NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

Zberné dvory Bratislava

Foto: Odpady-portal.sk

Hlavné mesto umožňuje obyvateľom Bratislavy bezplatne odovzdať zložky komunálneho odpadu podľa platného prevádzkového poriadku zberného dvora OLO a.s.

Niektoré mestské časti Bratislavy zriadili na svojom území pre svojich obyvateľov zberné miesta, na ktorých môžu bezplatne odovzdať zložky komunálnych odpadov podľa osobitných podmienok zberných miest. Ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa,Nové Mesto, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo.

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

Bratislava

Hlavný, centrálny zberný dvor pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov Bratislavy, v prevádzke spoločnosti OLO (Odvoz a likvidácia odpadu a.s.)

Adresa

 • Ivanská cesta 2
 • Mapa

Bezplatne sa odoberá nasledovný odpad od obyvateľov Bratislavy:

 • objemný odpad bez obmedzenia
 • drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3/byt, resp. RD a rok
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene bez obmedzenia množstva
 • elektroodpad z domácností – chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, pračky, sporáky, bez obmedzenia – môžu priniesť aj podnikatelia
 • batérie a akumulátory, žiarovky a žiarivky bez obmedzenia
 • papier, lepenku, nápojové obaly a plasty bez obmedzenia
 • sklo bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu
 • kovový odpad bez obmedzenia
 • drevený odpad bez obmedzenia
 • odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva (farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)

Kontakt

Zberný dvor bratislava


Petržalka

Zberný dvor je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

Adresa

 • ulica Ondreja Štefanka 4
 • Mapa

Otváracie hodiny:

 • Pondelok: ZATVORENÉ
 • Utorok a štvrtok: 10.00 - 18.00 h.
 • Streda a piatok: 8.00 - 16.00 h.
 • Sobota: 7.00 - 13.00 h.
 • Nedeľa: zatvorené

Bližšie informácie, aktualizované údaje a čas prestávok si môžete nájsť tu.

Maximálne množstvo odovzdaného odpadu je 350 kg / rok na jednu domácnosť.

Odovzdať je možné:

 • objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám na komunálny odpad. Patrí sem len rozobratý drevený nábytok bez sklenenej výplne, skrine, sedacie súpravy, postele, okenné rámy bez sklenenej výplne, dosky o max. rozmeroch: dĺžka 2 m, šírka 0,5 m
 • drobný stavebný odpad – odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť. Patria sem tehly, betón, obkladačky, dlažba a odpad podobného charakteru, zbavený papiera, plastov, dreva a pod.)
 • papier, lepenka
 • sklo (okrem skla s drôtom)
 • plasty, kovy
 • batérie a akumulátory
 • jedlé oleje a tuky
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • biologicky rozložiteľný odpad – v množstve do 1 m3/rok na jednu domácnosť - lístie, tráva, konáre narezané do dĺžky 1 metra
 • elektroodpad z domácností – chladničky, práčky, PC, monitory a pod. bez obmedzenia

Do zberu nepatria (na ich zneškodnenie treba vyhľadať špecializované firmy):

 • nerozobratý nábytok
 • uhynuté zvieratá
 • komunálny odpad
 • nebezpečný odpad (nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbest)
 • chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly
 • pneumatiky

Kontakt:


Čunovo

Adresa:

 • Zberné miesto, Na hrádzi

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

Otváracie hodiny:

 • Piatok: 14:00 - 17:00
  Sobota: 8:00 - 12:00

Odovzdať možno komunálny odpad, drobný stavebný odpad, tabuľové sklo a odpad z údržby zelene.


Devín

Adresa:

Otváracie hodiny:

 • Marec – november:
  Streda: 14:00 – 18:00 h
  Sobota: 10:00 – 16:00 h

Odovzdať je možné biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene.


Devínska Nová Ves

Adresa:

Prevádzkovateľ:

Otváracie hodiny

 • Sobota: 9:00 – 12:00

Kontakt

 • +421 24 778 692

Odovzdať je možné objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene.


Jarovce

Adresa:

 • Zberné miesto „ŠTUDIENAC“, Trnková

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

 • Utorok: 15:00 - 17:00
 • Sobota: 08:00 – 12.00, 13:00 - 16:00

Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá drobný stavebný odpad, papier, sklo, plasty, odpad z údržby zelene a drevo.

Kontakt:

 • +421 262 860 010

Nové Mesto

Zberný dvor je určený pre obyvateľov MČ Nové Mesto, potrebné preukázanie sa občianskym preukazom.

 • Miesto: EKO – podnik VPS, Stredisko zelene, Račianska 28 (tel. č. +421 255 423 689)
 • Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok: 6:00 – 14:00
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene - 1 m3/osoba a mesiac
 • Mapa


Podunajské Biskupice

Adresa:

 • Dvojkrížna ul.
 • Mapa

Zberný dvor v Podunajských Biskupiciach je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti v časoch:

 • Pondelok - Piatok: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
 • Sobota: 8:00 - 12:00

Na zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:

 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad do množstva 0,25 m3/rok
 • papier, plasty a sklo
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene

Zberný dvor Podunajské Biskupice

Zberné hniezda

V mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice v zástavbe rodinných domov sa nachádza sedem zberných hniezd (papier, plasty, sklo), ktoré sa v pravidelných intervaloch vyprázdňujú.

 • Popradská 3A
 • Pri hrádzi – na malom parkovisku
 • Šamorínska-Družobná
 • Staromlynská 52
 • Dvojkrížna – pri zbernom dvore
 • Krajinská 124 – chodník
 • Žiacka 2

Rača

Adresa:

Otváracie hodiny:

Zberný dvor je v prevádzke od 15.4. bežného roku do 15.11. bežného roku s prevádzkovou dobou pre verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

 • Utorok 12,00 – 18,00 hod.
 • Štvrtok 12,00 – 18,00 hod.
 • Sobota 8,00 – 14,00 hod.

Zberný dvor Rača

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:

 • objemný komunálny odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu
 • drobný stavebný odpad*
 • papier, plast, sklo
 • jedlé oleje a tuky

Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN hl. mesta SR Bratislavy.

Prevádzku Zberného dvora od roku 2018 prevzala spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.


Rusovce

Adresa:

 • Vývojová 8

Zberný dvor je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

Otváracie hodiny:

 • december, január, február: Sobota: 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
 • marec, apríl: Utorok: 15:00 – 18:00, Štvrtok: 15.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 12.00, 15.00 – 18.00
 • máj - september: Utorok: 16.00 – 20.00, Štvrtok: 16.00 – 20.00, Sobota: 9.00 – 12.00
 • október, november: Utorok: 15:00 – 18:00, Štvrtok: 15:00 – 18:00, Sobota: 9:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

Odovzdať je možné:

 • objemný odpad v množstve 200 kg/osoba a rok (odpad väčších rozmerov len rozobratý alebo spílený)
 • tabuľové sklo
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene
 • stavebný odpad

Kontakt:


Ružinov

V Ružinove sa nachádza zberný dvor výhradne pre biologický (záhradný) odpad.

Záhradný odpad do 100 kg zdarma pre občanov s trvalým pobytom Bratislava Mestská časť Ružinov (potrebné preukázať sa občianskym preukazom).

Otváracie hodiny:

 • 1.3 – 31.10
  PON – PIA | od 8:00 do 19:00
  SOBOTA | od 8:00 do 16:00
 • 1.11 – 28.2
  PON – PIA od 8:00 do 16:00
 • Cena záhradného odpadu nad 100 kg a pre občanov mimo mestskej časti Bratislava Ružinov: 3,50 €/ 100 kg

Prevádzkovateľ: Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a.s.


Vrakuňa

 • Adresa: Ráztočná ulica č. 8626

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti v časoch:

 • Marec až november:
  Pondelok - Piatok: 10:00 – 12:30, 13:00 - 18:00
  Sobota: 8:00 - 13:00
 • December až február:
  Pondelok - Piatok: 10:00 – 12:30, 13:00 - 16:00
  Sobota: 8:00 - 14:00

Na zbernom dvore Vrakuňa sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:

 • sklo, papier, lepenka, plasty
 • drevo neobsahujúce nebezpečné látky
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene

Pre uloženie triedených zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plast a kov) sú v MČ Vrakuňa zriadené nasledovné zberné hniezda:

 • ul. Rebarborova (roh cintorína Ružinov a Rebarborovej 51)
 • ul. Malodunajská 7
 • ul. Arménska (vedľa trafostanice)
 • ul. Šípová (oproti byt. domu Šípová 2/A)
 • ul. Majerská (roh Majerskej a Borovicovej)
 • ul. Orchideová (roh Orchideovej a Orgovánovej)

Vajnory

Zberný dvor je určený obyvateľom MČ Bratislava – Vajnory.

Adresa:

 • Zberný dvor, Pri pastierni

Otváracie hodiny:

 • 17.03.2017 až 18.11.2017: Piatok: 14:00 - 18:00, Sobota: 08:00 - 17:00

Na zbernom dvore možno odovzdať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene.

Objemný a drobný stavebný odpad podľa harmonogramu umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov


Záhorská Bystrica

Adresa:

 • Čsl. Tankistov 2/D

Je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti.

 • Pondelok – Piatok: 8:00 – 15:00
 • Sobota: 8:00 – 12:00

Odovzdať je možné komunálny odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.

Na zbernom dvore vykupujú od všetkých pôvodcov odpadov:

 • železo
 • kovový šrot a farebné kovy
 • elektrospotrebiče
 • autobatérie
 • papier

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberný dvor Michalovce

Zberný dvor Michalovce

V Michalovciach sa nachádzajú dva zberné dvory, na uliciach Lastomírskej a Partizánskej.