NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Legislatíva

Obal, definícia

10.09.2016

Obal, definícia

Definiciu obalu stanovuje Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kategórie elektrozariadení

10.09.2016

Kategórie elektrozariadení

Kategórie elektrozariadení definuje Príloha č. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

10.09.2016

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva určuje Príloha č. 3zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

10.09.2016

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

10.09.2016

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Tlačivo o evidencii a ohlásení o obaloch podľa § 15 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.

Zákon o odpadoch

14.01.2016

Zákon o odpadoch

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.

Strategické oznámenia týkajúce sa obehového hospodárstva

15.07.2015

Strategické oznámenia týkajúce sa obehového hospodárstva

Prehľad oznámení Komisie, ktoré sa týkajú Circular Economy – obehového hospodárstva.

Vyhláška o odpadoch

27.01.2015

Vyhláška o odpadoch

Vyhláška č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, je vykonávacím predpisom zákona.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

01.10.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanoviska SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 12008/98/ES o odpade, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

14.08.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

← staršie články