Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Reakcia: Ad: Zarátali výrobňu TAP aj kompostáreň. Podklad MŽP o MBÚ sa rozchádza s realitou

Ministerstvo životného prostredia SR reaguje na článok Odpady-portal.sk zverejnený 7. februára. O zverejnenie reakcie požiadalo Oddelenie komunikácie MŽP SR, uvádzame ju v úplnom znení.

Ministerstvo životného prostredia SR

Foto: Odpady-portal.sk

Reakcia MŽP SR na článok webového portálu www.odpady-portal.sk k zariadeniam na úpravu zmesového komunálneho odpadu

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) podporuje triedenie komunálnych odpadov, ktoré vytvára základ pre ich zhodnotenie, najmä recykláciu. Cieľom opatrení je, aby odpad, ktorý je možné vytriediť a zhodnotiť, neskončil na skládkach odpadov.

MŽP SR v tejto súvislosti víta záujem médií približovať dianie v odpadovom hospodárstve, obzvlášť v otázkach, ktoré sa týkajú možností, ako znižovať skládkovanie komunálnych odpadov. MŽP SR však odmieta šírenie vecne nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení, ktoré sú uvedené v článku internetového portálu www.odpady-portal.sk zo 7. februára 2023 s názvom „Zarátali výrobňu TAP aj kompostáreň. Podklad MŽP o MBÚ sa rozchádza s realitou“ a ktorého autorom je Radovan Potočár.

MŽP SR komunikuje pravidelne na pracovných stretnutiach so zástupcami samospráv a podnikateľskými subjektami v odpadovom hospodárstve. V tejto súvislosti sa 19. januára 2023 na pôde MŽP SR uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Úradu vlády SR, Ministerstva vnútra SR, Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zväzu odpadového priemyslu, Združenia organizácii verejných prác, Združenia obcí Horného Žitného ostrova, Zväzu výrobcov cementu a tiež občianskych združení.

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

MŽP SR na stretnutí predstavilo mapové výstupy o existujúcich aktívnych zariadeniach, ktoré majú vydané platné povolenia aj na úpravu zmesového komunálneho odpadu. Envirorezort tiež informoval o problémoch v povoľovacích konaniach týchto zariadení, a o možnostiach riešení tak, aby sa konania mohli čo najrýchlejšie ukončiť.

Tieto informácie boli rozposlané účastníkom pracovného stretnutia. MŽP SR do dnešného dňa neeviduje žiadne pripomienky k mapovému výstupu, spracovaniu jednotlivých údajov, respektíve k metodickému postupu prípravy tejto pracovnej pomôcky. MŽP SR je naďalej v kontakte so samosprávami a subjektmi v odpadovom hospodárstve.

Mapový výstup prezentuje „aktívne prevádzky“, ktoré majú vydané platné povolenie na úpravu zmesových komunálnych odpadov. To znamená, že do takéhoto zariadenia je možné prijať zmesový komunálny odpad v určitom množstve za účelom jeho zhodnotenia – úpravy. Pojem „aktívne prevádzky“ v tomto prípade definuje zariadenia na úpravu zmesových komunálnych odpadov, ktorým bolo vydané povolenie na túto činnosť bez ohľadu na to, či v súčasnosti z určitých dôvodov do zariadenia zmesový komunálny odpad vstupuje, alebo nevstupuje.

Autor článku mylne hodnotí informácie, ktoré vyplývajú z mapového výstupu MŽP SR, navyše MŽP SR sa pred uverejnením článku nemohlo k ďalším zisteným informáciám vyjadriť. To, že niektoré aktívne prevádzky v súčasnosti neposkytujú úpravu zmesového komunálneho odpadu, neznamená, že ich nemôžu a nebudú v budúcnosti využívať. Zariadenia už v súčasnosti disponujú potrebnými povoleniami na úpravu zmesového komunálneho odpadu a je predpoklad, že ich skôr či neskôr začnú prijímať. 

MŽP SR na požiadavku Únie miest Slovenska uviedlo zoznam akreditovaných laboratórií (do januára 2023), ktoré poskytujú služby stanovenia parametrov v zmysle platnej legislatívy. Tieto laboratóriá sú uvedené v databáze na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). MŽP SR v zozname neuvádza žiadne akreditované laboratórium v Košiciach, ako sa uvádza v článku, do januára 2023 nebolo v zozname akreditovaných laboratórií žiadne laboratórium pre danú činnosť z Košického kraja.

Dňa 31. decembra 2022 nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa posunula povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR týmto riešením vyšlo v ústrety mestám a obciam, ktoré sa napriek úsiliu nestihli pripraviť na túto povinnosť. MŽP SR podniká kroky, aby sa nemuselo už viac odďaľovať zavedenie tejto povinnosti a spracovateľské kapacity reflektovali požiadavky samospráv a zberových spoločností.

MŽP SR podporilo z Operačného programu Kvalita životného prostredia celkovo 6 projektov za 19 mil. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na projekty, zamerané na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Žiadatelia mali možnosť do 31. januára 2023 predkladať žiadosti rámci 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Táto výzva bola zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov. K dnešnému dňu evidujeme v rámci tejto výzvy 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v súvislosti s vybudovaním prevádzok na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

MŽP SR zároveň pripravilo nariadenie o poplatkoch, ktoré po zavedení úpravy zmesových odpadov výrazne zvýhodní mestá a obce, ktoré dôsledne triedia komunálne odpady. Samosprávy s vysokou mierou vytriedenia komunálnych odpadov z domácností a znižujúcou mierou množstva zmesového, teda nevytriedeného odpadu, budú mať nižšie náklady na úpravu zmesového odpadu po jej zavedení. Právna norma je v súčasnosti v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, neskôr ju MŽP SR predloží na schválenie vláde SR.

Odbor komunikácie MŽP SR


Diskusia (3)

  1. ladislav.halasz@ewia.sk11.02.2023 (08:02)
    Odbor komunikácie MŽP SR si mohol ušetriť čas, stačilo by reagovať slovami klasika "A komu tím prospejěte, co? Druhé straně!?" a keď už nič iné takáto odpoveď by mala aspoň nižšiu uhlíkovú stopu.
  2. lubomiraugustin@gmail.com13.02.2023 (08:56)
    Ministerstvo pletie verejnosť aj vo svojej "reakcii" a uvádzaním "aktívnych prevádzok" (v úvodzovkách) samo priznáva, že v skutočnosti nejde o aktívne prevádzky (bez úvodzoviek), pretože nie všetky z nich v súčasnej dobe upravujú zmesový komunálny odpad, vrátane jeho stabilizácie. Je logické, že až v prípade ak odpad začnú komplexne upravovať tak sa stanú aktívnymi prevádzkami. V žiadnom prípade v článku nešlo o " ... šírenie vecne nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení...", ale o vysvetlenie ako to v skutočnosti na Slovensku je.
  3. rudoenvis@gmail.com13.02.2023 (16:36)
    Podľa výsledkov aj chemických analýz už od "objavenia" PCB,.po zistení NULOVÉHO OBSAHU chlóŕu v PCB na východnom Slovensku v okolí Strážskeho malo MŽP SR žiadať o udelenie nobelovej ceny !!in memoriam" a nie nechať sa osočovať zato, napr. že občania SR na čele s MŽP si môžu konať slobodne, demokraticky, bez ich šikanovania a pod záštitou útvarov OZV, kontrolou obcí a pod. dodali na okrasu miest FAREBNÉ kontajnery a že aj tzv. polícia zabezpečuje, aby sa tieto nádrže nerozkradli a aby ovčania mohli demokraticky dávať nimi odBorne separované odpady aj na prípadne vytriedené použitie !!! Amen

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Používajú recyklované tabakové filtre pri výstavbe ciest

Stavebná firma zvyšuje podiel recyklátu v asfaltových zmesiach. Zhodnocuje aj vlastný stavebný a demolačný odpad.

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Nakrútili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.