Zberný dvor Prievidza | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
Dni teplárenství a energetiky

Zberný dvor v Prievidzi

V Prievidzi sa nachádza jeden zberný dvor. Prevádzkuje ho spoločnosť T+T, a.s. na ulici Garážová 1.

Zberný dvor v Prievidzi

Foto: T+T

Informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Kontakt

Prevádzkovateľ: T+T a.s.

 • Garážová 1
  971 01 Prievidza
  Tel. číslo: +421 905 335 398

Otváracie hodiny

 • Pondelok - Piatok 08.00 - 16.00 hod
  Sobota 8.00 - 13.00 hod.

Odoberané odpady

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarivky a výbojky
 • autobatérie, monočlánky, akumulátory
 • druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly)
 • motorové, prevodové oleje, obaly z olejov
 • farby, lepidla, obaly z farieb
 • veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, ...)
 • drobný stavebný odpad (obklady, dlažby ... )
 • biologicky rozložiteľné odpady
 • objemný odpad (z rekonštrukcie byt. jadier a kúpeľní, nábytok, okná, sedacie súpravy
 • druhotné suroviny (papier, plasty, sklo, tetrapaky, železný šrot)
 • elektrický a elektronický odpad  - nefunkčný, ale kompletný(počítače, televízory, chladničky, práčky, umývačky, sporáky, mikrovlnky, rádiá, mobily, akumulátory, autobatérie, žiarivky a neónové trubice,...)
 • nasledovné druhy NO: obaly z farieb, riedidiel, pesticídov, použitý jedlý olej, motorové oleje, zvyšky chemikálií, znečistené handry, olejové filtre..

Odvoz a zneškodňovanie odpadu (bežný, stavebný, objemný)

 • Prenájom kontajnerov
  Separovaný zber druhotných surovín

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať: Azbest

Občania Prievidze, po predložení dokladu totožnosti (OP) a preukázaní sa trvalým pobytom v meste Prievidza, majú možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvore nasledujúce odpady v množstve do 1 m3 na domácnosť/rok.

Mesto Prievidza

Mestský úrad Prievidza

 • Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
  t.č. +421/46/51 79 110, 51 79 111, 54 26 941
  fax kancelárie prednostu MsÚ: +421/46/51 79 155
  e-mail: info@prievidza.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia

 • Ing. Andrea Nikmonová
  vedúca odd. výstavby a životného prostredia
  kl. 603
  0904 752 685
  andrea.nikmonova@prievidza.sk

 • Ing. Monika Majdanová
  referent pre komunálne odpadové hospodárstvo
  kl. 625
  0903 501 073
  monika.majdanova@prievidza.sk

Zberný dvor

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Značky
zberné dvory

Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.