Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Raffaello Cossu: Skládkovať, alebo bicyklovať?

Profesor Raffaello Cossu je dlhoročným a uznávaným odborníkom waste managementu, ktorý má za sebou veľmi rozsiahlu odbornú a publikačnú, ale aj pedagogickú činnosť. V nedávnom úvodníku multidisciplinárneho žurnálu o odpadových zdrojoch a reziduách Detritus sa zamýšľa nad súčasným stavom tohto odboru.

Raffaello Cossu: Skládkovať, alebo bicyklovať?

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 27.11.2018
  • Raffaello Cossu (pr.: M. Hrabčák, redakcia)

Trochu pritom „narúša“ tak veľmi preferovanú hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorú len pred desiatimi rokmi priniesla smernice 98/2008/EK. Jeho pohľad prinášame v tomto preklade.

Skládkovať, alebo bicyklovať?

Prvý deň môjho kurzu Solid Waste Management, ktorý vyučujem na univerzite v Padove v Taliansku, zvyčajne požiadam študentov o odpoveď na veľmi jednoduchú otázku: "Podľa Vášho názoru, ktorý je najlepší systém odpadového hospodárstva ?"

Okamžitá zborová odpoveď skoro všetkých študentov (s veľmi malými výnimkami) je: "Recyklácia!"

Potom pokračujem hneď druhou otázkou: "Podľa Vášho názoru, ktorý je najlepší spôsob dopravy?"

Po chvíli rozpakov a zmätku, spôsobeného mojím náhlym skokom z jednej témy na úplne inú, nastáva trápne ticho a nikto neodpovedá.

Až po čase prvý odvážny študent prelomí ľadové mlčanie vetou: "Ide o to - kam ??? Kam sa chceme tou dopravou dostať."

A keď ho požiadam o vysvetlenie ako to myslí, okamžite dostanem veľmi jasné a logické zdôvodnenie: všetci spoločne súhlasíme, že cestovať z Paríža do Pekingu autom alebo vlakom môže byť nostalgicky romantické alebo dobrodružné.

Rozumne uvažujúci človek však vie, že oveľa praktickejšie je tam letieť nejakým lietadlom. A zase naopak, bolo by absurdné, dokonca až komické uvažovať nad tým, že na každodenné nákupy potravín budeme používať lietadlo. Alebo, dokonca, že pôjdeme na bicykli do Pekingu.

Ďalej sme diskutovali o tom, že je veľmi praktické a rozumné kombinovať jednotlivé druhy dopravy: ideme napríklad na bicykli do garáže, odtiaľ autom na letisko, potom lietadlom do inej krajiny a z letiska zase vlakom alebo metrom do centra mesta. Po chvíli diskusie o účelnosti jednotlivých druhov dopravy položím tretiu otázku:

"Prečo pri otázke na vhodný dopravný prostriedok ste váhavo odpovedali, že závisí od toho, kam sa chcem dostať, ale pri mojej prvej otázke na najlepší systém odpadového hospodárstva ste okamžite odpovedali, že je ním recyklácia?“

A hneď pokračujem k mojej štvrtej otázke: "Prečo ste vo svojej odpovedi vôbec neuvažovali o rôznych metódach zhodnocovania a zneškodňovania odpadov?"

Veď predsa podobne ako používame rozdielne dopravné prostriedky podľa účelu cesty, aj v oblasti odpadového hospodárstva máme diferencované možností podľa konečného účelu:

  • minimalizácia vzniku odpadu;
  • zhodnocovanie a recyklácia materiálov prítomných v odpadoch;
  • spaľovanie odpadu s hlavným cieľom znížiť jeho objem;
  • skládkovanie zvyškových odpadov, aby sa uzavrela materiálová slučka.

Samozrejme, že tieto rozmanité možnosti odpadového hospodárstva sa uplatňujú pri využívaní rôznych úrovní technológií. Moderných aj zastaraných, sofistikovaných ale aj menej sofistikovaných, efektívnych aj menej spoľahlivých.

Je však nepopierateľné, že vzhľadom na vedomosti, ktoré dnes máme, rovnako ako doprava, tak aj odpadové hospodárstvo by malo byť kombinované a integrované!

Pri analýze spôsobov nakladania s odpadmi vo svete vidíme, že krajiny s vysokou hustotou obyvateľstva a "drahou pôdou" (napr. Japonsko, Singapur, Dánsko, Nemecko, atď.) profitujú predovšetkým z energetického využívania a spaľovania odpadov v kombinácii s intenzívnymi programami na materiálové zhodnocovanie odpadov (separácia, recyklácia, biologické zhodnocovanie, atď.).

A konečným skládkovaním zvyškových odpadov. A naopak – v súčasnosti aj niektoré ekonomicky vyspelé krajiny s nízkou hustotou obyvateľstva a veľkou rozlohou uprednostňujú kombináciu recyklácie odpadov a skládkovania (napríklad Kanada, Spojené štáty atď.).

Prečo potom študenti nepoužívajú známe koncepty a myšlienky, ktoré sa racionálne uplatňujú pri preprave ľudí a tovaru aj do systémov odpadového hospodárstva?

Odpoveď získaná od mojich študentov je skutočne v súlade s odpoveďou väčšiny laického obyvateľstva: "Pretože spaľovne a skládky znečisťujú životné prostredie a ohrozujú naše zdravie."

Spoločne si uvedomujeme, že všetky technológie nakladania s odpadmi - od kompostovania až po skládkovanie, od mechanicko-biologického spracovania až po energetické využitie, či len klasické spaľovanie, sa vyznačujú emisiami rôznych kontaminantov. Dokonca aj materiálová recyklácia vedie k akumulácii niektorých znečisťujúcich látok obsiahnutých v pôvodnom odpade. Samozrejme, že by sme im mali čo najviac predchádzať a tiež ich dôsledne monitorovať a minimalizovať.

Ak sa však bližšie pozrieme na rôzne spôsoby dopravy, ani tie nie sú „bezrizikové“ z hľadiska produkcie emisií alebo environmentálnych rizík.

V poslednom desaťročí napríklad letecká doprava exponenciálne narastá – aj vďaka nízkonákladovým spoločnostiam. To však má dopad aj na výrazný nárast emisií hluku a skleníkových plynov (NOx a CO2).

Námorná doprava (najmä nákladná) spôsobuje rovnako výrazné znečistenie životného prostredia predovšetkým emisiami výfukových plynov pri používaní nízko kvalitných ropných palív a olejov, ale aj kontamináciou vôd a pláží.

Nie zanedbateľný je aj negatívny dopad masového turizmu obrovských výletných lodí v citlivých ekosystémových oblastiach (Arktída, Antarktída, koralové útesy a pod.).

Ani železničná doprava nie je úplne bezproblémová, ako sa to na prvý pohľad javí. Pri dôslednej analýze LCA sa v niektorých prípadoch ukázala menej prijateľná ako letecká doprava. A nakoniec – nemá zmysel zdôrazňovať negatíva automobilovej dopravy, ktorá je napriek tomu stále najmasovejšia a najpreferovanejšia.

Lietadlá môžu spadnúť, tankery stroskotať, vlaky sa vykoľajiť. V každej krajine autá a motorky usmrtia ročne stovky až tisíce ľudí. Napriek tomu denne využívame všetky druhy dopravy.

Ako vidíme, dnes dostupné technológie sú už schopné výrazne znížiť znečistenie a environmentálne riziká spojené s dopravnými prostriedkami.

To isté však dnes platí aj pre jednotlivé systémy odpadového hospodárstva. Prečo teda všeobecná verejná mienka a dokonca aj moji študenti sú presvedčení len o jednom jedinom správnom riešení odpadového hospodárstva = recyklácii?

Je to preto, lebo jednotlivé spôsoby dopravy nikdy neboli tak bombardované negatívnymi kampaňami, hanobením, agresívnymi dezinformáciami a politickou manipuláciou, ako je dnes atakované odpadové hospodárstvo.

Je pritom veľmi ľahké si vyhľadať (bez akýchkoľvek relevantných dôkazov alebo podložených vedeckých štúdií) ako sa skládkovanie a spaľovanie odpadov podieľa na vzniku rakoviny (pažeráka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva, konečníka), vrodených novorodeneckých defektov či reprodukčných porúch (nízka pôrodná hmotnosť, úmrtnosť, alebo ostatných problémov (kardiovaskulárne choroby, respiračné symptómy, astma, znížená funkcia pľúc, podráždenie kože - nosa - očí, gastrointestinálne problémy, únava, bolesti hlavy, psychologické problémy, alergie...).

Tieto moderné fake-news vytvorili celo-spoločenské rozhorčenie a nebezpečné predsudky, ktoré však v konečnom dôsledku spôsobujú paradoxné situácie a neželané dôsledky.

Ako príklad uvediem niekoľko veľkých talianskych miest, ktoré nezvládli vyriešiť svoje odpadové hospodárstvo na lokálnej úrovni. V skutočnosti vo veľkých mestách vzniká veľké množstvo odpadu.

A keďže miestne obyvateľstvo, ako aj lokálne samosprávy, dogmaticky preferovali len recykláciu a tvrdohlavo odmietali spaľovanie aj skládkovanie, v súčasnej recyklačnej kríze museli haldy svojich odpadov najprv dočasne skladovať a potom naložiť na vlaky - lode - kamióny.

A po dlhej ceste vyviezť niekam ďaleko preč – najlepšie do zahraničia.

Načo? Aby tam boli spálene alebo skládkované!

Hurá. Tak poďme všetci na bicykli do Pekingu.

Autor: Raffaello Cossu, Detritus 2018/02
Preklad: Marek Hrabčák


Mohlo by vás zaujímať

Digitalizácia evidencie odpadov spresní vykazovanie odpadov

Digitalizácia evidencie odpadov spresní vykazovanie odpadov

Zástupcovia troch odpadových asociácií, ministerstva životného prostredia (MŽP) a IT firiem sa venovali téme digitalizácie odpadovej evidencie.

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

Belgicko rozširuje triedený zber plastov

V apríli sa konal 25. ročník konferencie Packaging Waste and Sustainability Forum v Bruseli, zameranej na problematiku odpadov z obalov a rozšírenú zodpovednosť výrobcov v kontexte cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva).

Názor. Rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení: Komu by jej zúženie pomohlo a kto naopak tlieska predčasne?

Názor. Rozšírená zodpovednosť výrobcov elektrozariadení: Komu by jej zúženie pomohlo a kto naopak tlieska predčasne?

Predstavme si otca, ktorý má 4 synov a paletu tehál, ktoré je treba vyložiť. Ak sa všetci synovia zapoja do vykladania, tak každý syn teda odnesie 1/4 tehál. Ak ale otec povie jednému zo synov, že on to robiť nemusí, tak každý zo zostávajúcich bratov bude musieť odniesť viac tehál, 1/3 zo všetkých, i keď paleta tehál zostane rovnaká.