Zákon o IPKZ | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zákon o IPKZ

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (aktuálnu verziu si môžete prečítať tu) je základným zákonom upravujúcim práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Zákon o IPKZ

Ilustračné foto: PROPERTY&ENVIRONMENT s.r.o.

  • Slovník |  31.03.2014 |  redakcia
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania upravuje ďalej odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku IPKZ, postupy v procese integrovaného povoľovania, informačný systém IPZK, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku IPKZ, sankcie, podávanie správ Európskej komisii a systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách.

Prvá paragrafy zákona definujú základné ustanovenia, pojmy, definíciu integrovaného povoľovania a konania o jeho vydanie, konzultácie a predbežné prerokovanie.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní. Odbornú spôsobilosť je potrebné preukázať požadovaným vzdelaním, odbornou praxou a úspešným vykonaním skúšky.

Zákon o IPKZ tiež upravuje účastníkov konania. Sú nimi obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená a zainteresovaná verejnosť. Za účastníka konania sa považuje aj ten, ktorému toto postavenie vyplýva z konaní, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania. Dotknutými orgánmi sú orgány verejnej správy, stavebný úrad, ak súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie, vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ako aj tzv. cudzí dotknutý orgán.


Čítajte: Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania | SLOV-LEX


Ďalej podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ môže z vlastného podnetu inšpekcia začať konanie, napríklad ak je potrebné zmeniť emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie zariadenia v povolení.

Tiež v tedy, ak znečisťovanie z prevádzky spôsobuje prekračovanie normy kvality životného prostredia, alebo ak inšpekcia zistí činnosť v prevádzke, ktorej nebolo vydané povolenie.

Zákon ďalej definuje emisný limit a uplatňovanie najlepšej dostupnej techniky.

Povinnosti prevádzkovateľa zákon upravuje najmä na jeho povinnosť vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením, udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a oznamovať inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky. Prevádzkovateľ tiež musí oznamovať údaje do národného registra znečisťovania.

Štátnu správu podľa zákona o IPKZ vykonávajú ministerstvo a inšpekcia. Inšpekcia môže ukladať prevádzkovateľovi pokutu od 500 eur do 16 600 eur.

Zákon v záverečnej časti zakladá informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, ktorý zriaďuje ministerstvo na zabezpečenie komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a sprístupnenia údajov a informácií verejnosti, ako aj poskytovania údajov orgánom Európskej únie.

Značky
IPKZ

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.