Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

Organizátor podujatia spolu s hlavným partnerom, spoločnosťou INISOFT s.r.o. pozývajú odbornú verejnosť na konferenciu s témou recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Pozvánka na konferenciu: Recyklácia odpadov 2021

Ilustračné foto: AdobeStock

Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy.

Konferencia je určená pracovníkom, zodpovedným za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce. 


Termín a miesto konania:

 • 14. júna 2021 (pondelok) 8.00 - 17.15 h.
 • Bratislava, Hotel Bratislava****

Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a a spolupracujúce inštitúcie
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Technická univerzita v Košiciach, SR
 • European Science and Research Institute (ESRI), SR
 • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Prípravný výbor:

 • Ing. Cyril Burda | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Prof. Ing. Peter Buryan, DrSc. | Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR
 • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. | Technická univerzita v Košiciach
 • prof. Ing. Juraj Ladomerský, PhD. | European Science and Research Institute (ESRI)
 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Program konferencie:

8.00 – 9.15 h.
Registrácia účastníkov

9.15 – 9.30 h.
Otvorenie konferencie

9.30 – 11.00 h.
Prednášky

Téma: Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva

 • Ciele odpadového hospodárstva | Ing. Viera Špalková, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR
 • Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR | Mgr. Ján Mičuda, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ako zálohový systém zlepší recykláciu nápojových obalov | Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému, SR
 • Aplikácia § 27 ods. 5 Zákona 79/2015 o odpadoch a Vyhlášky 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v praxi recyklátora | Mgr. Michal Figúr, Asociácia pre recykláciu obalov, SR

11.00 – 11.30 h.
Prestávka – občerstvenie

11.30 – 12.45 h.
Prednášky

Téma: Biologicky rozložiteľný odpad

 • Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu v podmienkach slovenskej legislatívy | RNDr. Ján Chovanec, KOSIT, a.s., SR
 • Pohodlný a efektívny systém triedenia BRKO | Ing. Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o., SR
 • Ako mesto Trenčín recykluje bioodpad | Bc. Zuzana Čachová, Mesto Trenčín, SR
 • Firemná prezentácia - Digitalizácia evidencie odpadov – príklady dobrej praxe | Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o., SR

12.45 – 13.45 h.
Prestávka – obed

13.45 – 15.00 h.
Prednášky

Téma: Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

 • Vybíjanie zvyškových napätí lítiových akumulátorov v procese ich materiálovej recyklácie | Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR
 • BASF ChemCyclingTM – Chemická recyklácia plastového odpadu | Dipl. Ing. Milan Kopeček, BASF Slovensko spol s.r.o., SR
 • Výskyt kovov vzácnych zemín v odpadoch a možnosti ich získavania | prof. Ing. Andrea Miškufová, Ing. Anna Kochmanová, PhD., Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR
 • Automobil ako zdroj suroviny | Ing. Juraj Plesník, PR Krajné, s.r.o., SR

15.00 – 15.30 h.
Prestávka – občerstvenie

15.30 – 16.45 h.
Prednášky

Téma: Recyklácia vyhradených druhov odpadov

 • Potenciál opätovného využitia stavebných a iných vhodných odpadov pri výrobe cementu | RNDr. Dean Sobolič, CRH (Slovensko) a.s., SR
 • Dlhá cesta k 53%-tnej miere triedenia odpadov | Mgr. Pavel Kravec, Starosta obce Trnavá Hora, SR
 • Zhodnocovanie vyradených mobilných telefónov | Ing. Martina Laubertová, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR
 • Recyklácia textilu – problém a jeho riešenie | Ing. Miroslav Futrikanič, SK-TEX s.r.o., SR

16.45 – 17.15 h.
Záverečná diskusia

17.15 h.
Ukončenie konferencie


Uzávierka záväzných prihlášok je do 9. júna 2021

Program a podrobné informácie o podujatí nájdete tu.
Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Sensoneo získalo miliónovú investíciu na podporu svojej expanzie

Sensoneo získalo miliónovú investíciu na podporu svojej expanzie

Spoločnosť poskytujúca podnikové riešenia pre smart manažment odpadov získala investíciu vo výške 2 milióny eur z Fondu Európskej rady pre inovácie a fondu Venture to Future.

Žiar nad Hronom plánuje zhodnocovať cigaretové ohorky, stanú sa druhotnou surovinou

Žiar nad Hronom plánuje zhodnocovať cigaretové ohorky, stanú sa druhotnou surovinou

Má ísť o pilotný zber.

Slovenská inšpekcia životného prostredia má nové pracovisko, otvorili ho na Spiši

Slovenská inšpekcia životného prostredia má nové pracovisko, otvorili ho na Spiši

Jeden z trojice odborov nového pracoviska SIŽP bude zameraný na odpadové hospodárstvo.