NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo vydalo dve usmernenia k výzvam o envirozáťažiach

Týkajú sa monitorovania a prieskumu environmentálnych záťaží.

Gudrony v Devínskej Novej Vsi. Envirozáťaž.

Gudrony v Devínskej Novej Vsi. Envirozáťaž. | Foto: Odpady-portal.sk

Usmernenie č. 3

MŽP vydalo 16. apríla 2019 Usmernenie č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je:

 • zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do 3. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;
 • zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) bez súčinnosti žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných registrov a na to nadväzujúca zmena rozsahu predkladaných povinných príloh žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) do výzvy;
 • zmena spôsobu overovania podmienky poskytnutia príspevku č. 7 – Podmienka bezúhonnosti štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 • zmena opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 16 – Podmienka nelegálneho zamestnávania;
 • aktualizácia záväzného formulára výzvy – príloha č. 5 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov;
 • aktualizácia Formulára ŽoNFP v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 15;
 • aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré výzva odkazuje;
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 • realizácia ďalších formálnych a upresňujúcich úprav textu dokumentácie výzvy a úprava zrejmých nesprávností v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Usmernenie si môžete stiahnuť tu (pdf).

Usmernenie č. 4

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 7. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 7. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Tesco rozširuje ponuku čokolád z certifikovaného kakaa

Tesco rozširuje ponuku čokolád z certifikovaného kakaa

Vedeli ste, že 7. júla mali svoj sviatok všetci milovníci čokolády? Deň čokolády oslavuje čas uvedenia čokolády na európsky trh v roku 1550.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 11. 7. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 11. 7. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.