NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Envirofond zverejnil nové možnosti dotácie

Environmentálny fond vyhlásil dve špecifikácie podpory formou dotácie pre oblasti ochrany ovzdušia a obehové hospodárstvo.

Envirofond poskytne dotácie pre oblasti ochrany ovzdušia a obehové hospodárstvo

Foto: Depositphotos

 • Aktuality |  14.02.2023 |  TS Environmentálny fond | (ave)

V súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 Environmentálny fond (EF) vyhlásil Špecifikáciu podpory formou dotácie v oblasti rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Oprávnení žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu do 17. apríla 2023.

Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávy miest obcí a krajov, združenia obcí, rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy. Žiadatelia sú rozdelení do dvoch skupín.

 • V prvej skupine sú obce, v ktorých sa nenachádza skládka odpadov, odkalisko, alebo sa na ich území nenachádza účelová cestná komunikácia.
 • V druhej skupine sú ostatné obce.

Činnosti, ktoré podporuje táto dotácia, sú rozdelené do troch oblastí. Žiadateľ sa môže uchádzať len o jednu z nich.

1. Triedený zber komunálneho odpadu 

 • Z dotácie je možné financovať nákup úžitkových vozidiel a prídavných zariadení, určených na manipuláciu s odpadmi, a nákup zberných nádob a kontajnerov.
 • Maximálna výška žiadanej dotácie je 80 000 eur pri dodržaní 5% spolufinancovania poberateľom dotácie. 

2. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • Z dotácie je možné financovať výstavbu kompostárne, alebo zariadenia na kompostovanie, akými sú zariadenia na drvenie, triedenie, homogenizáciu. a preosievanie kompostu, či kompostovací voz. Z dotácie je možné hradiť aj informačnú kampaň, maximálne však do výšky 1% oprávnených nákladov.
 • Maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000 eur, pričom na výstavbu malej kompostárne môže poberateľ dotácie použiť maximálne 50 000 eur. Podmienkou dotácie je 5% spolufinancovanie oprávnených nákladov poberateľom dotácie. 

3. Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, budovanie zberných dvorov a priestorov a centier na opätovné použitie

 • Dotácia je určená na predchádzanie, prípravu na opätovné použitie a zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni. Taktiež na budovanie zberných dvorov a priestorov na opätovné použitie výrobkov, ktoré nie sú odpadom. Z dotácie je možné aj hradiť nákup zberných nádob a kontajnerov a informačnú kampaň do výšky 1% z oprávnených nákladov.
 • Maximálna výška žiadanej dotácie je 150 000 eur, pričom na dobudovanie alebo rekonštrukciu existujúceho zberného dvora je možné použiť najviac 40 000 eur a na zriadenie a činnosť centra opätovného použitia výrobkov, ktoré nie sú odpadom, spojeného s informačnou kampaňou, je možné použiť 30 000 eur. Podmienkou dotácie je 5% spolufinancovanie oprávnených nákladov poberateľom dotácie. 

EF poskytuje poberateľom dotácie možnosť finančnej podpory povinnej 5% spoluúčasti oprávnených nákladov formou výhodného úveru s 0,1 % úrokom fixovaným počas celej doby splácania.

Viac informácii poskytuje EF na svojom webovom sídle:

 • Špecifikácia podpory formou dotácie pre oblasť rozvoja obehového a odpadového hospodárstva tu.
 • Úvery EF tu.

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.