Firma ENVI - PAK, a.s. | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

ENVI - PAK, a.s.

Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava
IČO : 35 858 01

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava
Poštová adresa : Galvaniho 15/A, 82104 Bratislava
Telefón : +421-2-33322710
Fax : +421-2-33520010
E-mail : envipak@envipak.sk
Kontaktná osoba : Hana Nováková
funkcia : generálna riaditeľka


POPIS

ENVI-PAK

Oprávnená organizácia ENVI-PAK začala svoju činnosť v roku 2003. Je tak najstarším a najskúsenejším systémom na Slovensku registrovaným na MŽP SR pod číslom OO_000001. Je zároveň najväčším systémom pôsobiacim na Slovensku, zabezpečuje plnenie pre viac ako 160.000 ton obalov uvedených na trh v SR ročne.

ENVI-PAK, obalySystém ENVI-PAK funguje na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov: od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu výrobky v obaloch, cez mestá a obce, ktoré sú zodpovedné za zavedenie separovaného zberu na ich území, zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov až po spracovateľov odpadov, ktorí z vyseparovaných dotriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

ENVI-PAK reálne podporuje a buduje separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku v spolupráci s mestami a obcami, ako aj ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na materiálovom toku odpadov z obalov. Zberom odpadov z obalov pokrýva celé územie SR.

ENVI-PAK je zárukou stability. Je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku prevádzkovanou výlučne povinnými osobami (nadnárodné koncerny: Coca Cola, Unilever, Nestle, Kraft Foods, Pepsi, Tetrapak, Henkel, Procter&Gamble), čo klientom systému garantuje stabilitu, transparentné efektívne a kontinuálne plnenie stanovených povinností.

ENVI-PAK, obalySystém ENVI-PAK je súčasťou celoeurópskeho združenia oprávnených organizácií PRO EUROPE, prostredníctvom ktorého získava a na Slovensku implementuje medzinárodné know-how. Oprávnené organizácie v iných krajinách, hlavne v západnej Európe, prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov dlhé roky a preto sú zdrojom odporúčaní, tzv. best practices, ktoré môžeme na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú v západoeurópskych krajinách s dlhou tradíciou starostlivosti o odpady z obalov.

ENVI-PAK je transparentný systém otvorený pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov z obalov. Prioritou systému ENVI-PAK je kontinuálne zefektívňovanie systému zberu, zhodnocovania a recyklácie ako aj optimalizácia jeho nákladovosti.

ENVI-PAK, obalyČinnosť systému ENVI-PAK bola opakovane úspešne overená kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia, čo klientom systému garantuje plnenie záväzných limitov zberu, recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, ako aj plnohodnotné plnenie ostatných legislatívnych povinností v zmysle zákona o obaloch.  

Kvalita vnútorných procesov bola v oprávnenej organizácii ENVI-PAK certifikovaná integrovaným systémom manažérskej kvality podľa normy ISO 9001:2008  (systém manažérstva kvality), ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001:2005 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti),

SLUŽBY ENVI-PAK

Základnou službou oprávnenej organizácie ENVI-PAK je plnenie legislatívnych povinností vyplývajúcich zo Zákona o obaloch:

 • zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recyklácia (§ 7 ods. 1 Zákona) pre všetky druhy obalových materiálov (papier, sklo, plasty, kovy, kompozity, drevo a ostatné),

 • informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov (§ 7 ods. 9 Zákona),

 • registrácia povinných osôb v registri (§ 9 ods.1, 3, 4 alebo 5 Zákona),

 • oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do registra povinných osôb (§ 9 ods. 10 Zákona),

 • vedenie evidencie podľa § 10 ods.1 písm. a) a d) Zákona,

 • ohlasovanie sumarizovaných údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a) Zákona.

ENVI-PAK, obalyOkrem toho ENVI-PAK poskytuje širokú škálu ďalších praktických služieb, ako napríklad:

 • elektronické podávanie výkazov,

 • elektronický newsletter,

 • sledovanie legislatívnych zmien a hájenie záujmov klienta,

 • audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta,

 • bezplatné odborné semináre a školenia.

ENVI-PAK poskytuje povinným osobám odborné poradenstvo pri:

 • vedení prvotnej evidencie,

 • registrácii podľa požiadaviek právnej úpravy v odpadovom hospodárstve,

 • zasielaní potrebných hlásení podľa platných právnych úprav,

 • vypracovaní programu prevencie,

 • označovaní obalov,

 • zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich odpadov z obalov v iných štátoch Európskej únie pri exporte výrobkov našich klientov,

 • povinným osobám tiež poskytuje  právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského ako aj medzinárodného práva.

ENVI-PAK je exkluzívnym držiteľom licencie ZELENÝ BOD pre územie Slovenskej republiky – je jediný oprávnený poskytovať túto registrovanú ochrannú známku ďalším subjektom.

ENVI-PAK, obalyENVI-PAK reálne vykonáva výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť  týkajúcu sa separovaného zberu a zhodnocovania odpadov z obalov pre obyvateľov Slovenska. Už od svojho vzniku prostredníctvom kontinuálnych projektov na lokálnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni šíri osvetu a povedomie o dôležitosti separovania odpadu a jeho prínosu pre životné prostredie. V uvedených činnostiach spolupracuje s ostatnými zainteresovanými stranami – podporuje zavádzanie a prevádzkovanie separovaného odpadu v obciach a podporuje vedomie o podpore triedenia odpadu medzi obyvateľmi.