NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo vydalo Usmernenie č. 2 k 32. výzve

Týka sa výzvy na triedený zber komunálnych odpadov, MBÚ, ZKO a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch.

Ministerstvo vydalo Usmernenie č. 2 k 32. výzve

Foto: Fotolia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 1. februára 2019 Usmernenie č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch. (pdf)

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Cieľ usmernenia a právny základ

Cieľom Usmernenia č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) je najmä:

 1. úprava dokumentácie výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 2. zmena spôsobu predkladania dokumentov k verejnému obstarávaniu;
 3. zmena opisu podmienky zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi a spôsobu jej overovania
 4. zmena spôsobu overovania podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
 5. vypustenie podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
 6. spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP;
 7. spresnenie opisu podmienky, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu;
 8. aktualizácia Formulára žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v nadväznosti na potrebu doplnenia informácií pre vypracovanie formulára ZoNFP v nadväznosti na zmeny vyplývajúce z tohto usmernenia;
 9. zmena minimálneho obsahu uznesenia obecného zastupiteľstva v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP;
 10. vypustenie povinnosti predkladania vybraných dokumentov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 11. spresnenie podmienok overovaných sprostredkovateľským orgánom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
 12. aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje a
 13. vecné precizovanie, štylistické úpravy a úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy.

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Stiahnite si usmernenie

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zoznam kandidátov do eurovolieb

Zoznam kandidátov do eurovolieb

Mená zaregistrovaných strán a kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 od 07.00 h do 22.00 h.

Plastové tašky sú oproti bavlneným výrazne „zelenšie“. Štúdia spočítala ich celkový dopad

Plastové tašky sú oproti bavlneným výrazne „zelenšie“. Štúdia spočítala ich celkový dopad

Štúdia dánskeho ministerstva životného prostredia porovnala celkový environmentálny dopad rôznych druhov nákupných tašiek – vrátane ich výroby, používania a zhodnotenia po uplynutí životnosti. Priniesla prekvapivé výsledky.

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 4. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 4. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.