Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

  • Slovník |  18.01.2021 |  redakcia

Tento návod na vypĺňanie vám prinášame v spolupráci s Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN®, školiteľkou, konzultantkou a externou poradkyňou v oblasti odpadového hospodárstva a v ďalších oblastiach environmentálneho manažérstva.

Kde nájdete správne tlačivo?

Poradíme vám dve možnosti ako nájsť vzory tlačív a upozorníme na vyhľadanie správnej verzie tlačiva:

Prvá možnosť ako nájsť správne tlačivo: Zbierka zákonov

Jedinú právne záväznú verziu tlačiva môžete nájsť v Zbierke zákonov, resp. jej elektronickú verziu Prílohy č. 2 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. Znenie účinné od 1. januára 2021 nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/20210101.html

Keď si v dokumente vyhľadáte Prílohu č. 2, nájdete v nej odkaz priamo na samotné tlačivo, je to toto: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/366/20210101_5270640-2.pdf

Tieto linky sú správne, odkazujú na dokument, ktorý musíte podať do 28. februára 2021.

Ohlásenie podávate na príslušný Okresný úrad - elektronicky cez portál www.slovensko.sk - https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda, kde si vyhľadáte príslušný okresný úrad alebo usmernenie ako sa vysporiadať s niektorými vybranými ohláseniami. To je dostupné aj na webe ISOH-u - https://www.isoh.gov.sk/uvod/ohlasenia.html.

Elektronické podanie je vhodné využiť aj s ohľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia a ochranu zdravia.

Druhá možnosť ako nájsť správne tlačivo: MŽP SR

Ďalšou možnosťou je webové sídlo Ministerstva životného prostredia SR. Výhodou tohto tlačiva je, že je vo formáte RTF, teda môžete do neho ľahko vpisovať údaje na počítači, napríklad vo Worde.

Vzory tlačív na webe MŽP SR nájdete tu: https://www.minzp.sk/odpady/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/, ide o prílohu č. 2.

Táto verzia však nemusí byť aktualizovaná a preto nemusí byť právne záväzná. Z toho dôvodu vám odporúčame najskôr si ju porovnať s verziou zverejnenou v Zbierke zákonov, teda v na linku uvedenom vyššie. 


Čo ste o nás možno nevedeli

V denníku Odpady-portal.sk sme pre Vás v roku 2020 publikovali 682 článkov, v denníku Energie-portal.sk 1 027 článkov a ďalších 290 článkov v denníku Voda-portal.sk. Väčšinu z nich sme v plnom znení sprístupnili len pre našich predplatiteľov.

Predplatitelia dostávajú tiež denný monitoring médií a legislatívy o odpadochenergetike. Plus printový mesačník Odpadové hospodárstvo.

Všetko podstatné pre manažérov a firemných ekológov sa dozviete, ak sa stanete našim predplatiteľom.


Spôsob vypĺňania tlačiva "Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním"

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (odkaz na tlačivo vyššie) uvádzate sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktoré uvádzate priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Evidenčný list odpadu sa podľa vyhlášky (§ 2 ods. 3) vypĺňate priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávate ho v elektronickej alebo v listinnej podobe päť rokov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podávate (§ 3 ods. 2) za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.


Poriadok v evidencii a ohlasovaní odpadov vám pomôže zabezpečiť aj softvér ENVITA EVI od nášho partnera, spoločnosti INISOFT.

ENVIROMANAGEMENT 2021


Ak ohlasujete prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ohlasujete odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Takto vyzerá stiahnuté tlačivo v znení účinnom k 1. 1. 2021:

Teraz si prejdime jednotlivé kolónky.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

Zadávate písmeno.

P | Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M | Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa, len ak nie je možné použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkonovej zeminy).

V | Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R | Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D | Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O | Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S | Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Rok

Uvediete rok, za ktorý podávate ohlásenie.


VYPLNÍ ÚRAD

Evidenčné číslo - Toto číslo pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia - Uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil - Uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.


ORGANIZÁCIA

IČO – uvediete identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava doplníte nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvediete obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvediete presnú a úplnú adresu sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvediete meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresu webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe uvediete ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvediete dátum podpísania tlačiva.


PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/závod v Evidenčnom liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Komentár Zuzany Balkovej

Vysvetlenie podľa dôvodovej správy MŽP SR k vyhláške:

„Keďže prevádzkareň nemusí byť vždy definovaná podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovili sa podmienky, ako treba viesť Evidenčný list odpadu a vyplniť položku Prevádzkareň/Závod, ak sa nejedná o prevádzkareň v zmysle vyššie uvedených zákonov. V prípadoch, ak nejde o prevádzkareň v zmysle vyššie uvedených zákonov, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom (napr. sklady nebezpečných odpadov) alebo len za každé miesto vzniku (napr. príslušná časť úseku líniových stavieb v rámci jedného okresu).

Ak ide o prekládkovú stanicu evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

V prípade mobilného zberu sa evidencia vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, tzn. že ten kto vykonáva mobilný zber vypĺňa položku Organizácia/Obec a do položky Prevádzkareň/Závod uvedie iba názov príslušného okresu, v ktorom je mobilný zber vykonávaný.“

Príklad vyplnenia:

Názov - Uvediete, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - Uvediete presnú a úplnú adresu prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - Uvediete poverenú osobu, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum - Uvediete dátum podpísania tlačiva.


OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

Vyplní iba zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľkách 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15.

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.


MNOŽSTVO VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ČINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPADU

Vyplní len zariadenie na zhodnocovanie, a to na činnosť prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.

§ 23e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021.

Komentár Zuzany Balkovej: 

V kontexte prechodného ustanovenia Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. znamená, že údaje z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, uvedie prevádzkovateľ takýchto zariadení prvýkrát až v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, to znamená, že až v termíne do 28. februára 2022.

V Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 sa táto tabuľka nevypĺňa.


SAMOTNÁ TABUĽKA

Prechádzame vypĺňať samotnú tabuľku. Zapisujeme do nej:

Por. číslo (stĺpec 1)

Uvediete poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 2)

Uvediete kód odpadu podľa aktuálneho Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 3)

Uvediete názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu (stĺpec 4)

Uvediete kategóriu odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (stĺpec 5)

pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Skupiny odpadov

Y1

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení

Y2

odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3

odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4

odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

Y5

odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6

odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

Y7

odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8

odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y9

odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Y10

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

Y11

odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní

Y12

odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13

odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Y14

odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

Y15

látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16

látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17

odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18

zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov


Tabuľka 2 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Škodliviny

Y19

karbonyly kovov

Y20

berýlium, zlúčeniny berýlia

Y21

zlúčeniny šesťmocného chrómu

Y22

zlúčeniny medi

Y23

zlúčeniny zinku

Y24

arzén, zlúčeniny arzénu

Y25

selén, zlúčeniny selénu

Y26

kadmium, zlúčeniny kadmia

Y27

antimón, zlúčeniny antimónu

Y28

telúr, zlúčeniny telúru

Y29

ortuť, zlúčeniny ortuti

Y30

tálium, zlúčeniny tália

Y31

olovo, zlúčeniny olova

Y32

anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33

anorganické kyanidy

Y34

roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35

roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36

azbest (prach a vlákna)

Y37

organické zlúčeniny fosforu

Y38

organické kyanidy

Y39

fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40

étery

Y41

halogénované organické rozpúšťadlá

Y42

organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

Y43

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45

organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)


Tabuľka 3 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46

odpady z domácností

Y47

zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu


Hmotnosť odpadu (stĺpec 6)

Uvediete:

  • ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania v období, za ktoré sa podáva ročné ohlásenie a teda vznik odpadu v roku 2020 a prevzatie odpadu v roku 2020,
  • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu v období, za ktoré sa podáva ročné ohlásenie a teda odovzdanie odpadu v roku 2020.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá bola obci oznámená podľa § 10 (príloha č. 11) tejto vyhlášky a uvedie sa sumárna hmotnosť.

Komentár:

Zacitujme Dôvodovú správu MŽP SR: „V súvislosti so štatistickým vyhodnocovaním údajov sa do položky Hmotnosť odpadu (3) doplnila povinnosť pre obce uvádzať v tomto stĺpci sumárnu hmotnosť odpadu, ktorá vznikne tak, že k hmotnosti odpadu sa pripočíta hmotnosť odpadu oznámená obci podľa § 10 tejto vyhlášky.“


Mohlo by vás zaujímať

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.