Dvořák Hager & Partners
REDOX
INISOFT

Čo s biologicky rozložiteľným odpadom?

Obce sa povinnosti zaviesť triedený zber BRKO môžu vyhnúť.

Čo s biologicky rozložiteľným odpadom?

  • Publicistika
  • 19.03.2013
  • Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners

V súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcimi z novely zákona o odpadoch účinnej od 1. januára 2013 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke Metodickú pomôcku k vypracovaniu všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi[i]. S odkazom na tento dokument si dovolím zhrnúť základné ustanovenia týkajúce sa biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých triedený zber bol novelou významne rozšírený.

Čo je biologicky rozložiteľný odpad?

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov[ii].“

Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Ale je ním aj ten „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.

Ak je možné tieto odpady zaradiť do skupiny 20 podľa katalógu odpadov, sú biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi tzv. BRKO[iii].

Kto zodpovedá za nakladanie s týmito odpadmi?

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, vrátane tých biologicky rozložiteľných, zodpovedá obec. Ak sa však jedná o biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania[iv] (napr. reštaurácia, závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), zodpovedá zaň prevádzkovateľ tohto zariadenia[v].

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých je pôvodcom a to napriek tomu, že je tento odpad zaradený do skupiny 20, keďže nejde o skutočný komunálny odpad[vi].

Z uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva zber biologicky rozložiteľného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, ale len s konkrétnym prevádzkovateľom.

Povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať triedený zber sa vzťahuje na všetky ostatné biologicky rozložiteľné komunálne odpady[vii].

Výnimka pre obce

Na niektoré obce sa povinnosť zaviesť triedený zber BRKO nevzťahuje. Ide o obce, ktoré si uplatnia jednu z nižšie uvedených výnimiek[viii]:

a) zabezpečia energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1, alebo

b) ak

1. im to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach,

2. preukážu, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo

3. to je pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Či sú tieto výnimky v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice o odpade, ktorá len v prípade splnenia tam stanovených podmienok dovoľuje nezaviesť triedený zber a odkloniť sa od hierarchie odpadového hospodárstva, je prinajmenšom na zváženie.

Úprava vo všeobecne záväznom nariadení obce

V zmysle novej zákonnej úpravy je obec povinná vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) upraviť nakladanie s BRKO, za ktorý zodpovedá obec sama, ako aj s kuchynským odpadom, za ktorý zodpovedajú prevádzkovatelia kuchýň.

V prípade, že si obec uplatní niektorú z výnimiek a na svojom území nezavedie triedený zber BRKO, je povinná uplatnenie výnimky vo VZN zdôvodniť. Avšak aj táto obec je povinná vo svojom VZN upraviť podmienky na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom pre prevádzkovateľov kuchýň.*


[i] http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/metodicka-pomocka-20_12_2012-doc-2.pdf

[ii] § 2 ods. 23 Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zákona č. 343/2012 Z.z. (ďalej len zákon o odpadoch)

[iii] § 2 ods. 34 Zákona o odpadoch

[iv] § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z. z., - „zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov“

[v] § 39 ods. 2 Zákona o odpadoch

[vi] § 2 ods. 14 Zákona o odpadoch: „Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa“

[vii] § 39 ods. 16 a 17 Zákona o odpadoch

[viii] § 39 ods. 18 Zákona o odpadoch


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

V predchádzajúcom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo sme vám predstavili zmeny vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov1 a zmeny vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch2. V tomto vydaní vám zhrnieme zmeny účinné od 1. 1. 2018 v posledných troch vyhláškach.

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Brent Bell z americkej spoločnosti Waste Management upozorňuje, že ak nebude existovať dopyt po recyklovaných produktoch, skončíme tam, kde sme dnes.

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko v rozhovore pre Tablet.tv hovoril o tom, ako by sa malo Slovensko posunúť k splneniu cieľov EÚ.