Dane zo skládkovania a spaľovania odpadu v medzinárodnom porovnaní | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Dane zo skládkovania a spaľovania odpadu v medzinárodnom porovnaní

Zdaňuje sa skládkovanie aj spaľovanie, vplyv týchto platieb je však otázny. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/12.

Dane zo skládkovania a spaľovania odpadu v medzinárodnom porovnaní

  • Publicistika |  03.01.2017 |  Mag. Bernhard Hager, LL.M. | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Takmer vo všetkých štátoch EÚ, so vzácnou výnimkou Nemecka (ako aj Rumunska a Litvy), existuje daň zo skládkovania odpadov. V niektorých krajinách majú aj daň zo spaľovania odpadu, ktorú v iných štátoch zase zrušili.

Medzinárodné porovnanie ukazuje v rámci EÚ, ale aj v štátoch, ako sú USA, Austrália alebo Nový Zéland, trend smerujúci k dani zo skládkovania, ale odklon od dane zo spaľovania odpadu.

Pojem daň

Úprava odpadu, najmä aj v prípade spaľovania, podlieha vo všeobecnosti tým najrozličnejším daniam, napr. dani z obratu, spotrebnej dani a dani z energií, dani z príjmu alebo dani zo skládkovania alebo spaľovania, alebo odvodom.

V ďalšom texte sa budeme venovať len tým daniam, resp. odvodom, ktoré súvisia konkrétne s činnosťou subjektu vykonávajúceho skládkovanie alebo spaľovanie odpadu. Článok sa nevenuje poplatku za povolenie vstupu na skládku (tzv. gate fee).

Neexistuje úprava EÚ k zákazu skládkovania a k dani zo skládkovania

V súčasnosti na úrovni EÚ neexistuje všeobecný zákaz skládkovania a nie sú predpisy týkajúce sa daní zo skládkovania alebo spaľovania odpadu. Aktuálne sa v EÚ diskutuje o zákaze skládkovania od roku 2030, ale niektoré krajiny ho odmietajú, preto nie je v súčasnosti jasné, kedy a či vôbec bude tento zákaz schválený.

Účel dane zo skládkovania a spaľovania odpadu

Dane zo skládkovania a spaľovania majú súčasne plniť najmä dva ciele, a to vyvolať riadiaci efekt pri prúdoch odpadu a generovať prostriedky na krytie výdavkov súvisiacich so životným prostredím, napr. na sanáciu starých ekologických záťaží.

Pomocou dane zo skládkovania sa má zredukovať cenová výhoda skládkovania oproti spaľovaniu odpadov alebo recyklovaniu a tým sa majú prúdy odpadov presmerovať na spaľovanie. Daňou zo spaľovania odpadu sa má zatraktívniť recyklovanie, resp. opätovné použitie odpadov.

Prax však ukazuje, že tento riadiaci efekt odklonu od skládok a smerovania k spaľovniam, resp. na recykláciu, nastane skutočne len vtedy, keď väčšina odpadu podlieha všeobecnému zákazu skládkovania alebo náklady skládkovania sú v dôsledku dane vyššie než náklady na spaľovanie odpadu.

Kým sú náklady spojené so skládkovaním napriek dani zo skládkovania nižšie než náklady spojené so spaľovaním, daň zo skládkovania zostáva len v polohe získavania prostriedkov pre štát bez riadiaceho efektu.

Hranice obchádzania daní prostredníctvom exportov

Všeobecne platí „múdrosť“, že „odpad si vždy hľadá najlacnejšiu jamu“. V minulosti sa ukázalo, že riadiaci efekt dane zo skládkovania alebo úpravy odpadu spočíva v tom, že odpady sa prepravia do zahraničia.

V Spojenom kráľovstve majú od roku 1996 daň zo skládkovania a v roku 2010 zrušili obmedzenie exportu druhotných palív (RDF Refused Derived Fuels). Následne sa napr. v roku 2013 exportovalo takmer 1,6 milióna ton druhotných palív, čo zodpovedá nárastu takmer 80 percent oproti roku 2012. V porovnaní s rokom 2011 predstavuje zvýšenie dokonca hrdých 570 percent.

Podobne to bolo medzi Nórskom a Švédskom v rokoch 2006 – 2010. Keďže Švédsko nemalo k dispozícii dostatok odpadu na spaľovanie, zrušilo daň zo spaľovania odpadu, ktorú zaviedlo v roku 2006, a následne odobralo masy odpadu z Nórska. Aby sa zabránilo tomuto hromadnému odchodu odpadu, aj Nórsko zrušilo daň zo spaľovania zavedenú v roku 1999.

I keď v rámci EÚ zásadne platí voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovania služieb aj pre odpad, nariadenie o preprave odpadu a rámcová smernica o odpade poskytujú štátom niekoľko nástrojov na čiastočné obmedzenie odpadového turizmu.

Skládkovanie odpadu predstavuje zneškodňovanie, ku ktorému môže vyvážajúca, ako aj dovážajúca krajina odmietnuť poskytnúť súhlas. Pri preprave na zhodnotenie sú naproti tomu možnosti štátov vysloviť námietku veľmi obmedzené. Vo výnimočných prípadoch môže štát aj ustanoviť, že odpady sa musia ponúknuť určitému zariadeniu a exportovať sa môžu len vtedy, keď toto zariadenie neprijme tento odpad.

Prípustné je aj zachovanie riadiaceho efektu podľa rakúskeho modelu zdaňovania vývozu odpadu, pokiaľ sa uplatňuje nediskriminačne, a oproti zdaňovaniu domácej úpravy odpadu predstavuje znevýhodnenie.

Zákazy skládkovania

Zo štatistík, ako napr. Eurostat, vyplýva, že napriek existencii dane zo skládkovania sa odpady budú skládkovať dovtedy, pokiaľ to bude dovolené. Len celkový alebo čiastkový zákaz skládkovania vedie k tomu, že sa odpady už skutočne nebudú ukladať na skládku.

Zákazy skládkovania a prehľad daní

Nasledujúca tabuľka poskytuje hrubý prehľad zákazov skládkovania a daní zo skládkovania a spaľovania odpadov. Treba poznamenať, že v žiadnej krajine neplatí absolútne.

Štát

Daň zo skládkovania1

Daň zo spaľovania2

Zákaz skládkovania

Belgicko – Brusel

NIE

NIE

neexistuje skládka

Belgicko – Flandersko

31,70 – 84,00 €/t

5,20 – 7,43 €/t

ÁNO (netriedený odpad, odpad vhodný na spálenie)

Belgicko – Valónsko

40,00 – 80,00 €/t

6 – 30 €/t

ÁNO (netriedený odpad, odpad vhodný na spálenie)

Bulharsko

18,00 €/t

NIE

NIE

Česko

20,00 €/t

NIE

NIE (od roku 2023 je plánovaný pre zmiešaný pevný komunálny odpad, ktorý sa nemôže opätovne použiť alebo recyklovať)

Dánsko

63,00 €/t

40 – 50 €/t

ÁNO (odpad vhodný na spálenie)

Estónsko

30,00 €/t

NIE

ÁNO (netriedený komunálny odpad)

O  80 €/t

-

Plánované v roku 2030

Fínsko

60,00 €/t

NIE

ÁNO (pre organické; BRO, netriedený komunálny odpad)

Francúzsko

20,00 – 150 €/t

2 - 14 €/t

ÁNO (odpad, ktorý nie je označený ako konečný odpad, je možné ho ďalej použiť)

Grécko

40,00 €/t

NIE

(žiadne údaje)

Holandsko

17,00 €/t

13,00 €/t 3

ÁNO (odpad vhodný na spálenie)

Írsko

75,00 €/t

NIE

ÁNO (nespracovaný komunálny odpad s výnimkou inertného odpadu)

Litva

00,00 €/t

NIE

ÁNO (len organické; BRO, batérie, nespracovaný odpad)

Lotyšsko

09,96 €/t

NIE

ÁNO (kal s obsahom vody nad 80 %; BRO, neidentifiko­vateľný chemický odpad)

Luxembursko

30,00 €/t

(žiadne údaje)

ÁNO (nespracovaný odpad)

Maďarsko

(žiadne údaje)

NIE

ÁNO (od 1. 7. 2003 pre pneumatiky a od 1. 7. 2006 pre zvyšky z gumy)

Nemecko

NIE

NIE

ÁNO (komunálny odpad netriedený alebo vhodný na spálenie)

Nórsko

37,40 €/t

NIE (do roku 2010  11 €/t)

ÁNO (pre všetky odpady, ktoré obsahujú do 10 % organického uhlíka)

Poľsko

26,60 €/t

NIE

ÁNO (pre separovane zbieraný horľavý odpad)

Portugalsko

05,00 €/t

1,06 €/t

NIE

Rakúsko

87,00 €/t

09,20 €/t 4

ÁNO (odpad s celkovým obsahom organického uhlíka nad 5 %, ak nebol biologicky spracovaný; zákaz povrcho­vého skládkovania nebezpeč­ného odpadu)

Rumunsko

00,00 €/t

NIE

NIE

Slovinsko

02,20 €/t

NIE

ÁNO (pre organický a ne-

upravený komunálny odpad) (Nespracovaný BRO)

Španielsko (Katalánsko)

12,00 – 21,00 €/t

34 – 90 €/t

NIE

Švajčiarsko

02,00 – 17,00 €/t

NIE, ÁNO len v kantóne Ženeva

ÁNO (od roku 2005 pre zmiešaný pevný komunálny odpad)

Švédsko

55,00 €/t

NIE. (do roku 2010  10 – 50 €/t)

ÁNO (organický odpad a odpad vhodný na spálenie)

Taliansko

01,00 – 25,00 €/t

NIE

ÁNO (spáliteľný odpad)

1. zdroj: www.cewep.eu (stav 2016)

2. zdroj: www.cewep.eu (stav 2010, okrem Nórska, Švédska, Rakúska a Holandska)

3 platí od 1. 1. 2015

4 platí od 1. 1. 2012

 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako mestá a obce triedia kuchynský odpad? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA)

Ako mestá a obce triedia kuchynský odpad? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA)

Kým niektoré veľké mestá v štatistike prepadli, našli sa obce, ktoré vykázali aj stovky zhodnotených ton.

Bioodpad nebudú všetci triediť ideálne. Hľadajme reálne riešenia, apeluje Únia miest

Bioodpad nebudú všetci triediť ideálne. Hľadajme reálne riešenia, apeluje Únia miest

Model zberu kuchynského odpadu v meste Partizánske nemožno realizovať v každom meste, vraví zástupkyňa samosprávneho združenia.

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Zavedenie váženého zberu komunálneho odpadu má pre obce viacero prínosov. Píše Paulína Šlauková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.