NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberné dvory v Prešove

Zberné dvory v Prešove prevádzkuje spoločnosť Technické služby mesta Prešov. Ide o dva zberné dvory na ulici ul. Bajkalská 33 a Jesenná 3.

Zberné dvory v Prešove

redakcia (ilustračné)

V Prešove sa nachádzajú dva zberné dvory, oba sú v prevádzke spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s..

Adresa:

 • ul. Bajkalská 33, Prešov (koniec sídliska III, oproti Veterinárnej nemocnici), tel.č.: 051/77 117 08: MAPA
 • ul. Jesenná 3, Prešov (odbočka zo sídliska Šváby smerom na Delňu), tel.č.: 051/77 321 69, 051/77 329 20: MAPA

Otváracie hodiny:

 • Pondelok – Sobota: 8.00 – 18.00

Na Zberných dvoroch TSmP, a.s. môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Prešov bezplatne odovzdať nižšie uvedené komodity:

Zložky triedeného zberu komunálneho odpadu:

 • sklo, papier, plasty, VKM – viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, BRO-biologicky rozložiteľný odpad = tráva, konáre

Nebezpečné odpady:

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (chladničky, mrazničky, mikrovlné rúry, elektrické a plynové sporáky, tlačiarne, osobné počítače, procesory, monitory, klávesnice, telefónne a faxové zariadenia, kalkulačky, pokladnice, rádioprijímače, televízne prijímače, videorekordéry, fritézy, klimatizačné zariadenia,...)

 • žiarivky a svietidlá

 • použité batérie a akumulátory, monočlánky

 • odpadové motorové a mazacie oleje, olejové filtre

 • farby, chemikálie, obaly z farieb, chemikálií = všetky uvedené látky sa musia nachádzať v originálnych obaloch so zreteľným označením ich názvu

Zložky triedeného odpadu je potrebné ukladať do kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu.

Zberný dvor Prešov

Zberný dvor na Bajkalskej ulici, Foto: Google Maps

Kontakty:

Telefónne číslo prevádzky Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba: t.č. 051/77 329 20 alebo na bezplatnej infolinke 0800 500 012, prípadne na e-mailovej adrese: haltmanova@tsmp.sk.

Ďalšie komodity:

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - zmes betónu, tehál, kameniva, obkladačiek, dlaždíc keramiky bez papierových, plastových, sklenených obalov !!!

1.januára 2016 nadobúda účinnosť  zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov . V § 81 ods.20 zákona č. 79/2015 Z.z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový  zber drobného stavebného odpadu ( DSO ).

Mesto Prešov prijalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov číslo 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere.

 • za drobný stavebný odpad nasledovne: 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Občan po príchode na zberný dvor predloží doklad totožnosti (OP), následne mu zamestnanec zberného dvora odváži privezený DSO a na základe toho vystaví pokladničný blok a vyberie príslušný poplatok. Občana usmerní k VOK-u , kde môže tento odpad vysypať. Na zberných dvoroch neodoberáme nebezpečný stavebný odpad = odpad s obsahom azbestu. Jeho zber a zneškodňovanie zabezpečujú špecializované spoločnosti (viď zoznam spoločností zabezpečujúcich zneškodnenie azbestu)

VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD

 • nábytok ( len rozmontovaný ), koberce, umývadlá, dvere, okná (10 ks na domácnosť/rok)

PNEUMATIKY

 • S platnosťou od 15. decembra 2015 sa v zberných dvoroch na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 z dôvodu zmeny legislatívy (zákon č. 79/?2015 Z.z. o odpadoch) nebudú odoberať opotrebované pneumatiky.
 • S účinnosťou od 01.01.2016 sa v súlade s novým zákonom o odpadoch vykonáva spätný zber pneumatík na určených predajných miestach a v autoservisoch.

PENOVÝ POLYSTYRÉN (obalový, stavebný)

 • ul. Bajkalská 33

TEXTIL

 • ul. Bajkalská 33

KNIHY

 • ul.Bajkalská 33

JEDLÉ OLEJE A TUKY

HUMÁNNE a VETERINÁRNE LIEKY NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI OSOBAMI (nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni)

Zložky triedeného odpadu je potrebné ukladať do kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu !!!

Na Vaše prípadne otázky Vám radi odpovieme na telefónnom čísle Prevádzky Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba  t.č. 051/77 329 20 alebo na bezplatnej infolinke 0800 500 012, prípadne na e-mailovej adrese: haltmanova@tsmp.sk.

Zdroj: TSMP.sk


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.