Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

Organizátor podujatia spolu s hlavným partnerom, spoločnosťou INISOFT s.r.o. pozývajú odbornú verejnosť na konferenciu s témou recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Pozvánka na konferenciu: Recyklácia odpadov 2021

Ilustračné foto: AdobeStock

Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy.

Konferencia je určená pracovníkom, zodpovedným za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce. 


Termín a miesto konania:

 • 14. júna 2021 (pondelok) 8.00 - 17.15 h.
 • Bratislava, Hotel Bratislava****

Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a a spolupracujúce inštitúcie
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Technická univerzita v Košiciach, SR
 • European Science and Research Institute (ESRI), SR
 • Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Prípravný výbor:

 • Ing. Cyril Burda | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Prof. Ing. Peter Buryan, DrSc. | Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR
 • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. | Technická univerzita v Košiciach
 • prof. Ing. Juraj Ladomerský, PhD. | European Science and Research Institute (ESRI)
 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Program konferencie:

8.00 – 9.15 h.
Registrácia účastníkov

9.15 – 9.30 h.
Otvorenie konferencie

9.30 – 11.00 h.
Prednášky

Téma: Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva

 • Ciele odpadového hospodárstva | Ing. Viera Špalková, PhD., Ministerstvo životného prostredia SR
 • Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR | Mgr. Ján Mičuda, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ako zálohový systém zlepší recykláciu nápojových obalov | Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému, SR
 • Aplikácia § 27 ods. 5 Zákona 79/2015 o odpadoch a Vyhlášky 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v praxi recyklátora | Mgr. Michal Figúr, Asociácia pre recykláciu obalov, SR

11.00 – 11.30 h.
Prestávka – občerstvenie

11.30 – 12.45 h.
Prednášky

Téma: Biologicky rozložiteľný odpad

 • Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu v podmienkach slovenskej legislatívy | RNDr. Ján Chovanec, KOSIT, a.s., SR
 • Pohodlný a efektívny systém triedenia BRKO | Ing. Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o., SR
 • Ako mesto Trenčín recykluje bioodpad | Bc. Zuzana Čachová, Mesto Trenčín, SR
 • Firemná prezentácia - Digitalizácia evidencie odpadov – príklady dobrej praxe | Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o., SR

12.45 – 13.45 h.
Prestávka – obed

13.45 – 15.00 h.
Prednášky

Téma: Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

 • Vybíjanie zvyškových napätí lítiových akumulátorov v procese ich materiálovej recyklácie | Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR
 • BASF ChemCyclingTM – Chemická recyklácia plastového odpadu | Dipl. Ing. Milan Kopeček, BASF Slovensko spol s.r.o., SR
 • Výskyt kovov vzácnych zemín v odpadoch a možnosti ich získavania | prof. Ing. Andrea Miškufová, Ing. Anna Kochmanová, PhD., Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR
 • Automobil ako zdroj suroviny | Ing. Juraj Plesník, PR Krajné, s.r.o., SR

15.00 – 15.30 h.
Prestávka – občerstvenie

15.30 – 16.45 h.
Prednášky

Téma: Recyklácia vyhradených druhov odpadov

 • Potenciál opätovného využitia stavebných a iných vhodných odpadov pri výrobe cementu | RNDr. Dean Sobolič, CRH (Slovensko) a.s., SR
 • Dlhá cesta k 53%-tnej miere triedenia odpadov | Mgr. Pavel Kravec, Starosta obce Trnavá Hora, SR
 • Zhodnocovanie vyradených mobilných telefónov | Ing. Martina Laubertová, PhD., Ústav recyklačných technológií, TU Košice, SR
 • Recyklácia textilu – problém a jeho riešenie | Ing. Miroslav Futrikanič, SK-TEX s.r.o., SR

16.45 – 17.15 h.
Záverečná diskusia

17.15 h.
Ukončenie konferencie


Uzávierka záväzných prihlášok je do 9. júna 2021

Program a podrobné informácie o podujatí nájdete tu.
Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 22. - 28. 3. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 22. - 28. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

O kompost z bioodpadu je v Trenčíne veľký záujem

O kompost z bioodpadu je v Trenčíne veľký záujem

Dopyt domácností po bezplatnom odbere kompostu z mestskej kompostárne prevýšil súčasné kapacity.

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 21. 3. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 21. 3. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.