NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Investície v odpadovom hospodárstve | JÚN 2016

Súhrnný prehľad ohlásených investícií a verejného obstarávania za mesiac jún 2016. Môžete ho získavať aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim predplatiteľom.

Investície v odpadovom hospodárstve | JÚN 2016

Ohlásené investície

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Peter Bolek – Ekoray | Oznámenie/Zámer | Peter Bolek - EKORAY

Zberný dvor obce Veľká Čalomija | Oznámenie/Zámer | Sprevádzkovanie jestvujúceho zberného dvora obce Veľká Čalomija v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zberný dvor slúži na zber a dočasné skladovanie odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a návštevníkmi obce, ktoré sú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zariadeniach oprávnených na túto činnosť | Obec Veľká Čalomija

Veľké Kosihy - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečných - 3. kazeta | Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia | Vybudovanie novej skládkovacej plochy | Komunálna spoločnosť, s.r.o., Veľké Kosihy

Zberný dvor združenia Biela Orava | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Združenie Biela Orava, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava

Zberný dvor obce Veľké Rovné | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Vybudovanie zariadenia na zber nasledovných odpadov: papier a lepenky, plasty, kovy, kompozitné obaly, elektroodpady, batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok | Obec Veľké Rovné

Zberný dvor Jarok | Oznámenie/Zámer | Jedná sa o vybudovanie nového zberného dvora obce Jarok. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, v blízkosti miestnej komunikácie | Obec Jarok

Zberný dvor Komárno | Oznámenie/Zámer | Účelom navrhovateľa je vybudovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | CLEAN City s. r. o., Komárno

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Žilina - Považský Chlmec | Záverečné stanovisko | Účelom navrhovanej činnosti je domodelovanie telesa skládky Žilina – Považský Chlmec pre nie nebezpečný odpad vyplnením voľného priestoru poslednej kazety skládky (cca 43.000 m3) s cieľom následne celú skládku uzatvoriť a rekultivovať | T + T, a.s., Žilina

Zariadenie na zber odpadov - Zberný dvor - Brantner Poprad, s.r.o. - ul. Hraničná 4942, Poprad | Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia | Zariadenie na zber odpadov - zberný dvor je situované v intraviláne mesta Poprad, v areáli spoločnosti Maxima na ulici Hraničná č. 4942. Ide o pôvodný areál zberne Kovošrotu, neskôr spoločnosti EKO QELET a.s. Martin, ktorá pôvodnú zberňu prestavala do súčasnej podoby a spoločnosti Zberné suroviny, a.s. Žilina. Zariadenie slúži na zber a výkup kovových odpadov a zároveň slúži ako zberný dvor pre triedený zber vybraných zložiek komunálnych odpadov a to na základe zmluvy s mestom Poprad. V súčasnosti sú v zariadení zbierané a zhromažďované iba odpady kategórie O | Brantner Poprad, s.r.o.

Zariadenie na zber odpadov – zmena č. II. (Malé Dvorníky) | Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia | Navrhovanou zmenou je rozšírenie druhov odpadov prijímaných v zariadení na zber odpadov bez zmeny potencionálnej záťaže prostredia | MAKOV–ŠROT - Marczell Edmund

Zberný dvor - Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (Veľké Turovce) | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Úprava vyhradeného priestoru v areáli obecného úradu na dočasné uloženie (zhromažďovanie) vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu prerozdelením na jednotlivé druhy do nádob, čím sa zefektívni systém zberu separovaného odpadu v obci. ˇČinnosť je umiestnená v zastavanom území obce Veľké Turovce, parc. č. 514/9 | Obec Veľké Turovce

Zberný dvor a triediaca hala Dubnica nad Váhom | Oznámenie/Zámer | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového zberného dvoru v areáli TSM Dubnica nad Váhom, Nádražná 4007, na zber, úpravu a skladovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu vrátane nebezpečných odpadov | Mesto Dubnica nad Váhom

Zber a výkup druhotných surovín a starých vozidiel, prevádzka Liptovský Mikuláš | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Účelom navrhovanej činnosti je existujúce zariadenia zberne druhotných surovín v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš. Navrhovanou činnosťou je nakladanie s druhotnými surovinami, ktoré budú vykupované od firiem, organizácií a občanov. Odpady sú dočasne uskladnené vo vyhradených priestoroch spoločnosti v určených kontajnerov a na spevnenej ploche. Odvoz pre ďalšie spracovávanie v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov bude vykonávaný vlastnou dopravou priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu kapacity zariadenia | ALBA WASTE s. r. o.

Zberný dvor Lovčica – Trubín | Oznámenie/Zámer | Zámer činnosti rieši vybudovanie nového zberného dvora v Obci Lovčica – Trubín | Obec Lovčica - Trubín

ADS Vranov – zber a spracovanie starých vozidiel | Oznámenie/Zámer | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zber starých vozidiel, autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel a zriadenie určeného parkoviska | ADS Vranov, s.r.o., Vranov nad Topľou

Prevádzka na nakladanie s ostatným odpadom na k.ú. Bytča, Hrabové | Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia | Doplnenie ďalšieho druhu nie nebezpečného kovového odpadu do činnosti zariadenia na zber odpadov- odpad k. č. 12 01 21- Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 | TSR Slovakia, s.r.o., Bratislava

Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 90101 Malacky | Oznámenie/Zámer | Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov a starých vozidiel pre dočasné zhromažďovanie pred ich zhodnotením v spracovateľských zariadeniach | AutoComplex s.r.o., Závod

Zberný dvor Babindol | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Navrhovaná činnosť rieši výstavbu zberného dvora separovaného zberu pre Obec Babindol. Obec nemá zatiaľ takéto zariadenie, je odkázaná na dočasné uskladnenie, pokým nedôjde k odvozu odberateľom | Obec Babindol

Navýšenie množstva zhodnoteného odpadu v prevádzke Metalimpex Slovakia s.r.o. Trnava | Záverečné stanovisko | Rozšírenie súčasnej činnosti, navýšením množstva zhodnoteného odpadu, nepredstavuje zvýšenie zaťaženia životného prostredia. Navýšenie množstva zhodnoteného odpadu nevyžaduje žiadne zmeny existujúcej technológie alebo prevádzkovej doby, ide o efektívnejšie využitie kapacity existujúceho technologického zariadenia. Navrhujeme navýšiť množstvo zhodnoteného odpadu na 90 000 ton odpadu ročne | Metalimpex Slovakia s.r.o., Trnava

Doplnenie technológie na spracovanie starých vozidiel a technológie na zhodnocovanie okien a dverí o novú technológiu na zhodnocovanie autoskiel, tabuľových skiel a iných druhov odpadového skla (Spišská Nová Ves) | Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia | Doplnenie už existujúcich technológií na spracovanie starých vozidiel a na zhodnocovanie okien a dverí o technologické zariadenie na zhodnocovanie sklených odpadov – autoskiel a tabuľových skiel. Súčasne sa v technologickom zariadení budú zhodnocovať aj iné druhy odpadového skla, v kategórii ostatných odpadov | KOVOZBER, s.r.o., Spišská Nová Ves

Prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov (Nové Mesto nad Váhom) | Oznámenie/Zámer | V areáli spoločnosti Savencia Fromage&Dairy SK, a.s. (areál a priestory v minulosti slúžiace na výrobu mliečnych výrobkov a syra) bude čiastočne zrekonštruovaná časť objektu bývalej trafostanice a bude zriadený sklad na nebezpečné odpady. Nebezpečný odpad sa bude do areálu dovážať v zmysle Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Dopravu zabezpečí užívateľ vlastnými prostriedkami | ALMI-EKO, s.r.o., Nitra

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov Kochanovce | Oznámenie/Zámer | Zriadenie pracoviska zabezpečujúceho zhodnocovanie odpadov z plastov v zariadení spoločnosti PLASTMAT, s.r.o. | PLASTMAT, s.r.o., Kochanovce

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Peter Bolek – Ekoray | Ukončenie posudzovania | Peter Bolek – EKORAY

Zberný dvor obce Belá | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Vybudovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov | Belské služby, s.r.o., Belá

Výkup kovového odpadu | Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Vybudovanie zberného dvora pre železné a neželezné odpady, farebné kovy okrem nebezpečných odpadov, ich dočasné skladovanie a následné odpredávanie na ďalšie spracovanie odborne spôsobilej osobe na základe zmluvných vzťahov | Jaroslav Godál, Moravany nad Váhom

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Technické služby Brezno | Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO | Zmluva/časť nebola pridelená

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Iža | Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Iža | Použila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. | 85.023,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Veľký Kýr | Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Kýr | Zmluva/časť nebola pridelená

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Sučany | Riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany | Použila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | Brantner Fatra s.r.o. | 181.500,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Liptovský Ján | Zber a preprava odpadu a súvisiace služby na území obce Liptovský Ján | Použila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 2 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 126.718,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Novoť | Zvoz a uloženie TKO | Použila sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 1 | FB MONT, s. r. o. | 97.770,- EUR

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Brusno | Nákup zberového vozidla | Použial sa elektronická aukcia: Nie | Počet prijatých ponúk: 3 | REDOX, s.r.o. | 144.730,- EUR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.