Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Slovensko má na skládkach priveľa bioodpadov

Naša krajina nedokázala do roku 2013 v porovnaní s rokom 1995 znížiť na polovicu množstvo bioodpadov vyvážaných na skládky. Na tlačovej konferencii 6. augusta v Bratislave, ktorú zorganizovala spoločnosť JRK Waste Management, to uviedol štátny radca ministerstva životného prostredia Maroš Záhorský.

Slovensko má na skládkach priveľa bioodpadov

Flickr

Slovensko už dokázalo stlačiť do roku 2010 množstvo skládkovaných bioodpadov o štvrtinu, čo bol prvý záväzok vyplývajúci z európskej smernice o skládkach odpadu. "Ďalší cieľ bol v roku 2013 a ten sa nám pravdepodobne splniť nepodarilo," informoval Záhorský.

Podľa štátneho radcu envirorezortu je dôležité sústrediť sa na dosiahnutie hlavného cieľa. V roku 2020 by mala u nás na skládky putovať už len tretina (35 percent) bioodpadu. "Sú navrhnuté niektoré naozaj významné legislatívne zmeny, ktoré by mali pomôcť zníženiu skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu," ozrejmil.

Ministerstvo životného prostredia pod vedením Petra Žigu (Smer-SD) prišlo s celkom novým zákonom o odpadoch, ktorý už prešiel pripomienkovým konaním. Záhorský informoval, že materiál bol predložený do legislatívnej rady vlády. Či Slovensko má šancu splniť hlavný záväzok v nakladaní s biodpadmi, podľa predstaviteľa ministerstva zatiaľ nemožno povedať.

"Je to otázne, pretože materiál je stále živý a neviem povedať dopredu, akým spôsobom skončí," reagoval na fakt, že ustanovenia nového zákona môže ešte zmeniť vláda a parlament. "Ak by to bolo v takejto verzii, tak je tam reálny predpoklad, že ciele dosiahneme," doplnil.

Optimistom v tomto smere nie je riaditeľ Občianskeho združenia Priatelia Zeme Branislav Moňok. Má informácie, že v pripomienkovom konaní došlo k zmäkčeniu paragrafov týkajúcich sa práve bioodpadov. "Nie je preto možné, aby Slovensko splnilo cieľ pre rok 2020 v tejto oblasti," uviedol.

Moňok vysvetlil, že už súčasný zákon o odpadoch stanovuje povinnosť pre obce a mestá zaviesť triedený zber bioodpadov. Paragraf má však výnimky, ktoré podľa prieskumu realizovaného Priateľmi Zeme využilo 80 až 90 percent samospráv.

"To znamená, že s bioodpadmi sa zatiaľ neudialo nič," skonštatoval Moňok. Nový zákon o odpadoch mal podľa neho odstrániť niektoré z výnimiek. Na základe pripomienok Združenia miest a obcí Slovenska sa však vrátili.

Cieľom novej legislatívy je priniesť priamy zákaz skládkovania vytriedeného bioodpadu, zákaz jeho zneškodňovania spaľovaním či povinnosť pre prevádzkovateľov zariadení verejného stravovania zaviesť triedený zber bioodpadu. Kuchyne už viac nebudú môcť používať drvičky bioodpadu napojené na verejnú kanalizáciu ani do kanalizácie vypúšťať jedlé oleje a tuky.

"Ide hlavne o to, aby sa všetky subjekty, ktoré majú povinnosť, zapojili do triedeného zberu, pretože bez vykonávania intenzívneho triedeného zberu tieto ciele nedosiahneme," vysvetlil Záhorský.

Priemerný Slovák v roku 2012 vyprodukoval 323 kilogramov odpadu, z ktorých zhruba polovicu tvorí práve biologicky rozložiteľný odpad. Na skládkach skočili v roku 2012 až tri štvrtiny komunálneho odpadu (74,2 percenta).

Zmyslom nariadení EÚ redukujúcich množstvo skládkovaných bioodpadov je boj proti klimatickým zmenám, objasnil Moňok. Rozkladajúce sa bioodpady totiž produkujú skleníkové plyny – metán a oxid uhličitý. Odpadové hospodárstvo je celosvetovo tretím najväčším producentom skleníkových plynov, doplnil.


Mohlo by vás zaujímať

Spracovatelia odpadu musia hľadať nové cesty. Dni veľkých zákazok od pár hráčov sú preč

Spracovatelia odpadu musia hľadať nové cesty. Dni veľkých zákazok od pár hráčov sú preč

Odpadové drevo sa vozí zo západnej do východnej Európy, cena papiera je na 10-ročnom minime. Čaká sa na nové kapacity v Ázii.

Opätovné použitie plastových vešiakov ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody

Opätovné použitie plastových vešiakov ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody

Tesco predstavuje ďalšiu iniciatívu zameranú na zníženie množstva plastov. Vešiaky, na ktorých nakupujeme odevy, sa odošlú späť výrobcovi, aby ich bolo možné použiť znova a znova.

Štátno-súkromný fond investuje 73 miliónov do odpadového hospodárstva na Slovensku

Štátno-súkromný fond investuje 73 miliónov do odpadového hospodárstva na Slovensku

IPM Group bude spolufinancovať projekty odpadového hospodárstva vo výške viac ako 70 miliónov eur prostredníctvom nového fondu.