NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Medzinárodný obchod s odpadom sa stále zväčšuje a Európska únia v ňom zohráva významnú rolu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  11.01.2022 |  JUDr. Katarína Brath Liebscherová

Súčasné nariadenie o preprave odpadu1 je v platnosti od roku 2006. Už dlhšiu dobu považujú zainteresované subjekty toto nariadenie za neaktuálne a nedostatočne reflektujúce potreby súčasného stavu prepravy odpadu.

Predmetné si uvedomuje aj Európska komisia, ktorá dňa 17. novembra 2021 zverejnila návrh nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu2, ktorý má zaviesť výrazné zmeny v oblasti cezhraničnej prepravy odpadu.

Dôvody a ciele

Medzinárodný obchod s odpadom sa stále zväčšuje a Európska únia v ňom zohráva významnú rolu. Na jednej strane má odpad pozitívnu ekonomickú hodnotu a environmentálny prínos, nakoľko je možné ho po recyklácii použiť ako druhotnú surovinu, ktorá nahrádza pôvodné materiály a prispieva tak k obehovému hospodárstvu. Avšak na druhej strane môže prepravovaný odpad poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie, ak sa s ním nezaobchádza environmentálnym spôsobom.

Jedným zo závažných problémov je nezákonná preprava. Nelegálni obchodníci s odpadmi obchádzajú existujúce pravidlá a dochádza k trestným činom proti životnému prostrediu, a to v Európskej únii aj v tretích krajinách.

Koordinované kampane zamerané na presadzovanie pravidiel naznačujú, že 15 % až 30 % prepravy odpadu môže byť nezákonných, čo predstavuje príjmy vo výške 9,5 miliardy EUR z nezákonného trhu s odpadom v Európskej únii.3

Hlavným cieľom návrhu nového nariadenia o preprave odpadu je ochrana životného prostredia, a to uľahčením prepravy odpadu v rámci Európskej únie v súlade so zásadami obehového hospodárstva, zaručením environmentálne vhodného nakladania s odpadom vyvezeným mimo Európskej únie a riešením nezákonnej prepravy odpadu.

Európska únia si pri príprave návrhu nového nariadenia o preprave odpadu stanovila 3 základné oblasti, v ktorých je potrebné vykonať zmeny a v rámci nich stanovila spôsoby, ako jednotlivé ciele chce dosiahnuť:

1. Preprava v rámci EÚ

- digitalizácia výmeny údajov v celej Európskej únii;
- harmonizovanie vybraných ustanovení, napríklad týkajúcich sa vopred odsúhlaseného zariadenia, finančnej záruky, klasifikácie prepravovaného odpadu;
- zvýšenie dôrazu na opätovné použitie a recykláciu.

2. Vývoz mimo EÚ

- obmedzenie vývozu odpadu len do krajín, ktoré preukážu svoju schopnosť spracovávať odpad environmentálnym spôsobom;
- zavedenie povinných auditov zariadení na zhodnotenie odpadu v tretích krajinách.

3. Nezákonná preprava

- zvýšenie efektívnosti úsilia členských štátov v oblasti presadzovania práva vrátane sankcií;
- zintenzívnenie spolupráce pri inšpekciách a vyšetrovaniach v jednotlivých štátoch a na úrovni Európskej únie.4

Z dôvodu rozsiahlosti návrhu nového nariadenia o preprave odpadu sa v tomto článku zameriame len na opatrenia na boj proti nezákonnej preprave.

Boj proti nezákonnej preprave odpadu

Návrh nového nariadenia o preprave odpadu obsahuje viacero opatrení na boj proti nezákonnej preprave odpadu:

1. Sprísnenie administratívnych sankcií za nezákonnú prepravu

Členské štáty budú povinné určiť vnútroštátne sankcie za porušenie tohto nariadenia a prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty budú povinné informovať Európsku komisiu o týchto opatreniach, ako aj o všetkých následných zmenách, ktoré sa ich týkajú.

Návrh nového nariadenia prináša nasledujúci zoznam kritérií, ktoré budú musieť členské štáty pri stanovení druhov a výšky sankcií zohľadniť:

a) povahu, závažnosť a dĺžku trvania porušenia;
b) v prípade potreby úmyselný alebo nedbanlivý charakter porušenia;
c) finančnú silu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby, napríklad podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby;
d) hospodársky prínos pre zodpovednú fyzickú alebo právnickú osobu vyplývajúci z porušenia, pokiaľ ho možno určiť;
e) škodu na životnom prostredí spôsobenú porušením, pokiaľ ju možno určiť;
f) akékoľvek opatrenie, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba prijala na zmiernenie alebo nápravu spôsobenej škody;
g) úroveň spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;
h) predchádzajúce porušenia zo strany zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;
i) akékoľvek opatrenie, ktorého cieľom je obísť administratívne kontroly alebo im brániť, a
j) všetky ostatné priťažujúce alebo poľahčujúce faktory vzťahujúce sa na okolnosti prípadu.4

Podľa návrhu nového nariadenia musia byť členské štáty schopné uložiť aspoň tieto sankcie:

a) pokuty;
b) konfiškácia príjmov, ktoré vyplynuli pre fyzickú alebo právnickú osobu z transakcie súvisiacej s porušením;
c) pozastavenie alebo odvolanie povolenia vykonávať činnosti súvisiace s riadením a prepravou odpadu, pokiaľ tieto činnosti patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;
d) vylúčenie z postupov verejného obstarávania.

2. Skupina na presadzovanie pravidiel v oblasti prepravy odpadu

Návrh nového nariadenia plánuje zriadiť skupinu na presadzovanie pravidiel v oblasti prepravy odpadu, ktorej cieľom bude posilniť spoluprácu a koordináciu v boji proti nezákonnej preprave odpadu v rámci Európskej únie. Táto skupina by bola zložená z environmentálnych, colných, policajných a iných príslušníkov vnútroštátnych kontrolných orgánov a európskych a medzinárodných orgánov.

Skupina bude predstavovať fórum na výmenu informácií a spravodajských informácií o všeobecnom vývoji súvisiacom s nezákonnou prepravou odpadu a na výmenu názorov v súvislosti s najlepšími postupmi a na uľahčenie spolupráce a koordinácie medzi relevantnými orgánmi. 5

3. Pomoc OLAF pri nadnárodnom vyšetrovaní

Európska komisia plánuje posilnenie boja proti nezákonnej preprave aj formou podpory nadnárodného vyšetrovania nezákonného obchodovania s odpadmi vedeného členskými štátmi s pomocou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Účelom je zvýšenie celkovej kapacity Európskej únie a členských členov pri presadzovaní dodržiavania stanových pravidiel pri preprave odpadu.

4. Trestné sankcie

Okrem návrhu nového nariadenia plánuje Európska komisia v tejto súvislosti revíziu smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva, a to v oblasti sprísnenia trestných sankcií za trestné činy proti životnému prostrediu.

Návrh nového nariadenia o preprave odpadu prejde ešte pripomienkovacím konaním, schvaľovaním v Európskom parlamente a v Rade. Počas tohto schvaľovania sa návrh môže ešte výrazne upraviť.


1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu
2 Návrh nového nariadenia o preprave odpadu je dostupný online na: < https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules_en>
3 Otázky a odpovede týkajúce sa nových pravidiel EÚ o preprave odpadu dostupné online na: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_21_5918>
4 Článok 60 ods. 2 Návrhu nového nariadenia o preprave odpadu
5 Článok 63 Návrhu nariadenia o preprave odpadu

JUDr. Katarína Brath Liebscherová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X