Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Veľká novela zákona o odpadoch1, ktorá bola prijatá minulý rok, nadobúda svoju účinnosť postupne už od 27. 12. 2019, pričom posledná časť zmien nadobudne účinnosť až v roku 2023. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom čísle časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  12.08.2020 |  JUDr. Katarína Liebscherová

Druhá fáza zmien vstúpila do účinnosti 1. 7. 2020 a priniesla veľké množstvo zmien, ktoré sa dotknú všetkých subjektov odpadového hospodárstva. Niektoré z aktuálnych zmien nájdete nižšie.

Nový „komunálny odpad“

Novela zákona o odpadoch transponovala článok 3 rámcovej smernice2 týkajúci sa definície komunálneho odpadu. Za komunálny odpad sa po novom považuje zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku; a zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.3

Za komunálny odpad sa nepovažuje odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Predmetná transpozícia je veľmi diskutovanou témou, nakoľko nie je jednoznačne zrejmé, ktoré odpady ešte patria pod definíciu komunálneho odpadu a ktoré sa už budú považovať za priemyselný odpad.

Dôvodová správa (ktorá nie je právne záväzná) príkladom uvádza, že za komunálny odpad z iných zdrojov sa považuje napríklad odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností.

Výrazným zásahom do existujúcich vzťahov v odpadovom hospodárstve je zmena zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom. Obec je po novom zodpovedná aj za oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov.

Pôvodca odpadu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba zodpovedá za oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za elektroodpad a použité batérie a akumulátory.

Novinkou súvisiacou so zmenou definície komunálneho odpadu je, že právnické osoby a podnikatelia môžu bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore.

Zavedenie pravidiel pre školské zbery

Ďalšou novinkou je úprava školských zberov, ktorá doteraz v zákone o odpadoch chýbala. Škola, v ktorej sa uskutoční školský zber, oznámi druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva. Škola je povinná ohlásiť tieto informácie najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka.

Ekomodulácia

Od 1. júla 2020 pribudli povinnosti aj organizáciám zodpovednosti výrobcov. Okrem iného sú organizácie zodpovednosti výrobcov povinné finančne zvýhodniť výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch, tzv. ekomodulácia.

Ekomodulácia znamená, že ak výrobca vyrába produkt s nižšou dobou trvanlivosti, resp. s horšou recyklovanosťou, mal by zaplatiť vyšší poplatok organizácii zodpovednosti výrobcov. Účelom tejto zmeny je motivovať výrobcov vyrábať produkty, ktoré budú mať menší vplyv na životné prostredie.

Ak bude musieť platiť výrobca väčšie poplatky ako iný výrobca, ktorý vyrába „ekologickejšie“ výrobky, odrazí sa to aj v cene jeho výrobku, a teda aj v jeho konkurencieschopnosti. Predmetné by malo výrobcov postupne motivovať k zmene výrobných procesov.

Cieľ tejto zmeny je veľmi prospešný, avšak problémom je, že nie je zatiaľ zrejmé, ako presne majú organizácie zodpovednosti výrobcov zohľadniť ekomoduláciu v praxi. MŽP by malo vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý bližšie určí spôsob úpravy výšky finančných príspevkov. Doposiaľ však MŽP v tejto veci žiadny všeobecne záväzný právny predpis nevydalo.

Podľa prechodných ustanovení zákona o odpadoch je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná upraviť finančné príspevky v zmysle ekomodulácie do 31. decembra 2020.

Finančná garancia

Ďalšou novou povinnosťou organizácií zodpovednosti výrobcov je povinnosť podieľať sa na finančnej garancii, ktorú vytvoria koordinačné centrá.

Účelom finančnej garancie je zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Minimálna výška príspevku na finančnú garanciu je od 50 000 EUR do 200 000 EUR v závislosti od celkových nákladov na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok.

MEVA-SK

Povinné príspevky na finančnú garanciu platia taktiež pre výrobcov vyhradeného výrobku, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a aj pre tretiu osobu, ktorá je oprávnená na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov. Príspevok tvoriaci finančnú garanciu bude prvýkrát splatný do 28. februára 2021.

Sankciou za nezaplatenie príspevkov na finančnú garanciu je zrušenie autorizácie daného subjektu a sankciou za nevytvorenie finančnej garancie je výmaz koordinačného centra.

Dopĺňajú sa nové ciele recyklácie

Transpozíciou rámcovej smernice sa do zákona o odpadoch pridali nasledujúce ambiciózne ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030.

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podľa hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Ciele pre recykláciu odpadov z obalov sú nasledovné:


1 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej ako „rámcová smernica“)
3 Ustanovenie § 80 ods. 1 zákona o odpadoch

JUDr. Katarína Liebscherová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Akú budúcnosť má energetické využívanie odpadu? EE Club priniesol diskusiu expertov (VIDEO)

Akú budúcnosť má energetické využívanie odpadu? EE Club priniesol diskusiu expertov (VIDEO)

Pozvanie do diskusie prijali zástupcovia MŽP SR, advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, ako aj predstavitelia spoločností ecorec Slovensko, ewia a MH Teplárenský holding.

V meste s výnimočným triedením sa pozreli do žltých nádob. Čo ukázala analýza? (GRAFY)

V meste s výnimočným triedením sa pozreli do žltých nádob. Čo ukázala analýza? (GRAFY)

Analýza okrem iného ukázala, akú časť obsahu žltých nádob tvoria PET fľaše a plechovky, ktoré budú od Nového roka spadať pod zálohovanie nápojových obalov.

Čo OZV očakávajú od ekomodulácie? A ako vnímajú odklad nového zákona? (ANKETA)

Čo OZV očakávajú od ekomodulácie? A ako vnímajú odklad nového zákona? (ANKETA)

Ekomodulácia by mala priniesť ľahšie recyklovateľné obaly, zhodujú sa zástupcovia piatich OZV. Potrebu legislatívnych zmien však vnímajú rôzne.