Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Hriešny tanec nad spaľovňami – II.časť

V májovom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo sme uverejnili prvú časť z prednášok prezentovaných na odbornom seminári „Odpady 2012 a ako ďalej?“, ktorý niesol podtitul „Hriešny tanec nad spaľovňami“ a uskutočnil sa 24. apríla 2012 v rámci veľtrhu ENVIBRNO 2012. V druhej, záverečnej časti sa zameriame na príspevok Ing. Tomáša Kotyzu popisujúci aktuálny stav v príprave realizácie projektu spaľovne komunálneho odpadu KIC v Karvinej.

Hriešny tanec nad spaľovňami – II.časť

  • Publicistika |  04.08.2012 |  Ing. Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

Tomáš Kotyza na konferencii   
EE CLUB vo februári 2011 v Bratislave   
Foto: redakcia   

Projektu výstavby spaľovne v Karvinej sme venovali pozornosť už viackrát. Je to projekt, ktorý je najbližšie situovaný k hraniciam SR a môže Slovensku slúžiť ako vzor a poučenie, akým smerom sa má uberať odpadové hospodárstvo na komunálnej úrovni.

Za projektom Krajského integrovaného centra nakladania s odpadmi (KIC) stoja Krajský úrad moravsko-sliezskeho kraja, mestá Ostrava, Karviná, Havířov, Opava, Frýdek-Místek a obec Horní Suchá. Tieto subjekty vytvorili spoločnosť KIC Odpady a.s., ktorá je investorom projektu.

Plánovaná ročná kapacita spaľovne je 192 tis. ton, je založená na dvoch technologických linkách, okrem samotného spaľovania odpadu sa bude zariadenie využívať na výrobu tepla a elektrickej energie. Zámer okrem samotnej výstavby zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov zahŕňa v sebe aj výstavbu prekládkových staníc na území kraja, ako aj intenzifikáciu triedenia využiteľných zložiek komunálneho odpadu. Predpokladané investičné náklady: 1 miliarda Kč.

Práce na projekte bežia nepretržite od roku 2008. Investor postupne zrealizoval štúdiu uskutočniteľnosti, proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, získal stavebné a integrovaného povolenie, uskutočnil výber dodávateľov, vypracoval žiadosť o dotáciu z Operačného programu pre životné prostredie. Podľa časového harmonogramu sa mali práce na stavebnej časti začať v apríli 2012 a ukončiť v septembri 2014.


Čítajte: Hriešny tanec nad spaľovňami (I. časť)


V zmysle XV. výzvy MŽP ČR, prioritnej osi 4 – Skvalitnenie nakladania s odpadmi, investor KIC Odpady a.s. vypracováva v marci 2010 žiadosť na predpoklade získania 40% finančnej podpory priznaných nákladov. Zásadný obrat však nastáva po oznámení, že podľa pravidiel pre poskytovanie verejnej podpory podľa regionálnej blokovej výnimky nie je možné poskytnúť podporu do výšky 40%.

Česká republika odosiela Európskej komisii žiadosť na notifikáciu nových pravidiel pre poskytovanie verejnej podpory podľa v oblasti životného prostredia. Z tohto dôvodu investor prepracováva kompletnú žiadosť a podáva ju na ŠFŽP. Vo februári 2012 EK oznamuje ČR nesúhlas so zmenou pravidiel a odporúča návrat k regionálnej podpore, avšak s mierou podpory cca 20%, avšak značne neistých. Na túto odpoveď už MŽP ČR nedokázalo zareagovať a dodnes nestabilizovalo legislatívne prostredie, ktoré by vytvorilo ekonomické podmienky pre podporu zariadení na energetické využívanie odpadov. Analýza nákladov a výnosov v obdobných projektoch totiž nebude vychádzať dovtedy, pokým nebude upravená výška niektorých poplatkov v ČR (za uloženie odpadov na skládku, miestne poplatky).

Dôsledkom tejto situácie je zdržanie celého projektu min. o 2 roky! Komplikujú sa rokovania s Európskou investičnou bankou, komerčnými bankami a strategickými partnermi. V konečnom dôsledku je prakticky nemožné zrealizovať projekt v programovacom období 2007-2013 podľa pôvodnej schémy financovania resp. získať dotáciu na pôvodný projekt.

Napriek uvedeným nepríjemnostiam projekt priebežne pokračuje. Investor sa sústreďuje na výstavbu troch prekládkových staníc – v Ostrave, Frídku Místku a Opave a na hrubé terénne úpravy v mieste plánovanej výstavby zariadenia.

Práve tento moment sa stal zámienkou pre podanie žaloby zo strany mimovládnych organizácií Arnika, Hnutie Duha a obce Horní Suchá. Krajský sú v Ostrave priznal odkladný účinok žaloby proti územnému rozhodnutiu iba na základe podanej žaloby a s odkazom na to, že žalobca „Hnutí DUHA - přátelé Země Česká republika“ napadá aj správnosť stanoviska EIA. Zo strany žalobcu bola namietaná nenahraditeľná škoda, hlavne zásahom do biotopu vzácnej a ohrozenej Vážky plavej (Libellula fulva Muller) v nádrži Mokroš.

I napriek skutočnosti, že podľa investora sa súd pri rozhodovaní vo veci dopustil viacerých pochybení, stojí pred ním teraz vážna otázka – ako ďalej? Rozhoduje sa medzi dvoma krajnými možnosťami: zastaviť projekt alebo v ňom pokračovať? V prípade pokračovania sa rysujú možnosti realizovať pôvodný zámer s tými istými subjektmi alebo si na jeho realizáciu prizvať strategického partnera.

Vývoju tohto projektu bude Odpadové hospodárstvo venovať naďalej pozornosť.

(Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, júl 2012)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.



Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.