NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo vydalo dve usmernenia k výzvam o envirozáťažiach

Týkajú sa monitorovania a prieskumu environmentálnych záťaží.

Gudrony v Devínskej Novej Vsi. Envirozáťaž.

Gudrony v Devínskej Novej Vsi. Envirozáťaž. | Foto: Odpady-portal.sk

Usmernenie č. 3

MŽP vydalo 16. apríla 2019 Usmernenie č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

 • zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do 3. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;
 • zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
 • zmena spôsobu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 7 – Podmienka bezúhonnosti štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 • zmena opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 16 – Podmienka nelegálneho zamestnávania;
 • aktualizácia záväzného formulára výzvy – príloha č. 5 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov;
 • aktualizácia Formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15;
 • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré výzva odkazuje;
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy a úprava zrejmých nesprávností v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Usmernenie si môžete stiahnuť tu (pdf).

Usmernenie č. 4

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

Envirorezort predĺžil platnosť všetkých autorizácií, ktoré boli udelené OZV NATUR-PACK, do 31. decembra 2024.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 31. 5. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 31. 5. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

MŽP SR chce viac kontrolovať výkon ochrany životného prostredia na okresných úradoch

MŽP SR chce viac kontrolovať výkon ochrany životného prostredia na okresných úradoch

Minister Ján Budaj plánuje posilniť spoluprácu so samosprávami aj v oblasti odpadov.