NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : autovrakoviská

Komisia vyzýva Slovensko zosúladiť predpis o vozidlách po dobe životnosti

01.06.2012

Komisia vyzýva Slovensko zosúladiť predpis o vozidlách po dobe životnosti

Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad ich vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti. Tieto členské štáty neoznámili Komisii transpozíciu právnych predpisov aktualizujúcich zákaz používania nebezpečných kovov ako olovo, ortuť, kadmium a hexavalentný chróm v materiáloch a súčiastkach vozidiel. Tieto opatrenia mali byť účinné od 31. decembra 2011.

Komisia uzavrela tri konania voči MŽP

08.02.2012

Komisia uzavrela tri konania voči MŽP

Európska komisia uzavrela sedem konaní voči SR, tri z týchto konaní boli aj v gescii rezortu životného prostredia. Išlo o transpozíciu smernice o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a transpozíciu smernice o vozidlách po dobe životnosti. Tretie konanie voči envirorezortu sa týkalo transpozície smernice, ktorej cieľom je začleniť činnosť leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Európskeho spoločenstva.

Vozidlá po dobe životnosti: EK varuje Slovensko

06.02.2011

Vozidlá po dobe životnosti: EK varuje Slovensko

Európska komisia vyzvala Slovensko, aby zosúladilo vnútroštátne právo s pravidlami EÚ týkajúcimi sa vozidiel na konci životnosti. Komisia je znepokojená pretrvávajúcimi nedostatkami v zapracovaní pravidiel EÚ do právnych predpisov SR. Na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika Komisia zaslala odôvodnené stanovisko/žiadosť, ktorej musí Slovensko vyhovieť do dvoch mesiacov. Inak môže Komisia postúpiť vec Európskemu súdnemu dvoru.