Zberové spoločnosti a voľná súťaž | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberové spoločnosti a voľná súťaž

V oblasti nakladania s komunálnym odpadom vládne len obmedzená hospodárska súťaž, keďže obce a mestá si uvedené činnosti zabezpečujú buď sami resp. prostredníctvom prepojených spoločností, alebo na tieto činnosti uzavierajú s dodávateľmi dlhodobé exkluzívne zmluvy. Táto bežná prax však nie je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zberové spoločnosti a voľná súťaž

  • Publicistika |  04.04.2012 |  Mag. Bernhard Hager, LL.M. a Mgr. Ing. Lucia Tadlánková, NH Hager - Niederhuber Advokáti s.r.o.

Foto: Property&Environment

Právny základ

Podľa zákona o odpadoch za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Obec môže zber ako aj ďalšie nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečiť buď sama, t.j. prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov, obcou zriadenej príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, resp. obcou zriadenej obchodnej spoločnosti, alebo musí umožniť, aby na základe zmluvy s obcou podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch túto činnosť vykonal niekto iný.

Najčastejšie obce uzatvárajú na tieto činnosti dlhodobé zmluvy so záväzkom exkluzivity, týkajúce sa celého územia obce.

Obce musia verejne obstarávať

V dôsledku uzavierania exkluzívnych zmlúv neexistuje na Slovensku v oblasti nakladania s komunálnym odpadom takmer žiadna súťaž, nanajvýš pri verejnom obstarávaní zmlúv o nakladaní s komunálnym odpadom.

Avšak aj v rámci verejného obstarávania je súťaž veľmi obmedzená, keďže obce zazmluvňujú svoje organizácie (tzv. „technické služby“) priamo, bez zverejnenia.

Na výber osoby, ktorá môže zabezpečovať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov sa vzťahujú predpisy o verejnom obstarávaní, ak obec túto činnosť nezabezpečuje sama. V tejto súvislosti je na Slovensku často zastávaný názor, že za činnosť obce sa nepovažuje činnosť obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce. Tento názor považujeme za nepresný.

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ sa obec môže vyhnúť verejnému obstarávaniu len vtedy, ak vykoná zákazku vlastnými kapacitami – tzv. interné zákazky. Podmienkou interných zákaziek je, že daný subjekt musí byť plne vo verejnom vlastníctve (žiadny podiel súkromnoprávnych subjektov).

Súdny dvor EÚ sa viackrát vyjadril, že zákazky môžu byť zadávané bez verejného obstarávania spoločnostiam vo verejnom vlastníctve, ak má obec nad takouto spoločnosťou úplnú kontrolu a žiadna tretia osoba nesmie nad touto spoločnosťou vykonávať akýkoľvek vplyv. Toto kritérium nie je v súčasnosti pri mnohých spoločnostiach („technické služby“) dodržané a preto musia byť predmetné zákazky zadávané postupmi verejného obstarávania resp. môžu byť úspešne napadnuté.

Povinnosť mať zmluvu s obcou

V zmysle zákona o odpadoch môže zber a ďalšie nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom vykonávať na území obce len ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

Povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s obcou sa vzťahuje tak na osoby, ktoré zabezpečujú separovaný zber komunálneho odpadu v obci, ako aj na toho, kto zabezpečuje zber, prepravu resp. ďalšie činnosti (zhodnotenie alebo zneškodnenie) už vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu danej obce.

Často je uzavretie zmluvy podľa zákona o odpadoch odmietané zo strany obcí s tým, že majú už uzatvorenú zmluvu s inou osobou vykonávajúcou predmetnú činnosť.

Zákon neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by obci zakazovalo na určitom území mať uzatvorené viaceré zmluvy. Dokonca, ak viaceré osoby vykonávajú na území obce činnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, obec musí s každou takouto osobou uzatvoriť zmluvu podľa zákona o odpadoch.

Vykonávanie zberu komunálnych odpadov na území obce bez zmluvy s obcou je v rozpore s predmetným ustanovením zákona o odpadoch. Ide o správny delikt a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uloží zato právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu do výšky 6 638,78 eura.

Exkluzívne zmluvy

Pri zodpovedaní otázky použitia právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže a predpisov o verejnom obstarávaní pri uzatváraní zmluvy s obcou podľa zákona o odpadoch je potrebné rozlišovať, či obec nakladá s komunálnym odpadom sama, alebo týmto poverila tretiu osobu.

Ak teda obec zabezpečuje zber a iné nakladanie s komunálnym odpadom sama, nepoužijú sa predpisy verejného obstarávania ani súťažného práva (ochrany hospodárskej súťaže).

V tomto prípade neplatí ani žiadne časové obmedzenie doby trvania nakladania s komunálnym odpadom obcou.

Iba v prípade poverenia tretej osoby je potrebné skúmať, či sa takéto poverenie uskutočnilo v súlade s predpismi o verejnom obstarávaní a či týmto poverením priznané práva a doba ich trvania je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže.

Na výber osoby, ktorá môže zabezpečovať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov sa vzťahujú predpisy o verejnom obstarávaní. Na posúdenie, či uzavretím konkrétnej zmluvy s obcou obsahujúcej ustanovenia o exkluzivite resp. výhradnom poskytovaní služieb došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže, je potrebné najmä preskúmať rozsah, spôsob a časové trvanie takéhoto obmedzenia ako aj súlad so zákonom o verejnom obstarávaní (doba trvania zmluvy, podmienky postupov zadávania zákaziek).

Záväzok exkluzivity v zmluvách o nakladaní s komunálnym odpadom sa v zásade považuje za prípustný len v prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie nakladania s odpadom a realizujú sa tým aj ďalšie ciele ako ochrana zdravia a životného prostredia, odpadové hospodárstvo a hygiena.

Trvanie zmluvy

Čo sa týka doby trvania zmluvy s obcou, je nutné ju uzavrieť na určitý čas, tak, aby neboli porušené do budúcnosti súťažné podmienky ostatných podnikateľských subjektov. V zásade môžu byť exkluzívne zmluvy uzatvorené len na dobu, ktorá dodávateľovi služby zabezpečí návratnosť investície. V každom prípade je však zmluva na dobu neurčitú neprípustná. Neprípustné sú však aj zmluvy uzavreté na dlhšiu dobu, ak tým je na príliš dlhú dobu vylúčená súťaž na trhu.

Zmluvy a hierarchia odpadov

Napriek chýbajúcemu prevzatiu smernice platia na Slovensku od 12.12.2010 zásady Rámcovej smernice o odpade č. 2008/98/ES, a tým aj hierarchia odpadového hospodárstva. Podľa priorít hierarchie odpadového hospodárstva sa odpady musia prednostne znovu použiť alebo recyklovať a len výnimočne môžu byť uložené na skládke.

Aktuálne štatistiky dokladujú, že 90% komunálneho odpadu na Slovensku končí na skládkach.

Keďže aj obce sú povinné konať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, mali by napriek existujúcim exkluzívnym zmluvám, popri týchto, uzatvárať aj zmluvy o zbere odpadu s takými dodávateľmi služieb, ktorí zabezpečia zhodnotenie odpadu, nielen jeho skládkovanie.

(Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, december 2011)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Dovážajú sa státisíce ton odpadu. Väčšina prichádza na Slovensko z dvoch krajín

Pozreli sme sa na dáta o cezhraničnej preprave odpadov (+GRAFY +MAPA).

Úpravu odpadov zavádzame príliš rýchlo. Môže to zničiť súťaž (ROZHOVOR)

Úpravu odpadov zavádzame príliš rýchlo. Môže to zničiť súťaž (ROZHOVOR)

Prezident Združenia organizácií verejných prác SR Peter Kuba hovorí o zmenách legislatívy s cieľom zaviesť úpravu odpadov.

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR)

Nepohneme sa bez zmeny zákona, recyklačné poplatky treba aj na textil (ROZHOVOR)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov by pri šatstve a textile nemala končiť zberom a triedením. Kľúčové bude podporiť spotrebu recyklátov, hovorí Miroslav Futrikanič.