Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Banská Bystrica | Foto: Odpady-portal.sk

redakcia (ilustračné)

Adresa:

 • Zberňa triedeného odpadu v Radvani
 • Tel.: 416 11 83 (Radvaň)

INISOFT


Otváracie hodiny:

Obyvatelia Banskej Bystrice môžu po predložení občianskeho preukazu bezplatne odovzdať nasledovné odpady v dňoch:

 • pondelok - piatok 8.30 - 17.30 hod
 • sobota 8.30 - 17.00 hod

Komodity:

 • Papier (kancelársky papier, noviny, časopisy, kartón)
 • Sklo (biele aj farebné fľaše, sklenené črepy)
 • Plasty (PET fľaše, obaly z čistiacich prostriedkov, mikroténové vrecká, tašky, fólie)
 • Drevo a odpady z dreva
 • Železo (železný šrot a neželezné kovy)
 • Drobný stavebný odpad
 • Objemný odpad z domácnosti (nábytok)

Prevádzkovateľ: Marius Pedersen

Mesto: Banská Bystrica


SEWA Zber elektroodpadu


Kam s odpadom

Netriedené komunálne odpady obyvatelia bytových domov ukladajú do 1100 litrových kontajnerov, obyvatelia rodinných domov do 110 litrových kovových nádob, 120 alebo 240 litrových plastových nádob alebo 50 litrových vriec (centrálna mestská zóna), s cyklom ich vývozu 1x týždenne v rodinných domoch a 1 až 3x týždenne v bytových domoch.

Drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebných prácach, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ale len ohlásenie stavebných úprav na Stavebnom úrade v Banskej Bystrici a ktoré si občan realizuje svojpomocne, je občan povinný vyviezť do Zberne triedeného odpadu v Radvani alebo uložiť do veľkoobjemového kontajnera, pristavenie ktorého zabezpečí oddelenie životného prostredia.

Stavebné odpady vzniknuté pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie Stavebného úradu v Banskej Bystrici, je občan povinný uložiť na riadených skládkach odpadu (Regionálna skládka odpadu Banská Bystrica, Lom Rakytovce alebo Lom Kostiviarska) alebo odovzdať v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Objemné (nadrozmerné) odpady z domácností (nábytok) je možné raz za mesiac v presne stanovený termín uložiť k používanej zbernej nádobe na netriedený komunálny odpad  (pozri priloženú informáciu). Objemné odpady, s výnimkou elektrických spotrebičov, je možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Elektrické spotrebiče je možné odovzdať aj v zbernom dvore firmy Detox na Zvolenskej ceste 139 alebo pri kúpe nového elektrického spotrebiča odovzdať priamo v predajni.

Pneumatiky, elektrické spotrebiče a odpady s obsahom škodlivín - autobatérie; batérie-suché články; farby a lieky po záručnej  dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; olejové látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické spotrebiče, stavebné odpady s obsahom azbestu (eternit) - je možné odovzdať počas roka v prevádzke firmy Detox na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici alebo dvakrát ročne počas mobilného zberu nebezpečných látok realizovaných uvedenou firmou.

Vytriedené druhotné suroviny papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad je nutné uložiť do farebne a typovo rozlíšených kontajnerov rozmiestnených na území mesta. Vývoz kontajnerov na papier, plasty a biologicky rozložiteľný odpad sa realizuje v cykle 1x za týždeň, vývoz kontajnerov na sklo a kovy v cykle 1x za dva až tri týždne. Vytriedené druhotné suroviny - papier, plasty, sklo, kovy, drevo a pneumatiky je možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zdroj: http://www.banskabystrica.sk/Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

X
X
X
X