NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo vydalo Usmernenie č. 2 k 32. výzve

Týka sa výzvy na triedený zber komunálnych odpadov, MBÚ, ZKO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch.

Ministerstvo vydalo Usmernenie č. 2 k 32. výzve

Foto: Fotolia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 1. februára 2019 Usmernenie č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. (pdf)

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Cieľ usmernenia a právny základ

Cieľom Usmernenia č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) je najmä:

 1. úprava dokumentácie výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 2. zmena spôsobu predkladania dokumentov k verejnému obstarávaniu;
 3. zmena opisu podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a spôsobu jej overovania
 4. zmena spôsobu overovania podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
 5. vypustenie podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
 6. spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP;
 7. spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu;
 8. aktualizácia Formulára žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v nadväznosti na potrebu doplnenia informácií pre vypracovanie formulára ZoNFP v nadväznosti na zmeny vyplývajúce z tohto usmernenia;
 9. zmena minimálneho obsahu uznesenia obecného zastupiteľstva v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP;
 10. vypustenie povinnosti predkladania vybraných dokumentov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 11. spresnenie podmienok overovaných sprostredkovateľským orgánom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
 12. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje a
 13. vecné precizovanie, štylistické úpravy a úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Stiahnite si usmernenie

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne 2019

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne 2019

Seminár s tematikou životného prostredia je našou „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom – ako sa orientovať vo firme.

NATUR-PACK rieši aktuálne sťažnosti na preplnené kontajnery v Košiciach

NATUR-PACK rieši aktuálne sťažnosti na preplnené kontajnery v Košiciach

OZV NATUR-PACK reaguje na medializované informácie.

OLO reaguje na fyzický útok na jedného zo svojich zamestnancov

OLO reaguje na fyzický útok na jedného zo svojich zamestnancov

(OLO - 14.2.2019) Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s veľkou nevôľou a rozhorčením prijala informáciu o fyzickom útoku na jedného zo svojich zamestnancov – závozníka, počas výkonu svojej práce na Kaméliovej ulici v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.