Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Výrobcovia sú spokojní so službami OZV ENVI - PAK. Potvrdil to aj prieskum

ENVI - PAK je najväčšou OZV na Slovensku. Vlani zabezpečovala plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov vo viac ako 1200 mestách a obciach.

Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Výrobcovia majú množstvo povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Ten im umožňuje plniť ich prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. V roku 2020 spoločnosť zabezpečovala plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov a v ich mene riadila a financovala triedený zber v 1 238 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavovalo službu triedeného zberu pre viac ako 2,4 milióna obyvateľov.

Viac ako osemnásť rokov pôsobenia na trhu

Podľa referencií od klientov, ENVI - PAK poskytuje počas celého tohto obdobia kvalitné služby a promptne reagoval na požiadavky svojich klientov a partnerov. Práve kvalitou poskytovaných služieb si zabezpečuje vedúcu pozíciu na slovenskom trhu.

Jednou z možností, ako získava spätnú väzbu, sú anonymné dotazníky spokojnosti. Posledné kolo takéhoto prieskumu spoločnosť zrealizovala v lete 2021.

Dotazník vyplnilo až 63 % klientov OZV ENVI - PAK a z nich 98 % respondentov odpovedalo na všetky otázky. Prieskum potvrdil, že výrobcovia sú s poskytovanými službami mimoriadne spokojní a vítajú inovatívnosť a individuálny prístup.

Za najväčší prínos, ktorý výrobcom prináša spolupráca v rámci zákonných povinností, je plnenie záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie v oblasti nakladania s odpadmi (94 %).

Práve garancia, že ENVI - PAK splní tieto povinnosti, je dôvodom spolupráce pre 74 % klientov.

Aké ďalšie služby sú pre rozhodovanie výrobcov pri výbere OZV dôležité? (% odpovedí)

Podľa výsledkov prieskumu z leta 2021 považuje až 48 % klientov za dôležité pre ich rozhodnutie o výbere OZV odborné semináre a legislatívne poradenstvo a 37 % výrobcov dáva váhu medzinárodnému pôsobeniu OZV ENVI - PAK (členstvá v systémoch, organizáciách či alianciách). 13 % z odpovedí ukázalo, že výrobcovia prihliadajú aj na to, v ktorých mestách a obciach OZV pôsobí a financuje triedený zber.

Služby nad rámec zákona o odpadoch

Okrem zákonných povinností poskytuje ENVI - PAK svojim klientom množstvo služieb nad rámec zákona. Okrem už spomínaných odborných seminárov a vzdelávacích videí je to napríklad výpočet úspory emisií a CO2 podľa medzinárodnej metodiky vyvinutej spoločnosťou BIO by Deloitte, či elektronické podávanie výkazov.

Navyše ENVI - PAK ponúka aktívnu spoluprácu a pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov, sledovanie legislatívnych zmien a zastupovanie záujmov výrobcov.

K ďalším službám patria bezplatný audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta, bezplatné odborné semináre a školenia, odborné poradenstvo, bezplatné právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského aj medzinárodného práva, ale napríklad aj zabezpečenie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektro odpadu a svetelných zdrojov.

Vzdelávanie a komunikácia je prioritou

Potvrdila to vysoká poznateľnosť web stránok envipak.sk (100 %), triedime.sk (65 %) a stránky projektu Zodpovedná spoločnosť (31 %). Klienti ich poznajú a vyhľadávajú na nich informácie. Uspokojivá je aj poznateľnosť iniciatívy zameranej na boj s voľne pohodeným odpadom Vezmi si ma. Jej rovnomennú web stránku za 2 roky fungovania pozná 29 % respondentov.

Zdrojom informácií z oblasti ochrany životného prostredia a odpadov sú pre výrobcov aj sociálne siete spoločnosti ENVI - PAK:

Výsledky dotazníka spokojnosti potvrdili správne nastavenie ENVI - PAK

Posledná otázka dotazníka bola výzvou na nápady, námety, postrehy, kritické pripomienky, ktoré sú pre nás podnetom na ďalšie skvalitňovanie služieb.

„Rekordných 94 % klientov ohodnotilo naše služby ako kvalitné. Za námety, pripomienky a postrehy, ktoré sme od klientov formou dotazníka dostali, ďakujeme a veľmi si ich ceníme. Každý námet interne vyhodnotíme, aby sme aj naďalej prinášali nadpriemerné služby a poskytovali kvalitný servis pre dosiahnutie spokojnosti výrobcov,“ prisľúbila Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

V súčasnosti verejnosť nemá tieto údaje sprístupnené. Zmeniť to má novela geologického zákona, ktorá by mohla nadobudnúť účinnosť už o niekoľko mesiacov.