Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu.

Spaľovňa odpadov

Spaľovňa odpadov OLO v Bratislave | Foto: Odpady-portal.sk

 • Slovník |  01.11.2018 |  redakcia

Každá vyspelá krajina na svete sa snaží zabezpečiť, aby odpady vyprodukované občanmi neskončili na skládke. Preto vytvárajú rôzne regulácie trhu, aby sa využívanie energie z odpadov (tzv. waste-to-energy policy) presadilo v konkurencii so skládkovaním.

INISOFT
Uskutočňujú regulácie odpadového trhu, ktoré majú zabezpečiť, aby samotné spaľovanie, ktoré zneškodňuje odpad, bolo energeticky využité na premenu na elektrickú energiu a teplo.

Týmto procesom sa spaľovanie odpadov stáva zároveň zhodnocovaním odpadov, teda dostáva sa na vyšší stupeň v hierarchii odpadového hospodárstva stanovenej európskou smernicou o odpadoch.

Spaľovne sú moderné, overené a bezpečné zariadenia, ktorých prevádzka je prísne kontrolovaná. Prevádzka spaľovní podlieha prísnym predpisom a kontrolám. Emisie zo spaľovní odpadov sú všeobecne veľmi nízke a sú nižšie ako emisie u iných energetických zdrojov spaľujúcich uhlie alebo biomasu.

spaľovňa odpadov

V spaľovniach sa spaľuje predovšetkým zmesový komunálny odpad, v menšej miere sa spaľovne využívajú aj na spaľovanie nebezpečného odpadu, najmä z priemyslu a nemocníc.

Odpady horia samy od seba, nie sú preto potrebné žiadne ďalšie prídavné palivá, s výnimkou spúšťania prevádzky po plánovanej odstávke zariadenia.

Spaľovne dokážu znížiť objem odpadu zhruba desaťnásobne a ich hmotnosť asi na jednu tretinu. Prevažná väčšina odpadov z procesu spaľovania je recyklovaná a spätne slúži napríklad v stavebníctve alebo ako zdroj vzácnych látok.

Spalovna odpadov

Zoznam spaľovní odpadov

Zoznam spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov pravidelne eviduje a zverejňuje Slovenská agentúra životného prostredia na stránke enviroportal.sk.

Nasledujúci zoznam je z roku 2016.

Spaľovne komunálnych odpadov >= 2t/hod

 • Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
  Vlčie hrdlo, Bratislava
  32,7 t/h
 • Kosit, a.s.
  Košice
  10 t/h

Spaľovne priemyselných odpadov >= 2t/ hod

 • Slovnaft, a.s.
  Vlčie hrdlo, Bratislava
  3,7 t/h
  28 500 t/r (20 % kal)

Spaľovne komunálnych odpadov < 2t/ hod

 • FCC Slovensko, s.r.o.
  Kysucké Nové Mesto
  0,4 t/h
  1500 t/rok
  od 10/2009 je v trvalej prevádzke

Spaľovne priemyselných odpadov < 2t/ hod

 • Duslo, a.s.
  Šaľa
  1,26 t/h
  10 000 t/rok
  30,5 t/deň
 • Light Stabilizers, s.r.o.
  Strážske
  0,18 t/h
 • Fecupral, s.r.o.
  Prešov
  0,15 t/h
  každý rok má v letnom období odstávku 2 mesiace
 • Archív SB, s.r.o.
  Liptovský Mikuláš
  0,1458 t/h
  3500 kg/deň
  v trvalej prevádzke od 4/2012

Spaľovne nemocničných odpadov < 2t/ hod

 • Nemocnica s poliklinikou
  Bojnice
  0,05 t/h
  1200kg/deň
 • Univerzitná nemocnica
  Bratislava
  0,337 t/h
  prevádzka ukončená z dôvodu neplnenia emisných limitov k 31.12.2011, pripravuje sa rekonštrukcia
 • Univerzitná nemocnica
  Martin
  0,098 t/h
  336 t/rok
  v trvalej prevádzke od 7. 7. 2010
 • Nemocnica s poliklinikou
  Myjava
  0,06 t/h
  500 kg/deň
  od 1. 7. 2011 je v trvalej prevádzke
 • Fakultná nemocnica
  Nitra
  0,06 t/h
  1200 kg/deň
  od októbra 2008 mimo prevádzky, nedodržaný emisný limit (EL prekročený pre ťažké kovy - Hg, As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V)
 • Fakultná nemocnica
  Trenčín
  0,12 t/h
  od 1. 8. 2016 nie je spaľovňa prevádzke
 • Fakultná nemocnica
  Trnava
  0,12 t/h
  280 t/rok
  od 31. 11. 2011 mimo prevádzky

Spaľovne kafilérnych tukov < 2t/ hod

 • VAS s.r.o.
  Mojšová Lúčka
  0,44 t/h

Spoluspaľovanie odpadov

 • CRH, a.s.
  Rohožník
  rotačná pec portlanský cement 32 t/h
  rotačná pec – biely cement – 2,5 t/h
 • CRH, a.s.
  Turňa nad Bodvou
  tuhé alternatívne palivo –9 t/h
 • Carmeuse Slovakia, s.r.o
  Košice - Šaca
  rotačná pec 1, 2, 3, 4 – tuhé alternatívne palivo - 7,2t/h
  Stiahnite si plné znenie dokumentu 30 MB
  v trvalej prevádzke od 1. 5. 2012
 • Cemmac, a.s.
  Horné Sŕnie
  nebezpečné odpady – 5500 t/rok
  nie nebezpečné odpady – 40 000 t/rok
 • Považská cementáreň, a.s.
  Ladce
  nebezpečné odpady – 5 t/hod, 10 000 t/rok
  nie nebezpečné odpady – 80 000 t/rok, z toho:
  a) povolené zložky spoluspaľovaných tuhých upravených odpadov – 6 t/hod, 35 000 t/rok
  b) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na biologickej báze – 9 t/hod, 35 000 t/rok
  c) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na živočíšnej báze – 3 t/hod, 10 000 t/rok
  d) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov charakteru práškového uhlia – 6 t/hod, 25 000 t/rok
  e) povolené zložky spoluspaľovaných odpadov na báze gumy – 1,6 t/hod, 10 000 t/rok
 • Mondi SCP, a. s.
  Ružomberok
  28 501 t. vzd.s./rok

spalovna odpadov

Spaľovanie v hierarchii odpadového hospodárstva

Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

 1. predchádzanie vzniku odpadu,
 2. príprava na opätovné použitie,
 3. recyklácia,
 4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 5. zneškodňovanie.

Odpad je podľa zákona o odpadoch možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 7 a 8.

Čo je spaľovanie odpadov?

Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (R1 = využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, pozn. red.), ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako

 1. 0,60, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku do 31. decembra 2008 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,37) alebo
 2. 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008.

Spaľovanie iného ako komunálneho odpadu v spaľovniach odpadov sa považuje za energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1, ak sú splnené uvedené podmienky:

 1. ide o činnosť uvedenú v § 3 ods. 13 zákona (cit.: „Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe 1 zákona“),
 2. účelom spaľovania odpadu je výroba energie,
 3. energia získaná týmto spaľovaním odpadu je väčšia ako energia spotrebovaná počas procesu jeho spaľovania,
 4. počas spaľovania odpadu sa musí spotrebovať väčšia časť odpadu a
 5. väčšia časť energie získanej počas spaľovania odpadu sa musí zhodnotiť a skutočne využiť, pričom uvedené využitie je buď okamžité v podobe tepla získaného spaľovaním, alebo po spracovaní v podobe elektrickej energie.

Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.