Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Hriešny tanec nad spaľovňami

Opäť po roku sa 24. príla 2012 v rámci veľtrhu ENVIBRNO 2012 uskutočnil odborný seminár „Odpady 2012 a ako ďalej?“ s veľavravným podtitulom „Hriešny tanec nad spaľovňami“. Toto podujatie podrobne analyzuje súčasný stav energetického využívania komunálnych odpadov v Českej republike, sústreďuje odborníkov z tejto oblasti a hľadá riešenia ako napredovať ďalej.

Hriešny tanec nad spaľovňami

  • Téma |  04.08.2012 |  Ing. Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

Z konferencie Odpady a ako ďalej?   
Ilustračné foto: redakcia   

Je pozoruhodné, že v Českej republike, na rozdiel od Slovenska, sa energetickému využívaniu odpadov intenzívne venuje popri rezorte životného prostredia aj Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR (MPaO ČR). Prvým prednášajúcim na seminári bol práve jeho zástupca Milan Kyselák.

Vo svojom príspevku uviedol, že v ČR postupne dochádza k nárastu množstva energeticky využívaných komunálnych odpadov (v roku 2011 vyše 600 tis. ton, - čo umožňuje vyrobiť vyše 5,5 mil. GJ tepelnej energie), na čom majú hlavnú zásluhu tri spaľovne komunálnych odpadov: v Prahe - Malešoviciach, Termizo v Liberci a SAKO v Brne.

Malým podielom sa o tento výsledok pričinili aj cementárne. Pozitívny trend sa zaznamenal vďaka modernizácii zdrojov aj pri výrobe elektrickej energie z komunálnych odpadov. V roku 2011 sa jej vyrobilo v ČR cca 150.000 MWh, čo je viac ako 100%-ný nárast oproti roku 2010.

Odpad sa v ČR považuje za obnoviteľný i druhotný zdroj energie. Významnou podporou pre lepšie energetické využívanie odpadov bude pripravovaný zákon o podporovaných zdrojoch energie, ktorý by mal byť účinný v ČR od rok 2013. Zákonom sa stanovuje podpora pri monovýrobe tepla i kogenerácii do inštalovaného výkonu 7,5 MWe vo výške 50 Kč/GJ. Podpora sa bude vzťahovať pre držiteľov licencie na výrobu tepelnej energie. K zákonu sa pripravujú nové vykonávacie vyhlášky, Vyhláška o minimálnych účinnostiach, Vyhláška o biomase a ďalšie predpisy.

Potreba odklonu BRKO zo skládok

Jednou z hlavných hnacích síl pre realizáciu a podporu zariadení na energetické využívanie odpadov v ČR je smernica 1991/31/ES o skládkach, podľa ktorej je potrebné do roku 2013 resp. 2020 zo skládok odkloniť významné množstvá biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Tieto množstvá nie sú malé – v roku 2013 to má byť 1,8 mil. ton KO (pri 48% obsahu BRKO), roku 2020 už 2,8 mil. ton komunálnych odpadov.

Z uvedených dôvodov MPaB ČR pristúpilo k vypracovaniu štúdie o potenciálnych lokalitách na výstavbu nových zariadení na energetické využívanie odpadov (EVO). Bolo identifikovaných 11 miest, ktoré majú dobré predpoklady na realizáciu tohto zámeru. Ich celková navrhovaná spracovateľská kapacita dosahuje 2,8 mil. ton, čo by pokrývalo celú potrebu odklonenia komunálnych odpadov. Očakávaná ročná dodávka energií z navrhovaných zdrojov: teplo 8-14 PJ, elektrická energia 800 – 1000 GWh. Investičné náklady pre realizáciu týchto projektov sa odhadujú na 49 miliárd českých korún.

Potrebná podpora pri budovaní infraštruktúry EVO

Zástupca MPaO ČR uviedol, že v súčasnosti je výstavba EVO prakticky bez podpory a nie je pre súkromných investorov zaujímavá. Je preto nevyhnutné, aby sa v Českej republike vytvorili mechanizmy zamerané na podporu budovania EVO. Nielen, z dôvodu, aby si splnili svoj záväzok odklonenia BRKO zo skládok, ale aj preto, že termické spracovanie odpadov je ekonomicky i environmentálne prijateľnejšie ako ich skládkovanie. Ďalším dôvodom je možnosť efektívneho využívania energie odpadov vo väzbe na teplárenstvo, čo by prinieslo nižšie ceny tepla pre koncových zákazníkov.

V ČR predpokladajú, že by výstavbou infraštruktúry EVO došlo aj zníženiu nákladov v samotnom odpadovom hospodárstve. Prípadná finančná podpora by mala iba malý vplyv na cenu elektrickej energie. Optimálny mechanizmus podpory by mal byť kombináciou viacerých opatrení – okrem samotnej investičnej podpory (do 25%) sa ďalšie opatrenia očakávajú pri výrobe tepla a elektrickej energie v zariadeniach EVO. Nevyhnutnosťou bude tiež zvýšenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach (1000 Kč/tonu).

Odporučená výška podpory za vyrobenú elektrickú energiu by sa mala pohybovať pri obnoviteľných a druhotných zdrojoch energie (teda aj pre komunálny odpad) medzi 1100 – 1300 Kč/MWh, pri KVET 150-200 Kč/MWh.

O tom, že podpora zo strany štátu bude pri budovaní infraštruktúry na energetické využívanie odpadov v ČR nevyhnutná, presvedčili účastníkov seminára ďalšie príspevky, v ktorých sa podrobne hovorilo o problémoch pri realizácii projektov výstavby spaľovní komunálnych odpadov.

O pripravovanej výstavbe spaľovní v Plzni, Karvinej a Komořanoch budeme čitateľov Odpadového hospodárstva informovať v najbližšom čísle nášho mesačníka.

(Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, máj 2012)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

VIDEO: Sulík, Smatana, Mackovič a Číž o energetickom zhodnocovaní odpadu a TAP

VIDEO: Sulík, Smatana, Mackovič a Číž o energetickom zhodnocovaní odpadu a TAP

Tuhé alternatívne palivá (TAP) vyrábané z odpadu slúžia ako náhrada uhlia v cementárenskom priemysle.

Poďme kompostovať v paneláku

Poďme kompostovať v paneláku

Vermikompostér si môžete vyrobiť aj svojpomocne, náklady sa počítajú na niekoľko eur. Kompostovať môžete aj doma.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov objednávajúcich si služby poskytované spoločnosťou PROPERTY&ENVIRONMENT s.r.o..