NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Levice

Stredisko sa nachádza na Mochovskej ulici v Leviciach.

Zberný dvor

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Adresa:

 • Mochovská ulica
 • Mapa

INISOFT

Druhy odpadu:

Mesto má zriadený zberný dvor odpadu na Mochovskej ul., kde môžu fyzické osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom na území mesta doniesť nasledovné odpady:

 • objemový odpad v súlade s § 10 ods. 1 VZN,
 • triedené zložky KO v zmysle § 11 VZN,
 • biologicky rozložiteľné odpady,
 • DSO za podmienok uvedených v § 10 ods. 10 VZN,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (vedené v Katalógu odpadov  ako „O“  - ostatné),

MIM / ESONA

Na zberový dvor je možné doviesť nasledovné KO s nebezpečnými vlastnosťami:

 • 200119 –pesticídy
 • 200121 --žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • 200123 --vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
 • 200126 --oleje a tuky iné ako v 200125
 • 200127 –farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL
 • 200133 –batérie a akumulátory
 • 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce NL

Otváracie hodiny:

Otvorený je počas pracovných dní od 7:30 hod. do 17:00 hod., v sobotu od 7:30 hod. – 12:00 hod.

Na zberný dvor je umožnené fyzický osobám bezplatne doniesť primerané množstvo odpadu svojej spotrebe, uvedené vo VZN mesta Levice č. 156 o odpadoch, vrátane nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Možné je doniesť aj drobný stavebný odpad a zeminu, ale len za úhradu. Poplatok na rok 2021 je nezmenený, a to 40 Eur na tonu odpadu. Pneumatiky je zakázané doniesť, je potrebné ich odovzdať v niektorej z prevádzok pneuservisu, kde sú povinní ich zobrať  zdarma. Firmy, podnikajúce osoby a organizácie majú na území mesta zavedený množstevný zber, a preto nie je možné nimi produkované odpady dovážať na zberný dvor.

Novoprijatými opatreniami je možné zabezpečiť triedenie všetkých druhov odpadu v čo najväčšej miere a vyhnúť sa ukladaniu odpadu na skládkach, čo je najdrahším riešením.

Dovezené množstvá odpadu musia byť primerané spotrebe fyzickej osoby dovážajúcej  odpad.

Ukladanie pneumatík na zbernom dvore je zakázané.

Drobný stavebný odpad

Mesto zavádza množstvový zber DSO za nasledovných podmienok:

 • DSO môžu doviesť na zberný dvor fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta  a to z bežných udržiavacích prác  vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, ktorá platí miestny poplatok za KO.
 • DSO je možné odovzdať po odvážení a zaplatení miestneho poplatku za DSO určeného na príslušný kalendárny rok Všeobecne záväzným nariadením. Pre rok 2016 bol stanovený poplatok vo výške 0,035 Eura za kg odpadu. Poplatok sa platí priamo na zbernom dvore.

Dodržaním týchto pokynov a VZN o odpadoch prispejete ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu systému zberu všetkých druhov odpadov.

Zdroj: https://www.levice.sk/?id_menu=0&module_action__175716__id_ci=308615


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Humenné

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

Zberný dvor Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši sa nachádzajú dva zberné dvory na Podtatranského a v Okoličnom.