Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Povinnosti majiteľa vyradeného auta. Čo robiť s vrakom

Čo robiť s vyradeným autom? Poradíme vám, čo hovorí zákon.

Povinnosti majiteľa vyradeného auta. Čo robiť s vrakom

redakcia (ilustračné)

Ak máte staré auto na vyradenie, musíte dodrať zákon o odpadoch. Podľa tohto zákona ak ste fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza, tak ste držiteľom starého vozidla.

Ak ste držiteľom starého vozidla, teda nachádza sa u vás staré vozidlo, ktoré je odpadom, ste povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla. Môžete ho odovzdať buď osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Ak ste vozidlo nepreviedli na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, ste povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade spolu s potvrdením predložíte aj jeho úradne overený preklad.


Čítajte: Adresár firiem – spracovatelia starých vozidiel | Odpady-portal.sk


Do splnenia povinnosti ste povinný:

  • zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,

  • umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

Ak ste si nesplnili prvú z týchto dvoch podmienok, urobí tak za vás správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené okresným úradom; náklady s tým spojené ste povinný uhradiť.

Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia neprevezmete staré vozidlo z určeného parkoviska, okresný úrad začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Ak okresný úrad rozhodne o tom, že vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, držiteľom starého vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak okresný úrad rozhodne inak, v rozhodnutí zároveň určí, že staré vozidlo je odpadom.

Ak nadobudnete staré vozidlo kúpou alebo darovaním, alebo dedením, prechádzajú na vás spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 zákona o odpadoch.

Ďalšie podrobnosti k vašim povinnostiam sa nachádzajú v § 51 zákona o odpadoch.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 22. 2. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 22. 2. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Inzercia

Inzercia

Inzercia v online denníku Odpady-portal.sk.

Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov

Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov

Riešením má byť nový systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.