Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Tento návod na vypĺňanie vám prinášame v spolupráci s Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN®, školiteľkou, konzultantkou a externou poradkyňou v oblasti odpadového hospodárstva a v ďalších oblastiach environmentálneho manažérstva.

Kde nájdete správne tlačivo?

Poradíme vám dve možnosti ako nájsť vzory tlačív a upozorníme na vyhľadanie správnej verzie tlačiva:

Prvá možnosť ako nájsť správne tlačivo: Zbierka zákonov

Jedinú právne záväznú verziu tlačiva môžete nájsť v Zbierke zákonov, online zdroj. Vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti účinnú platnú od 1. januára 2019 nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/20190101.html


INISOFT


Keď si v dokumente vyhľadáte Prílohu č. 2, nájdete v nej odkaz priamo na samotné tlačivo, je to toto: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/366/20190101_4765988-2.pdf

Tieto linky sú správne, odkazujú na dokument, ktorý musíte podať do konca februára 2019, no platí rovnako tak aj do konca februára 2020.

PRE INÉ OBDOBIE sa naučte zájsť na správnu verziu predpisu! Ak hľadáte tlačivá účinné v určitom období, musíte v histórii vyhľadať verziu platnú od konkrétneho dátumu a následne sa vám zelenou farbou zvýraznia zmeny právneho predpisu, ktoré boli novelizované. V tomto prípade rátame s účinnosťou od 1. januára 2019, takže zelenou farbou je vyznačená posledná novela 378/2018 Z.z.

Následne sa kliknutím na link Príloha č. 2 dostanete do prílohy, kde je možné si aktuálne platný formát ročného ohlásenia stiahnuť.

Druhá možnosť ako nájsť správne tlačivo: MŽP SR

Ďalšou možnosťou je webové sídlo Ministerstva životného prostredia SR. Výhodou tohto tlačiva je, že je vo formáte RTF, teda môžete do neho ľahko vpisovať údaje na počítači, napríklad vo Worde.

Vzory tlačív na webe MŽP SR nájdete tu: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/, ide o prílohu č. 2.

Táto verzia však nemusí byť aktualizovaná a preto nemusí byť právne záväzná. Z toho dôvodu vám odporúčame najskôr si ju porovnať s verziou zverejnenou v Zbierke zákonov, teda v tlačive uvedenom vyššie.


Čo ste o nás možno nevedeli

Viete o tom, že minulý rok sme pre Vás publikovali 602 článkov v denníku Odpady-portal.sk, 689 článkov v denníku Energie-portal.sk, a 338 článkov v denníku Voda-portal.sk, väčšinu z nich s pridanou hodnotou určenou výhradne pre predplatiteľov?

Predplatitelia dostávajú tiež denný monitoring médií o odpadochenergiách. Plus printový mesačník Odpadové hospodárstvo.

Všetko podstatné pre manažérov a firemných ekológov sa dozviete, ak sa stanete našim predplatiteľom.


Spôsob vypĺňania tlačiva "Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním"

Do tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (odkaz na tlačivo vyššie) uvádzate sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktoré uvádzate priebežne v tlačive Evidenčný list odpadu za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Evidenčný list odpadu sa podľa vyhlášky (§ 2 ods. 3) vypĺňate priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchovávate ho v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podávate (§ 3 ods. 2) za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.


Poriadok v evidencii a ohlasovaní odpadov vám pomôže zabezpečiť aj softvér ENVITA EVI od nášho partnera, spoločnosti INISOFT.

INISOFT


Ak ohlasujete prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ohlasujete odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Takto vyzerá stiahnuté tlačivo:

Teraz si prejdime jednotlivé kolónky.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

Zadávate písmeno.

P | Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M | Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napr. servisné práce).

V | Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R | Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D | Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O | Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S | Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Rok

Uvediete rok, za ktorý podávate ohlásenie.


VYPLNÍ ÚRAD

Evidenčné číslo - Toto číslo pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia - Uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil - Uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.


ORGANIZÁCIA

IČO – uvediete identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava doplníte nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvediete obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvediete presnú a úplnú adresu sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvediete meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresu webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe uvediete ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvediete dátum podpísania tlačiva.


PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/závod v Evidenčnom liste odpadu.

INISOFT

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Komentár Zuzany Balkovej

Vysvetlenie podľa dôvodovej správy MŽP SR k vyhláške:

„Keďže prevádzkareň nemusí byť vždy definovaná podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovili sa podmienky, ako treba viesť Evidenčný list odpadu a vyplniť položku Prevádzkareň/Závod, ak sa nejedná o prevádzkareň v zmysle vyššie uvedených zákonov. V prípadoch, ak nejde o prevádzkareň v zmysle vyššie uvedených zákonov, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom (napr. sklady nebezpečných odpadov) alebo len za každé miesto vzniku (napr. príslušná časť úseku líniových stavieb v rámci jedného okresu).

Ak ide o prekládkovú stanicu evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

V prípade mobilného zberu sa evidencia vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, tzn. že ten kto vykonáva mobilný zber vypĺňa položku Organizácia/Obec a do položky Prevádzkareň/Závod uvedie iba názov príslušného okresu, v ktorom je mobilný zber vykonávaný.“

Príklad vyplnenia:

Názov - Uvediete, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ - Uvediete presnú a úplnú adresu prevádzkarne.

Zodpovedná osoba - Uvediete poverenú osobu, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum - Uvediete dátum podpísania tlačiva.


OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

Vyplní iba zariadenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľkách 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15.

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.


SAMOTNÁ TABUĽKA

Prechádzame vypĺňať samotnú tabuľku. Zapisujeme do nej:

Por. číslo (stĺpec 1)

Uvediete poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 2)

Uvediete kód odpadu podľa aktuálneho Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (stĺpec 3)

Uvediete názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu (stĺpec 4)

Uvediete kategóriu odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (stĺpec 5)

pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Skupiny odpadov

Y1

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení

Y2

odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3

odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4

odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

Y5

odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6

odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

Y7

odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8

odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y9

odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Y10

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

Y11

odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní

Y12

odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13

odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Y14

odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

Y15

látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16

látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17

odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18

zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov


Tabuľka 2 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Škodliviny

Y19

karbonyly kovov

Y20

berýlium, zlúčeniny berýlia

Y21

zlúčeniny šesťmocného chrómu

Y22

zlúčeniny medi

Y23

zlúčeniny zinku

Y24

arzén, zlúčeniny arzénu

Y25

selén, zlúčeniny selénu

Y26

kadmium, zlúčeniny kadmia

Y27

antimón, zlúčeniny antimónu

Y28

telúr, zlúčeniny telúru

Y29

ortuť, zlúčeniny ortuti

Y30

tálium, zlúčeniny tália

Y31

olovo, zlúčeniny olova

Y32

anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33

anorganické kyanidy

Y34

roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35

roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36

azbest (prach a vlákna)

Y37

organické zlúčeniny fosforu

Y38

organické kyanidy

Y39

fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40

étery

Y41

halogénované organické rozpúšťadlá

Y42

organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

Y43

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45

organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)


Tabuľka 3 k vypĺňaniu stĺpca 5 (Y-kód)

Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46

odpady z domácností

Y47

zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu


Hmotnosť odpadu (stĺpec 6)

Uvediete:

  • ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania v období, za ktoré sa podáva ročné ohlásenie a teda vznik odpadu v roku 2019 a prevzatie odpadu v roku 2019,
  • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu v období, za ktoré sa podáva ročné ohlásenie a teda odovzdanie odpadu v roku 2019.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá bola obci oznámená podľa § 10 (príloha č. 11) tejto vyhlášky a uvedie sa sumárna hmotnosť.

Komentár:

Zacitujme Dôvodovú správu MŽP SR: „V súvislosti so štatistickým vyhodnocovaním údajov sa do položky Hmotnosť odpadu (3) doplnila povinnosť pre obce uvádzať v tomto stĺpci sumárnu hmotnosť odpadu, ktorá vznikne tak, že k hmotnosti odpadu sa pripočíta hmotnosť odpadu oznámená obci podľa § 10 tejto vyhlášky.“

Oznámenie obci podľa §10 o zbere alebo výkupe odpadu sa vypĺňa za komunálne odpady  uvedené v Katalógu odpadov: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 04, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39,  20 01 40, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 01 40 07.

Kód (stĺpec 7)

Uvediete:

  • ak ide o vznik odpadu v roku 2019, kód nakladania podľa tabuľky 4,
  • ak ide o prevzatie odpadu v roku 2019, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,
  • ak ide o odovzdanie odpadu v roku 2019, kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (2019) alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období, za ktoré sa podáva Ročné ohlásenie - 2019, a nebol v tomto období, teda v roku 2019, odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (ide  o zostatok ku 31.12. 2019).

Komentár:

To znamená, že ak vznikol odpad v roku 2019 a neodovzdali ste ho, potom sa uvádza zostatok na konci roka 2019 – „Z“ (zostatok na sklade ako pri inventarizácii skladových zásob k 31.12.) pre pôvodcu (P) a zariadenie na zber (Z) a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“.

Ak ide o  zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“

Keďže uvedené ohlásenie podávajú aj zariadenie na zhodnotenie (R1-R12) a zariadenie na zneškodnenie (D1-D14), nespracovaný zostatok na konci roka neoznačia kódom „Z“ ako pôvodca alebo zariadenie na zber, ale kódom R13 – pre zariadenie na zhodnocovanie a kódom D15 – pre zariadenie na zneškodňovanie a tieto zariadenia doplnia spresnenie skratkou „ZO“ v stĺpci 7. Uvedené neplatí pre skládku odpadov D1, ktorá prijatý odpad vždy priamo ukladá do telesa skládky a preto zostatok D15 nikdy neuvádza.

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

Komentár:

V prípade, že odpad vznikol v roku 2017 a zároveň je splnená podmienka, že v roku 2018 nebol odovzdaný inému držiteľovi, v tom prípade sa uvedie v stĺpci 7 kód „Z“ a doplní sa skratkou „ZPR“. Skratku „Z“ používa opäť iba pôvodca (P) alebo zariadenie na zber (V). 

Takto označený odpad (ZPR) v ročnom ohlásení upozorňuje orgán štátnej správy na to, že ste odpad zhromažďovali dlhšie ako 1 rok – porušenie ustanovenia zákona §14 ods. 1 písm. i) 

Uvedená skratka bola zavedená zároveň so súhlasom na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením, o ktorý môže požiadať iba pôvodca odpadu (§97 ods.1 písm. t) a pre súhlas skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu (§97 ods.1 písm.v.) Z uvedených dôvodov je treba zvažovať okolnosti používania „ZPR“ v ročnom ohlásení.

Z uvedeného vyplýva, že skratku „ZPR“ môže, v súlade so zákonom, použiť iba pôvodca, ktorý má udelený súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako 1 rok.... (§97 ods.1 písm. t, §97 ods.1 písm. v.) 

Tabuľka 4 k vypĺňaniu stĺpca 7 (Kód)

Kód

Iné nakladanie s odpadom

Z

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním

DO

Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

PO

Príprava na opätovné použitie

V

Zber

TU

Využitie odpadu na úpravu terénu

OO

Odovzdanie obchodníkovi

OS

Odovzdanie sprostredkovateľovi


Tabuľka 5 k vypĺňaniu stĺpca 7 (Kód)

Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)

R4

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R5

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)

R6

Regenerácia kyselín a zásad

R7

Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R8

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného
prostredia

R11

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)

R13

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) (****)


(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) ( § 3 ods. 5 zákona).

Tabuľka 6 k vypĺňaniu stĺpca 7 (Kód)

Kód

Zneškodňovanie odpadov

D1

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

D3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
prirodzených úložísk atď.)

D4

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalísk atď.)

D5

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)

D6

Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7

Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno

D8

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12

D9

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie,
kalcinácia)

D10

Spaľovanie na pevnine

D11

Spaľovanie na mori (*)

D12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)

D14

Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13

D15

Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku) (***)


(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) § 3 ods. 5 zákona

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (stĺpec 8)

Uvediete:

  • ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, tento stĺpec sa nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ),
  • ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu (stĺpec 5 prílohy č. 1) a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu),
  • ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu,
  • ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a skratka „DO“.

Pozn. (stĺpec 9)

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadu.

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

Ak ide o odovzdanie odpadu do spätného zberu, uvedie sa „spätný zber“.

Komentár:

§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch – pre vyhradené prúdy odpadov § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72

Ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde v hornej časti každej strany sa uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva, a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

Príklad vzhľadu prílohy:

Ak je potrebné v tomto stĺpci uviesť komentár k nakladaniu s jednotlivými odpadmi, uvedie sa tento do prílohy, ktorá je súčasťou ohlásenia, a to prostredníctvom priradenia poradových čísel k jednotlivým komentárom a poznámkam.


Mohlo by vás zaujímať

Zhodnocovanie odpadov

Zhodnocovanie odpadov

Spôsoby zhodnocovania odpadov a recyklácie definuje zákon o odpadoch.

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu.

Evidenčný list odpadu

Evidenčný list odpadu

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.