Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Verejné obstarávanie v odpadovom hospodárstve

Prinášame vám výsledky verejných obstarávaní v odpadovom hospodárstve v rokoch 2013 a 2014.

Verejné obstarávanie v odpadovom hospodárstve

Prehľad nemusí poskytovať všetky výsledky obstarávaní, je výstupom z monitoringu, ktorý pripravuje vydavateľstvo portálu Odpady-portal.sk ako bonusovú službu pre predplatiteľov.

19.12.2014

Mesto Vranov nad Topľou

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Vranov nad Topľou

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 4

Marius Pedersen, a.s.

2.984.105,- EUR 

11.12.2014

Mesto Galanta

Triediaca linka s dopravníkmi a kontinuálnym lisom

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

REDOX, s.r.o.

477.583,- EUR 

03.12.2014

Obec Dolný Chotár

Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet - (obstaranie techniky)

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

SOME SLOVAKIA, s.r.o.

474.054,- EUR 

02.12.2014

ElektroWaste, s.r.o.

Technológia pre implementáciu projektu: „Spracovanie svetelných zdrojov“

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

Bolos Praha s. r. o.

495.500,- EUR 

27.11.2014

Mesto Považská Bystrica

Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Časť: 1 Počet prijatých ponúk: 2

REDOX, s.r.o.

1.470.000,- EUR

Časť: 2 Počet prijatých ponúk: 2

REDOX, s.r.o.

228.300,- EUR

19.11.2014

Mesto Michalovce

Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

REDOX, s.r.o.

Celková konečná hodnota zákaziek: 1.487.364,- EUR

19.11.2014

Obec Dolné Obdokovce

Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - tech. časť

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

250.900,- EUR

14.11.2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Celková konečná hodnota zákaziek: 43.622.202,-EUR 

03.11.2014

Mesto Prešov

Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

REDOX, s.r.o.

510.348,- EUR

03.11.2014

Mesto Považská Bystrica

Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach - stavebná časť

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

HANT BA, a.s.

425.724,- EUR 

28.10.2014

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Celková konečná hodnota zákaziek: 296.487,- EUR 

20.10.2014

Mesto Žiar nad Hronom

Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov PS 01 Technológia úpravy nie nebezpečných odpadov

Použila sa elektronická aukcia Áno

Počet prijatých ponúk: 1

EXIM s.r.o.

1.098.036,- EUR

13.10.2014

Mesto Stará Turá

Stredisko triedeného zberu Stará Turá

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 4

KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o.

546.752,- EUR 

08.10.2014

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Celková konečná hodnota zmlúv: 30.386,- EUR 

23.09.2014

Mesto Žiar nad Hronom

Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov - BPS PS 01 Technológia pre fermentáciu a BPS

Počet prijatých ponúk: 1

Remeslo strojal, s.r.o.

3.749.750,- EUR 

23.09.2014

Mesto Žiar nad Hronom

Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov gasifikácia PS 01 Technológia pre gasifikáciu

Počet prijatých ponúk: 1

Remeslo strojal, s.r.o.

1.898.916,- EUR

04.09.2014

Mesto Kremnica

Zabezpečenie skládky TKO

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 3

T + T, a.s.

262.350,- EUR 

27.08.2014

Obec Moravany nad Váhom

Zefektívňovanie systému separovaného zberu v obci Moravany nad Váhom

Použila sa elektronická aukcia Áno

Počet prijatých ponúk: 4

MB SERVIS, s.r.o.

260.164,- EUR 

20.08.2014

Ľupčianka, s.r.o.

Vybavenie na zber separovaného odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Áno

KURTA spol. s r.o.

267.500,- EUR  

14.08.2014

Mesto Topoľčany

Koncesia na služby v odpadovom hospodárstve

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 3

SCHWARZ-EKO, spol. s r.o.

23.024.447,- EUR 

14.08.2014

Mesto Žiar nad Hronom

Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

EUROVIA SK, a.s.

1.580.000,- EUR 

13.08.2014

Obec Ružindol

Zberný dvor v obci Ružindol

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

KURTA spol. s r.o.

401.960,- EUR 

31.07.2014

Green Energy Storage Consulting, n.o.

Vyhotovenie a vývoj obslužného zariadenia pyrolyzéra

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 2

PROJEKTSTAV Komárno s.r.o.

350.000,- EUR 

29.07.2014

DARUTIL, s.r.o.

Obstaranie technickych zariadení na zabezpečenie prevádzky centrálneho zberného dvora spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

HYCA s.r.o.

1.192.000,- EUR

29.07.2014

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 4

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

579.180,- EUR 

14.07.2014-22.07.2014

Obec Tekovské Lužany

Zberný dvor pre separovaný odpad - Obec Tekovské Lužany

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.

249.445,- EUR

10.07.2014

Centrálny obstarávateľ (Mikroregión Hričov)

Zabezpečenie komunálnych služieb

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 4

T+T, a.s.

863.195,- EUR 

07.07.2014

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadovCelková konečná hodnota zmlúv: 31.201,- EUR  

07.07.2014

Obec Čechynce

Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce – technická časť

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

KomAgrartechnik, s.r.o.

358.236,- EUR 

03.07.2014

Obec Gaboltov

Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

398.700,- EUR 

02.07.2014

Obec Lietavská Lúčka

Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

T+T, a.s.

705.305,- EUR 

01.07.2014

Mesto Stupava

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 1

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

601.000,- EUR 

09.06.2014

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Obstaranie technológie s uzatvoreným systémom pre zúžitkovanie odpadu z bioplynovej stanice pomocou rias

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

PROJEKTSTAV Komárno s.r.o.

535.200,- EUR 

03.06.2014

Obec Stránske

Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Časť: 1: Počet prijatých ponúk: 5

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

199.875,- EUR

Časť: 2: Počet prijatých ponúk: 2

T+T, a.s.

116.595,- EUR

22.05.2014

SEZO - Spiš, združenie obcí

Integrovaný systém nakladania s odpadmi

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

Brantner Nova, s.r.o.

7.724.878,- EUR

15.05.2014

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove

Nakladanie s nebezpečným odpadom

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 5

Anna Krištanová - Ekologické služby

329.655,- EUR 

06.05.2014

MOD-EU, s.r.o.

Technologická linka na recykláciu PET odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 1

ATABA group s.r.o.

320.000,- EUR

06.05.2014

SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.

Strojové a technologické vybavenie na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zákaziek: 1.542.140,- EUR

14.04.2014

Obec Strekov

Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov – zberná technika

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

ASV AGRONOVA s.r.o.

160.333,- EUR

09.04.2014

Národná transfúzna služba SR

Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zmlúv: 173.851,- EUR

09.04.2014

Obec Detvianska Huta

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci - technológia zberného dvora

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zákaziek: 236.701,- EUR 

08.04.2014

Mesto Banská Štiavnica

Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

1.770.892,- EUR

08.04.2014

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Celková konečná hodnota zmlúv: 19.374,- EUR

17.03.2014

Mesto Trebišov

Komunálna technika

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 1

REDOX, s.r.o.

549.408,- EUR 

17.03.2014

Obec Zeleneč

Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - Zeleneč

Využila sa elektronická aukcia: Áno | 

AGRA, s.r.o.

69.474,- EUR 

24.02.2014

Obec Kalinkovo

Zberný dvor v obci Kalinkovo

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

AVA-stav, s.r.o.

590.400,- EUR 

19.02.2014

Obec Hrušov

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hrušov - tech. časť

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zmlúv: 140.757,- EUR

07.02.2014

Obec Opatovská Nová Ves

Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová Ves

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

SVAN.SK - Miroslav Katreniak

426.426,- EUR 

05.02.2014

Obec Mojš

Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Mojš - nákup strojného vybavenia

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

SOME SLOVAKIA, s.r.o.

91.320,- EUR

31.01.2014

Obec Beluša

Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre obec Beluša

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

AVE Bratislava s.r.o.

273.400,- EUR 

30.01.2014

Obec Moravany nad Váhom

Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Moravany nad Váhom

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

SVAN.SK - Miroslav Katreniak

776.204,- EUR 

24.01.2014

Obec Trenčianska Turná

Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná – technológia

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Časť č. 1: vybavenie: Počet prijatých ponúk: 4

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

179.000,- EUR

Časť č. 2: obslužná technika: Počet prijatých ponúk: 3 | KomAgrartechnik s.r.o.

35.556,- EUR

16.01.2014

Mesto Banská Štiavnica

Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica - propagácia, reklama a inzercia

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

RECO s.r.o.

86.000,- EUR 

16.01.2014

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

Marius Pedersen, a.s.

27.045,- EUR 

13.01.2014

Obec Zborov nad Bystricou

Riešením problematiky separovania odpadu k lepšiemu životnému prostrediu v obci Zborov nad Bystricou

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zákazky: 299.365,- EUR

13.01.2014

Obec Ulič

Regionálny zberný dvor separovaného odpadu Ulič

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o.

442.500,- EUR 

08.01.2014

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Vybavenie kompostárne a ostatná obslužná technika

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

SOME SLOVAKIA, s.r.o.

2.535.600,- EUR

08.01.2014

Obec Turňa nad Bodvou

Nákup kontajnerov

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zmlúv: 29.462,- EUR

09.01.2014

Obec Dolný Chotár

Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet (stavebná časť)

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

DD STAV, s.r.o.

1.458.950,- EUR

07.01.2014

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Použila sa elektronická aukcia: Áno | 

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

Celková konečná hodnota zákaziek: 533.040,- EUR

03.01.2014

Mesto Veľké Kapušany

Zberný dvor v meste Veľké Kapušany

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

GMT Projekt, spol. s r.o.

416.200,- EUR

31.12.2013

Obec Novoť

Separácia a zhodnocovanie odpadov v obci Novoť

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

282.650,- EUR

27.12.2013

Obec Skalité

Separovanie odpadu v obci Skalité

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.

248.900,- EUR

23.12.2013

Obec Margecany

Zberný dvor v obci Margecany - technika a technológia

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

ASV AGRONOVA s.r.o.

117.198,- EUR

23.12.2013

Obec Heľpa

Vybudovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov v obci Heľpa - nákup technológie

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Časť č. 1: Vybavenie zberného dvora obce Heľpa - zberné nádoby a kontajnery: Počet prijatých ponúk: 3

Elkoplast Slovakia, s.r.o.

48.000,- EUR

Časť č. 2: Vybavenie zberného dvora obce Heľpa - mobilná a iná technika: Počet prijatých ponúk: 2

Kobit – SK, s.r.o.

263.000,- EUR

23.12.2013

Obec Tešedíkovo

Kompostáreň Technologické zariadenie

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

AVA-stav, s.r.o.

383.332,- EUR

20.12.2013

Obec Jaslovské Bohunice

Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 2

.A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.

297.735,- EUR 

19.12.2013

Obec Jablonica

Zberný dvor Jablonica

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

KURTA spol. s r.o.

407.040,- EUR

12.12.2013

Mesto Prievidza

Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 6

T+T, a.s.

1.720.055,- EUR

10.12.2013

Obec Kanianka

Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Kanianka

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 2

Marius Pedersen, a.s.

252.044,- EUR

04.12.2013

Obec Liptovské Revúce

Odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Liptovské Revúce

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

Technické služby Ružomberok, a.s.

125.424,- EUR

29.11.2013

Obec Orechová Potôň

Rekultivácia skládky odpadov Orechová Potôň

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 5

Metrostav a.s.

1.025.000,- EUR 

11.11.2013

Mesto Kráľovský Chlmec

Nakladanie s komunálnym odpadom, zber a likvidácia odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 4

FÚRA s.r.o.

343.875,- EUR 

31.10.2013

Obec Dedina Mládeže

EKO DVOR Dedina Mládeže- stavebná časť

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

OSP DANUBIUS DS s.r.o.

477.250,- EUR

23.10.2013

Obec Lieskovec

Vývoz komunálneho odpadu, separovaných zložiek komunálneho odpadu z obce Lieskovec

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

Marius Pedersen a.s. Trenčín

71.760,- EUR 

18.10.2013

Mestská časť Bratislava – Rusovce

Odvoz a likvidácia odpadu zo stojiska kontajnerov

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 5

BRANTNER Slovakia s.r.o.

75.163,- EUR

16.10.2013

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

Marius Pedersen, a.s.

9.620,- EUR 

11.10.2013

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Celková konečná hodnota zmlúv: 38.586,- EUR

08.10.2013

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

AGB ekoservis, s.r.o.

124.110,- EUR 

02.10.2013

Mesto Prešov

Zabezpečenie čistenia mesta a zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev v meste Prešov

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 1

ZÁHRADA REAL, s.r.o.

3.970.445,- EUR

30.09.2013

Mesto Gbely

Prevádzkovanie zberného dvora odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

VEPOS – SKALICA s.r.o.

159.600,- EUR

27.09.2013

Mesto Lipany

Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania alebo zneškodnenia KO a DSO a ich vytriedených zložiek–CVO513

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 6

ENVI-GEOS Nitra s.r.o.

464.060,- EUR

27.09.2013

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 5

DYNAMIK HOLDING, a.s.

2.005.000,- EUR 

23.09.2013

Technické služby mesta Prešov a.s.

Dodávka kontajnerov, nádob a náhradných dielov na komunálny odpad

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

KATIS s.r.o.

199.413,- EUR 

11.09.2013

Obec Krásnohorské Podhradie

Zberný dvor Krásnohorské Podhradie – technológia

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

VAMAX - X, s.r.o.

147.600,- EUR

26.08.2013

Mesto Michalovce

Uzavretie a rekultivácia skládky Žabany - I. etapa

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 11

Doprastav, a.s.

828.999,- EUR

16.08.2013

Obec Drienovec

Zberný dvor Drienovec – technológia

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

VAMAX - X, s.r.o.

123.000,- EUR

16.08.2013

Obec Veľký Folkmar

Zberný dvor Veľký Folkmar-technológia

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

VAMAX - X, s.r.o.

123.000,- EUR

06.08.2013

Obec Kozárovce

Riešenie odpadového hospodárstva na území obce Kozárovce

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

SITA Slovensko a.s.

138.000,- EUR

06.08.2013

Obec Selce

Riešenie odpadového hospodárstva v obci Selce

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 2

SITA Slovensko a.s.

142.364,- EUR

22.07.2013

Mesto Pezinok

Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

AVE Bratislava s.r.o.

1.113.568,- EUR 

22.07.2013

Mesto Senica

Poskytovanie služieb a prevádzkovanie – Kompostáreň bioodpadov Senica

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

Technické služby Senica, a.s.

315.000,- EUR 

18.07.2013

Skládka TKO Vyšehradné - Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Malinová, Poluvsie a Chvojnica

Technika na zber komunálneho odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 4

HANES Slovakia, s.r.o.

133.600,- EUR

16.07.2013

Mesto Dunajská Streda

Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na územi mesta Dunajská Streda

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 1

A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.

3.150.538,- EUR

16.07.2013

Obec Pečovská Nová Ves

Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Pečovská Nová Ves – zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 4

AVE Košice, s.r.o.

82.673,- EUR 

12.07.2013

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

Marius Pedersen, a.s.

6.613,- EUR 

11.07.2013

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Zberové vozidlá

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

KURTA spol. s r.o.

1.749.000,- EUR

10.07.2013

Mesto Skalica

Kompostáreň - Skalica – fermentor

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

Bluetech s.r.o.

441.000,- EUR 

09.07.2013

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra

Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadovCelková konečná hodnota zmlúv

61.060,- EUR 

25.06.2013

Združenie obcí - Čistý Liptov

Nákup 1100 litrových zberných nádob na separovaný zber komunálneho odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

MEVA - SK s.r.o. Rožňava

46.549,- EUR 

25.06.2013

Obec Bíňa

Zberný dvor Bíňa

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Dodávka strojného zariadenia: Počet predložených ponúk: 4

PROSPECT, spol. s r.o.

125.679,- EUR

Dodanie kontajnerov na skladovanie odpadu: Počet predložených ponúk: 4

KomAgrartechnik, s.r.o.

19.500,- EUR

18.06.2013

Mesto Senica

Kompostáreň bioodpadov Senica propagácia a reklama

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 4

RECO, s.r.o.

71.604,- EUR

18.06.2013

Fakultná nemocnica Trnava

Zber, odvoz a likvidácia - zneškodňovanie nebezpečného odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 4

Archív SB

51.345,- EUR

12.06.2013

Obec Šuňava

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šunava

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

AGRA, s.r.o.

143.281,- EUR 

12.06.2013

Obec Dubník

Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník - zberná technika

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

KomAgrartechnik, s.r.o.

155.992,- EUR 

12.06.2013

Mesto Moldava nad Bodvou

Moldava nad Bodvou Centrum odpadového hospodárstva

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 2

PKB INVEST s.r.o.

1.398.526,- EUR 

12.06.2013

Mesto Moldava nad Bodvou

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadua zber, preprava, zhodnocovanie separovaného odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 4

AVE Košice s.r.o.

174.918,- EUR 

10.06.2013

Združenie obcí "Za čisté Dolné Pohronie"

Nákup úžitkového vozidla pre zvoz a prepravu separovaného odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

MB SERVIS, s.r.o.

44.400,- EUR 

03.06.2013

Obec Ždiar

Odvoz a likvidácia odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 3

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

64.549,- EUR 

30.05.2013

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dodávka strojov a zariadení pre zhodnocovanie biomasy

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

Ecotest, s.r.o.

402.250,- EUR

22.05.2013

Obec Kostolné Kračany

Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Kostolné Kračany– dodávka strojného vybavenia

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

HYCA s.r.o.

130.390,- EUR 

21.05.2013

Centrálny obstarávateľ

Zabezpečenie komunálnych služieb

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Vykonávacia zmluva k Rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb pre prijímateľa Obec Príbovce: Počet prijatých ponúk: 4

Brantner Fatra, s.r.o.

28.945,- EUR

Vykonávacia zmluva k Rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb pre prijímateľa Obec Podhradie: Počet prijatých ponúk: 4

Brantner Fatra, s.r.o.

27.194,- EUR

17.05.2013

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov

Likvidácia biologického rozložiteľného odpadu a kalov

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 5

BP AGRO- Centrum

28.424,- EUR 

16.05.2013

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Celoročné vysýpanie malých smetných košov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

Technické služby - A.S.A. s.r.o.

50.000,- EUR

07.05.2013

Združenie TKO Semeteš n.o.

Intenzifikácia separovaného zberu Združenia TKO Semeteš n.o. III. EtapaHYCA s.r.o.

130.000,- EUR

Predmetom zákazky je dodávka nového špecialneho zberového vozidla s novou pracovnou nadstavbou - zberovou nadstavbou s lineárnym lisom vrátane výbavy podvozku. Predmet zákazky bude slúžiť na zber, zvoz tuhého komunálneho odpadu a všetkých separovaných druhov odpadov ako aj ich prepravu a odvoz ku ďalšiemu spracovaniu. | 

07.05.2013

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova

Odstraňovanie skládok menšieho rozsahuEUROPARTNER SLOVAKIA, s.r.o.

145.146,- EUR

Predmetom zákazky je vypracovanie priebehu akcie Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu. | 

07.05.2013

Združenie obcí Most priateľstva - Hídverö Társulás

Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu

EUROPARTNER SLOVAKIA, s.r.o.

74298

Predmetom zákazky je vypracovanie priebehu akcie Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu. | 

06.05.2013

Mesto Spišská Nová Ves

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves propagácia, reklama a inzercia

EIP Services, s.r.o.

35.000,- EUR

26.04.2013

J&M consulting s.r.o.

Recyklačné centrum - Snina (tovary)

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

Pozemné stavby SC, s.r.o.

10.010.000,- EUR 

17.04.2013

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov zo Zberného dvora MČ Bratislava- Vrakuňa

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 5

BRANTNER Slovakia s.r.o.

78.216,- EUR 

15.04.2013

Obec Trávnica

Separovaný zberný dvor Trávnica - Strojné vybavenie a zberové kontajnery a nádoby

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

AGRA s.r.o.

98.300,- EUR

15.04.2013

Obec Helcmanovce

Ekodvor Helcmanovce - stavebná časť

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 4

Swietelsky - Slovakia spol. s r. o.

788.069,- EUR

09.04.2013

Obec Korytárky

Riešenie separovaného zberu v obci Korytárky

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

KomAgrotechnik, s.r.o.

194.000,- EUR 

08.04.2013

Obec Trávnica

Separovaný zberný dvor Trávnica

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 5

EURO-DUILDING, a.s.

125.880,- EUR

05.04.2013

Mesto Liptovský Mikuláš

Nákup špeciálnych automobilov na zber separovaného odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

PROCAR, a.s.

559.908,- EUR 

05.04.2013

Mesto Liptovský Mikuláš

Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš - technológia separačnej linky

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

Topeko, s.r.o.

640.000,- EUR

05.04.2013

Mesto Trnava

Nákup zberných nádob na separovaný zber

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zmlúv: 78.782,- EUR

28.03.2013

Obec Podolie

Zberný dvor Podolie – Zakúpenie, rozmiestnenie a inštalácia techniky a kontajnerov

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 2

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

311.650,- EUR 

27.03.2013

Mesto Bytča

Zvýšenie separácie odpadu v Bytči a okolitých obciach zameraných na zber BRO

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 4

REDOX, s. r. o.

864.150,- EUR

27.03.2013

Obec Hliník nad Hronom

Nakladanie s odpadmi na území obce Hliník nad Hronom

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | 

63.095,- EUR | 

15.03.2013

Mesto Liptovský Mikuláš

Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš- výstavba separačnej haly

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 9

ENVIGEO, a.s.

861.666,- EUR

11.03.2013

Obec Podhorany

Odvoz a likvidácia odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

FINEKOL s.r.o.

44.556,- EUR

08.03.2013

Obec Trstice

Zberný dvor Trstice - strojné vybavenie

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Celková konečná hodnota zákaziek: 503.040,- EUR

01.03.2013

Obec Moravany nad Váhom

Nákup technológie na zber a úpravu obecnej zelene v obci Moravany nad Váhom

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

Marian Šupa, Veľké Kostoľany

106.860,- EUR

27.02.2013

Mesto Skalica

Nákup nádob na bioodpad, zberného vozidla a nadstavby na zber odpadu

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

REDOX, s.r.o.

264.766,- EUR

19.02.2013

Centrálny obstarávateľ

Zabezpečenie komunálnych služieb

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Celková konečná hodnota zákaziek: Najnižšia ponuka: 11 996,0000 a najvyššia ponuka, ktoré sa zohľadňovali: 1 409 516,2900 EUR

19.02.2013

Košický samosprávny kraj

Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce

Použila sa elektronická aukcia: Nie

Počet prijatých ponúk: 6

GEO test Bratislava, spol.s.r.o.

299.790,- EUR

05.02.2013

Obec Závadka nad Hronom

Zberný dvor triedeného odpadu v obci Závadka nad Hronom

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

KomAgrartechnik, s.r.o.

205.128,- EUR

01.02.2013

DARUTIL, s.r.o.

Obstaranie technických zariadení na zabezpečenie prevádzky centrálneho zberného dvora spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 1

HYCA, s.r.o.

1.192.000,- EUR

30.01.2013

EKOVER spol. s r.o.

Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

Brantner Nova, s. r. o.

135.992,- EUR

30.01.2013

Obec Trhová Hradská

Vybudovanie kompostárne za účelom úpravy a materiálového zhodnotenia BRO v obci Trhová Hradská - nákup techniky

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

AGROS NOVA s.r.o.

105.311,- EUR

29.01.2013

Obec Rohožník

Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Rohožník

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 2

A.S.A.SLOVENSKO spol. s.r.o.

66.619,- EUR

25.01.2013

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

54.619,- EUR

23.01.2013

Obec Malé Dvorníky

Zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Malé Dvorníky vybudovaním zberného dvora - nákup techniky na odvoz kontajnerov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

HYCA s.r.o.

130.000,- EUR

18.01.2013

Tepláreň Košice, a.s.

Odber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet prijatých ponúk: 3

N-TRADING, s. r. o.

5.379.000,- EUR

16.01.2013

Obec Seňa

Služby v odpadovom hospodárstve

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 4

AVE Košice, s. r. o.

97.697,- EUR

09.01.2013

Obec Košeca

Zberný dvor obce Košeca

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

UnikontSlovakia, spol. s r.o.

199.832,- EUR

08.01.2013

Obec Šuňava

Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šunava

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 1

AGRA, s.r.o.

12990

07.01.2013

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Využila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 3

OZO, a.s.

51.876,- EUR

07.01.2013

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície

Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

Využila sa elektronická aukcia: Nie

Počet predložených ponúk: 1

EBA s.r.o.

16.774,- EUR

02.01.2013

Obec Muráň

Vybavenie zberného dvora v obci Muráň

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Zberný dvor v obci Muráň – vybavenie: Počet prijatých ponúk: 2

KOBIT-SK, s.r.o.

75.555,- EUR

Vybavenie zberného dvora v obci Muráň – technológia: Počet prijatých ponúk: 1

KOBIT-SK, s.r.o.

192.360,- EUR

02.01.2013

Mesto Veľký Šariš

Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom v meste Veľký Šariš

Použila sa elektronická aukcia: Áno

Počet predložených ponúk: 6

Marius Pedersen, a.s.

144.916,- EUR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Vstup pre verejnosť bude bezplatný od piatku 5. júna do nedele 7. júna 2020.

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Pripomienky a podnety k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu je možné posielať do 30. júla 2020.

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

Envirorezort predĺžil platnosť všetkých autorizácií, ktoré boli udelené OZV NATUR-PACK, do 31. decembra 2024.