie len zahodenie danej veci, ale taktiež využitie činností, ako je recyklácia alebo iná činnosť zhodnotenia, ktoré vedú k opätovnému využitiu danej veci. Dôležité je, že každý prípad je potrebné skúmať osobitne s ohľadom na okolnosti.

Ako príklad odpadu možno uviesť:

 • materiál zmiešaný s odpadovým materiálom – celá zmes je odpadom, alebo

 • omylom, nevedomky alebo nedobrovoľné sa zbavenie veci, napr. únik paliva zo skladu do pôdy a vlastník o tom nevie.

S veľkou pravdepodobnosťou pôjde o odpad aj v prípade vecí a látok, ktoré už nemôžu byť použité na pôvodný účel, uplynul ich dátum spotreby, boli poškodené alebo už nie sú vhodné na používanie (zničený/poškodený tovar, lieky po exspirácii).

V rámci posudzovania, či ide o odpad alebo nie, je rozhodujúca aj vôľa pôvodcu odpadu. Ak niekto pri veľkom upratovaní zahodí alebo odnesie na zberný dvor potreby z domácnosti, hoci by ešte boli funkčné a použiteľné, pôjde o odpad. Tak tomu je aj v prípade šrotu, ktorého sa pôvodca zbavil, i keď má jednoznačne pozitívnu trhovú hodnotu.

O „neodpad“ pôjde napr. pri vedľajších produktoch, ktoré vznikajú vo výrobnom procese popri hlavnom produkte. Nie však každé rezíduum výrobného procesu je vedľajším produktom, ale len to, ktoré spĺňa aj tieto podmienky:

 1. ďalšie používanie je zabezpečené,

 2. môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,

 3. vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu hlavného produktu,

 4. jeho ďalšie použitie je v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,

 5. spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a

 6. bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona o odpadoch.10

Z posledného bodu vyplýva, že nie je na posúdení výrobcu, ale predovšetkým príslušného úradu, či bude danú vec alebo látku považovať za vedľajší produkt, alebo nie.

Okrem toho všeobecne zákon o odpadoch zaviedol pre prípad pochybností možnosť, požiadať okresný úrad v sídle kraja o určenie, či je vec odpadom, alebo nie.11

1 Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc

4 § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

5 Článok MŽP zverejnilo predbežnú informáciu k novele zákona o odpadoch uverejnený na: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/103039/mzp-zverejnilo-predbeznu-informaciu-k-novele-zakona-o-odpadoch.aspx

6 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o Výkladové oznámenie o odpade a vedľajších výrobkoch zverejnené na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0059&from=EN

7 Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste zverejnené na http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf

8 Department for Environment, Food & Rural Affairs, Environment Agency zverejnené na https://www.gov.uk/government/publications/legal-definition-of-waste-guidance/decide-if-a-material-is-waste-or-not

9 Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 zverejnený na http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/, pojem odpad je vykladaný na str. 10-13

10 § 2 ods. 4 zákona o odpadoch

11 § 107 písm. c) zákona o odpadoch, v prípade cezhraničnej prepravy rozhoduje v zmysle § 106 písm. c) inšpekcia životného prostredia


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X