NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Levice

Zberný dvor sa nachádza na Mochovskej ulici v Leviciach.

Zberný dvor Levice

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa:

 • Mochovská ulica
 • Mapa

Druhy odpadu:

Mesto má zriadený zberný dvor odpadu na Mochovskej ul., kde môžu fyzické osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom na území mesta doniesť nasledovné odpady:

 • objemový odpad v súlade s § 10 ods. 1 VZN,
 • triedené zložky KO v zmysle § 11 VZN,
 • biologicky rozložiteľné odpady,
 • DSO za podmienok uvedených v § 10 ods. 10 VZN,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (vedené v Katalógu odpadov  ako „O“  - ostatné),

Na zberový dvor je možné doviesť nasledovné KO s nebezpečnými vlastnosťami:

 • 200119 –pesticídy
 • 200121 --žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • 200123 --vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
 • 200126 --oleje a tuky iné ako v 200125
 • 200127 –farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL
 • 200133 –batérie a akumulátory
 • 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce NL

Pracovná doba na zbernom dvore je v pracovné dni od 7.00 – do 17.00 hod. a v sobotu  od 7.00 –  do 13.00 hod., okrem sviatkov. Osoba dovážajúca odpad je povinná preukázať  sa dokladom  totožnosti.

Dovezené množstvá odpadu musia byť primerané spotrebe fyzickej osoby dovážajúcej  odpad.

Ukladanie pneumatík na zbernom dvore je zakázané.

Drobný stavebný odpad

Mesto zavádza množstvový zber DSO za nasledovných podmienok:

 • DSO môžu doviesť na zberný dvor fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta  a to z bežných udržiavacích prác  vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, ktorá platí miestny poplatok za KO.
 • DSO je možné odovzdať po odvážení a zaplatení miestneho poplatku za DSO určeného na príslušný kalendárny rok Všeobecne záväzným nariadením. Pre rok 2016 bol stanovený poplatok vo výške 0,035 Eura za kg odpadu. Poplatok sa platí priamo na zbernom dvore.

Dodržaním týchto pokynov a VZN o odpadoch prispejete ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu systému zberu všetkých druhov odpadov.

Zdroj: https://www.levice.sk/odpadove-hospodarstvo.phtml?id3=483


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Lučenec

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.