Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Kde nájdete správne tlačivo?

Poradíme vám dve zaručené možnosti ako nájsť vzory tlačív a upozorníme na vyhľadanie správnej verzie tlačiva:

1. MŽP SR

Prvou je oficiálna internetová stránka MŽP SR: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/. V nej sú aktuálne zverejnené obe verzie, teda na rok 2017 aj 2018. Nepomýľte si ich.

2. Zbierka zákonov

Druhou možnosťou je zbierka zákonov, opäť oficiálny online zdroj. Vyhlášku č. 366/2015 nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/

POZOR však na správnu verziu predpisu! Ak hľadáte tlačivá platné za rok 2017, musíte v histórii vyhľadať verziu platnú pred 1. januárom 2018, teda napríklad túto: 15.10.2017 - 31.12.2017.

Na konci vyhlášky sa nachádzajú prílohy na stiahnutie. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa nachádza v Prílohe č. 2.


Viete o tom, že minulý rok sme pre Vás publikovali 548 článkov v denníku Odpady-portal.sk716 článkov v denníku Energie-portal.sk, väčšinu z nich s pridanou hodnotou určenou výhradne pre predplatiteľov?

Predplatitelia dostávajú tiež denný monitoring médií o odpadoch a energiách. Plus nový denník Voda-portal.sk a printový mesačník Odpadové hospodárstvo.

Všetko podstatné pre manažérov a firemných ekológov sa dozviete, ak sa stanete našim predplatiteľom.


Spôsob vypĺňania tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

V tomto tlačive (tlačivo si môžete stiahnuť v PDF TU) sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Poriadok v evidencii a ohlasovaní vám pomôže zabezpečiť softvér ENVITA EVI:

softvér odpady

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napr. servisné práce).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

  

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie. (§ 3 ods. 3)

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov

Kód

Skupiny odpadov

Y1

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení

Y2

odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3

odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4

odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

Y5

odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6

odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

Y7

odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8

odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y9

odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Y10

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

Y11

odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní

Y12

odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13

odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Y14

odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

Y15

látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16

látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17

odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18

zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

Kód

Škodliviny

Y19

karbonyly kovov

Y20

berýlium, zlúčeniny berýlia

Y21

zlúčeniny šesťmocného chrómu

Y22

zlúčeniny medi

Y23

zlúčeniny zinku

Y24

arzén, zlúčeniny arzénu

Y25

selén, zlúčeniny selénu

Y26

kadmium, zlúčeniny kadmia

Y27

antimón, zlúčeniny antimónu

Y28

telúr, zlúčeniny telúru

Y29

ortuť, zlúčeniny ortuti

Y30

tálium, zlúčeniny tália

Y31

olovo, zlúčeniny olova

Y32

anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33

anorganické kyanidy

Y34

roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35

roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36

azbest (prach a vlákna)

Y37

organické zlúčeniny fosforu

Y38

organické kyanidy

Y39

fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40

étery

Y41

halogénované organické rozpúšťadlá

Y42

organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

Y43

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45

organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)


Tabuľka 3

Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46

odpady z domácností

Y47

zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Hmotnosť odpadu (6) - uvedie sa:

 • ak ide o prevzatie odpadu, súhrnné množstvo prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

 • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Kód (7) – uvedie sa:

 • ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

 • ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období, nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu.

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka).

Tabuľka 4

Kód

Iné nakladanie s odpadom

Z

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním

DO

Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

PO

Príprava na opätovné použitie

V

Zber

TU

Využitie odpadu na úpravu terénu

OO

Odovzdanie obchodníkovi

OS

Odovzdanie sprostredkovateľovi

Tabuľka 5

Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)

R4

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R5

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)

R6

Regenerácia kyselín a zásad

R7

Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R8

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného
prostredia

R11

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)

R13

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) (****)

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) ( § 3 ods. 5 zákona).

Tabuľka 6

Kód

Zneškodňovanie odpadov

D1

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

D3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo
prirodzených úložísk atď.)

D4

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do
jám, odkalísk atď.)

D5

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)

D6

Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7

Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno

D8

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi,
ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12

D9

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie,
kalcinácia)

D10

Spaľovanie na pevnine

D11

Spaľovanie na mori (*)

D12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)

D14

Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13

D15

Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) § 3 ods. 5 zákona

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:

 • ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);

 • ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu, a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);

 • ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu,

 • ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Pozn. (9) – uvedie sa poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel.

Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva.

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu.

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

Súčasťou tohto ohlásenia musí byť príloha s textom poznámok, ktoré sú uvedené v stĺpci 9, ak je to potrebné.Diskusia (0)

 1. tramsikova@teplozima.sk30.01.2017 (16:01)
  dobrý deň, chcem sa opýtať na situáciu v prípade, že nakupujeme tovar (niektorý zo SR, niektorý zo zahraničia) zabalený v kartóne a ďalej ho predávame, je potrebné viesť evidenciu o odpadoch? dakujem za bližšie info
 2. obchod@inisoft.sk01.02.2017 (14:24)
  Dobrý deň, žiaľ z Vašej otázky nie je jednoznačné, či ste pôvodcom odpadu. Podľa § 14, odst. 1, písm. f zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., má povinnosť viesť evidenciu odpadov každý držiteľ odpadu. Ak z Vašej činnosti vzniká odpad, potom máte povinnosť viesť priebežnú evidenciu odpadov. Z našich viac ako 15 ročných skúseností vedenia evidencie odpadov uvádzam, že je vysoko pravdepodobné, že každý podnikateľský subjekt je pôvodcom odpadu (napr. komunálny odpad, odpad pri výrobnej činnosti a podobne). Ďalej Vám odpad môže vznikať z obalových materiálov, keď výrobky alebo polotovary vybalíte z obalov (napr. kartón, fólie, sklo, drevo a podobne). Vy ste sa pýtali na otázku evidencie odpadov, no druhou otázkou môže byť ohlasovacia povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť podľa § 14, odst. 1, písm. g, zákona o dopadoch č.79/2015 Z.z., budete mať vtedy, ak Vám vznikne viac ako 50kg nebezpečného odpadu alebo 1 tona obyčajného odpadu (§ 3, odst. 1 vyhlášky 366/2015 Z.z.) - toto sa dozviete ak správne vediete priebežnú evidenciu odpadov. Samozrejme nesmieme zabudnúť na obaly. Z podstaty Vašej činnosti a toho čo píšete vyplýva, že uvádzate obaly na trh v súlade s § 52, odst. 12 zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Pokiaľ uvádzate obaly na trh, máte aj povinnosť výrobca vyhradeného výrobku. Táto povinnosť sa týka minimálne Vami zmieneného dovozu. Povinnosť si môžete zabezpečiť individuálne alebo kolektívne prostredníctvom OZV (bližšie info § 27 a § 52 zákona). V prípade Vášho záujmu o zodpovedanie ďalších otázok z oblasti evidencie odpadov a obalov nás neváhajte kontaktovať, dodáme Vám k evidencii aj softvér. Sme INISOFT s.r.o. viac info na www.inisoft.sk
 3. ivana.malanova@voipac.com20.02.2017 (09:48)
  Dobry den, nasa firma sa zaobera vyvojom elektroniky, vyroba prebieha externe. Tovar pre vyrobu k nam prichadza vo vacsej miere zo zahranicia zabaleny v obaloch (krabiciach), od nas odchadza do vyroby v povodnom baleni a hotove vyrobky k nam v tychto krabiciach zasielaju spat. Nasledne sa vyrobky zasielaju zakaznikom v 95% podiely do zahranicia. Registraciu do recyklacneho fondu sme vykonali v roku 2010, taktiez do registra povinnych osob. Do minuleho roku sme zasielali kazdorocne hlasenie o obaloch na MZP, spadali sme pod firmy ktore vyprodukovali do 200kg obalovych materialov rocne, takze nam nevyplyvala povinnost zabezpecovat zhodnocovanie a recyklaciu odpadov z obalov. Otazkou ostava je potrebne sa registrovat nanovo, alebo povodna registracia plati aj po zmene zakona, ktory nadobudol platnost k 1.1.2017? Elektroodpad neprodukujeme, nakolko vsetok objednany material ide na konkretnu zakazku a po osadeni hotove vyrobky obratom odchadzaju zakaznikovi. Ake dalsie povinnosti okrem vedenia evidencie, ktoru sme robili aj doteraz nam z noveho zakona vyplyvaju? Dakujem za odpoved.
 4. augustín@reclay-group.com21.02.2017 (10:57)
  Podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch už neexistuje výnimka pre povinnosť zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov i keď produkujete menej ako 200 kg obalových materiálov. Pokiaľ už ste raz registrovaní nie je potrebná nová registrácia.
 5. katarinabirova@azet.sk03.03.2017 (14:36)
  Dobrý den , chcem sa informovať ako je to s povinnosťou pri nakladaní s odpadmi u malej firmy, ktorá produkuje len minimálne množstvo odpadu(komunálny, papier, plast, tonery). Vdaka za odpoved
 6. tapia@centrum.sk21.05.2018 (14:04)
  Dobrý deň, chcem sa opýtať či firma ktorá sa venuje Deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii má povinnosť registrovať sa ako producent odpadu..
 7. info@envisys.sk01.09.2018 (14:16)
  Dobrý deň, viesť evidenciu odpadu má každá firma bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného odpadu. Povinnosť registrácie firmám vyplýva buď pri vyhradených výrobkoch (napr. obaly, neobaly) resp. pri nakladaní s odpadom (napr. preprave a pod.). Evidenciu odpadov je možné jednoducho a výchlo viesť v našej online aplikácii EnviSys (www.envisys.sk). Ak s ňou potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. S pozdravom tím EnviSys

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Petr Havelka

Petr Havelka

Ing. Petr Havelka je výkonný riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva (ČAOH)

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch.

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov

Spaľovne odpadov sú zariadením na premenu odpadov na energiu.