Skládkovať sa už neoplatí | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Skládkovať sa už neoplatí

Od 1. 1. 2019 platia nové pravidlá pri výpočte poplatkov za uloženie odpadov, ktorých cieľom je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva.

Skládkovať sa už neoplatí

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  11.01.2019 |  Katarína Liebscherová, Annamária Tóthová

Nové pravidlá majú viesť k vytvoreniu motivačného faktora pre triedený zber a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.

Tieto novinky prináša zákon o poplatkoch za uloženie odpadov1 (ďalej ako „zákon“) a nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov2 (ďalej ako „nariadenie“).

Predmet zákona

Predmetom zákona je najmä vymedzenie poplatkovej povinnosti a stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko. Motivácia k triedeniu odpadu je daná tým, že pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Čim je menšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku.

Významnou zmenou je aj vytvorenie novej funkcie Environmentálneho fondu. Environmentálnemu fondu budú prevádzkovatelia skládok odpadov/odkalísk odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov/odkalisko, pričom Environmentálny fond ich následne prerozdelí na základe nového mechanizmu stanoveného zákonom.

Poplatková povinnosť

Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo poplatok za uloženie odpadu na odkalisko je povinný platiť posledný držiteľ odpadu, v prípade komunálnych odpadov obec, prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo odkaliska.

Poplatníkom je však v zmysle zákona tiež prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka odpadov alebo odkalisko je na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý má prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska v prenájme na účel prevádzkovania skládky odpadov alebo odkaliska, ktorý odvádza poplatok Environmentálnemu fondu.

Jednou z najdôležitejších povinností poplatníka je správne zaradenie odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo na odkalisko do príslušnej sadzby podľa nariadenia3.

Následne musí príslušnú sadzbu oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka. Prevádzkovateľovi odkaliska sa táto sadzba oznamuje pri každom uložení odpadu na odkalisko.

Pre správne zaradenie zmesového komunálneho a objemného odpadu do príslušnej sadzby je potrebné poznať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vypočíta a za jej správnosť zodpovedá obec. Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila v súlade so zákonom o odpadoch4 podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona.

Na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov sa môžu použiť len vytriedené zložky komunálnych odpadov, ktoré sú zaradené do zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 zákona.

Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok musí obec zverejniť do 28. februára príslušného kalendárneho roka, a to na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli.

V prípade, ak by obec neposkytla prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o zaradení do príslušnej sadzby, prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu. Aj týmto by mali byť obce motivované vypočítať si a oznámiť príslušnú sadzbu danému prevádzkovateľovi skládky.

Podľa prílohy č. 1 nariadenia sú sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov nasledujúce:

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021
a nasl. roky

1

x < 10

17

26

33

2

10 < x <= 20

12

24

30

3

20 < x <= 30

10

22

27

4

30 < x <= 40

8

13

22

5

40 < x <= 50

7

12

18

6

50 < x <= 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11


Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu budú platiť niekoľkonásobne viac ako obce s dostatočne vysokou úrovňou triedenia odpadov. Predmetné zodpovedá hlavnému účelu tohto zákona – motivovať k triedeniu komunálneho odpadu.

Environmentálny fond a prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Poplatník je síce povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov alebo odkaliska, ale príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sú príjmom Environmentálneho fondu.

Prevádzkovateľ skládky odpadov a prevádzkovateľ odkaliska sú preto povinní odviesť celý poplatok za uloženie odpadu ďalej Environmentálnemu fondu.

Tieto príjmy použije Environmentálny fond pre

  • obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia,
  • obec, ktorá spĺňa zákonom špecifikované podmienky na základe žiadosti podanej do 30. septembra príslušného kalendárneho roka,
  • fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve (subjekty, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadmi na základe udelených platných súhlasov, registrácií, prípadne autorizácií, napr. zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zberové spoločnosti, ...),
  • fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov (ide o podnikateľské subjekty, ktoré nemusia podnikať v oblasti odpadového hospodárstva, ale chcú znížiť produkciu odpadov v rámci svojho výrobného procesu).

Nariadenie bližšie špecifikuje, v akom pomere rozdelí Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov. V prvom rade sa odovzdá príspevok obciam, na ktorom území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko a obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku5.

Po odpočítaní vyššie uvedených príspevkov poskytne Environmentálny fond príjmy z poplatkov v určených pomeroch ostatným oprávneným osobám uvedených v predchádzajúcom odseku.

Zákon určuje, aké podmienky musia subjekty spĺňať, aby vyššie uvedené príspevky dostali a aj to, na aký účel môžu subjekty tieto príspevky použiť. V prípade porušenia týchto podmienok hrozí uloženie pokuty.

Nariadenie obsahuje okrem vyššie uvedených sadzieb aj sadzby za uloženie iných druhov odpadov na skládku alebo na odkalisko. Nariadenie s konkrétnymi výškami sadzieb sa nachádza na portáli právnych predpisov.

1 Zákon 329/2018 Z. z. zo 17. októbra 2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

3 Príloha č. 1, 2 alebo 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

4 Ustanovenie § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.

5 Ustanovenie § 2 nariadenia a prílohy č. 4 nariadenia 

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk13.01.2019 (23:15)
    titulok síce naznačuje, že skládkovať sa už neoplatí, ale to samozrejme nie je pravda a ešte roky ani nebude. to by sa poplatky museli dvihnúť ďaleko viac. toto kozmetické navýšenie, cieľ neprinesie.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Plasty, kovy a tetrapaky triedia spolu. Stavili na novú stratégiu a stáva sa z nich šampión EÚ

Plasty, kovy a tetrapaky triedia spolu. Stavili na novú stratégiu a stáva sa z nich šampión EÚ

High-tech triediace centrá rozdeľujú odpady z obalov do 14 homogénnych frakcií pripravených na ďalšiu recykláciu.

Z palív nepalivá a z odpadov neodpady?

Z palív nepalivá a z odpadov neodpady?

V ostatnom čase v médiách veľmi významne rezonuje diskusia o palivách vyrábaných z odpadu, tzv. druhotných palivách, a o zavedení ich zákazu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/08.

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Prinášame reakciu generálneho riaditeľa spoločnosti AVE SK na článok „Záhada neznámeho zápachu v Senci je objasnená. Zdrojom má byť skládka odpadov.“