NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Evidenčný list odpadu

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Evidenčný list odpadu

Prvá strana Evidenčného listu odpadov

  • Slovník |  01.01.2019 |  redakcia

Kde nájdete správne tlačivo?

Poradíme vám dve možnosti ako nájsť vzor tlačiva Evidenčný list odpadu a upozorníme na vyhľadanie správnej verzie tlačiva:

1. Zbierka zákonov

Jedinú právne záväznú verziu tlačiva môžete nájsť v Zbierke zákonov, online zdroj. Vyhlášku č. 366/2015 platnú od 1. januára 2019 nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/.


INISOFT


Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne (§ 2 ods. 3) za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Tieto linky sú správne.

Ak chcete mať úplnú istotu, že ste našli správne tlačivo, alebo hľadáte tlačivo platné pre staršie obdobie, naučte zájsť na správnu verziu predpisu. Ak hľadáte tlačivá účinné v určitom období, musíte v histórii vyhľadať verziu platnú od konkrétneho dátumu a následne sa vám zelenou farbou zvýraznia zmeny právneho predpisu, ktoré boli novelizované. V tomto prípade rátame s účinnosťou od 1. januára 2019, takže zelenou farbou je vyznačená posledná novela 378/2018 Z.z.

2. MŽP SR

Ďalšou možnosťou je webové sídlo Ministerstva životného prostredia SR. Výhodou tohto tlačiva je, že je vo formáte RTF, teda môžete do neho ľahko vpisovať údaje na počítači, napríklad vo Worde.

Vzory tlačív na webe MŽP SR nájdete tu: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/, ide o prílohu č. 1.

Táto verzia však nemusí byť aktualizovaná a preto nemusí byť právne záväzná. Z toho dôvodu vám odporúčame najskôr si ju porovnať s verziou zverejnenou v Zbierke zákonov, teda v tlačive uvedenom vyššie.


Čo ste o nás možno nevedeli

Viete o tom, že minulý rok sme pre Vás publikovali 602 článkov v denníku Odpady-portal.sk, 689 článkov v denníku Energie-portal.sk, a 338 článkov v denníku Voda-portal.sk, väčšinu z nich s pridanou hodnotou určenou výhradne pre predplatiteľov?

Predplatitelia dostávajú tiež denný monitoring médií o odpadochenergiách. Plus printový mesačník Odpadové hospodárstvo.

Všetko podstatné pre manažérov a firemných ekológov sa dozviete, ak sa stanete našim predplatiteľom.


Spôsob vypĺňania tlačiva Evidenčný list odpadu

Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu.

Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr. v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac.

Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, resp. osoba vedúca evidencie odpadov.

MEVA-SK

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.

(Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

a) prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom

b) druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá

c) tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu

Druhá strana Evidenčného listu odpadovPRVÁ ČASŤ:

Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1 Kód

Skupiny odpadov

Y1

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení

Y2

odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Y3

odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

Y4

odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

Y5

odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

Y6

odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

Y7

odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

Y8

odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

Y9

odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

Y10

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

Y11

odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní

Y12

odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Y13

odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Y14

odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

Y15

látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

Y16

látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Y17

odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

Y18

zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadovTabuľka 2 Kód

Škodliviny

Y19

karbonyly kovov

Y20

berýlium, zlúčeniny berýlia

Y21

zlúčeniny šesťmocného chrómu

Y22

zlúčeniny medi

Y23

zlúčeniny zinku

Y24

arzén, zlúčeniny arzénu

Y25

selén, zlúčeniny selénu

Y26

kadmium, zlúčeniny kadmia

Y27

antimón, zlúčeniny antimónu

Y28

telúr, zlúčeniny telúru

Y29

ortuť, zlúčeniny ortuti

Y30

tálium, zlúčeniny tália

Y31

olovo, zlúčeniny olova

Y32

anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

Y33

anorganické kyanidy

Y34

roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

Y35

roztoky zásad a zásady v tuhej forme

Y36

azbest (prach a vlákna)

Y37

organické zlúčeniny fosforu

Y38

organické kyanidy

Y39

fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

Y40

étery

Y41

halogénované organické rozpúšťadlá

Y42

organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

Y43

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

Y44

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

Y45

organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)Tabuľka 3 Kód

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

Y46

odpady z domácností

Y47

zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpaduTabuľka 4 Kód činnosti

P

Pôvodca odpadu

M

Držiteľ odpadu

V

Zber odpadov, vrátane mobilného zberu

R

Zhodnocovanie odpadov

D

Zneškodňovanie odpadov

O

Obchodník

S

Sprostredkovateľ

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napr. servisné práce)

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.


DRUHÁ ČASŤ:

ORGANIZÁCIA/OBEC

  • IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

  • Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri alebo názov obce.

  • Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou/obcou.

  • Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

  • Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.


TRETIA ČASŤ:

Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu, resp. jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

Hmotnosť odpadu (3)

  • v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napr. v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,

  • v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ kúpil a v stĺpci nakladanie hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

Kód nakladania (4) – uvedie sa kód podľa tabuliek 5, 6 a 7, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1 zákona alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona.

Tabuľka 5 Kód

Iné nakladanie s odpadom

Z

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním

DO

Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

PO

Príprava na opätovné použitie

V

Zber

Využitie odpadu na úpravu terénu

OO

Odovzdanie obchodníkovi

OS

Odovzdanie sprostredkovateľoviTabuľka 6 Kód

Zhodnocovanie odpadov

R1

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

R2

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)

R4

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R5

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)

R6

Regenerácia kyselín a zásad

R7

Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

R8

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

R11

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

R12

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)

R13

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) ( § 3 ods. 5 zákona)

Tabuľka 7 Kód

Zneškodňovanie odpadov

D1

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

D2

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

D3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)

D4

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)

D5

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)

D6

Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7

Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno

D8

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12

D9

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)

D10

Spaľovanie na pevnine

D11

Spaľovanie na mori (*)

D12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)

D14

Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13

D15

Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) § 3 ods. 5 zákona

IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5) – uvedie sa IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania organizácie/názov obce, ktorá odpad zhromažďuje, nakladá s ním, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa aj názov štátu určenia alebo odoslania.

Ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 7 sa uvedie skratka „FO“.

Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, uvedie sa IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 6 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Poznámka (6) – uvedie sa:

– ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu a v stĺpci 7 skratka „I“ (cezhraničná preprava odpadov na územie Slovenskej republiky, dovoz) alebo „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz),

– ak ide o prevzatia kovového odpadu od fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, od fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a osoby oprávnenej konať v ich mene, preukážu sa splnomocnením,

– ak ide o stav konca odpadu číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon a osobitný predpis 6) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a v stĺpci 7 skratka „SKO“,

– ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a v stĺpci 7 skratka „PO“,

– ak ide o vznik vedľajšieho produktu, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP“, aby bolo zrejmé odkedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,

– ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Skratka (7) – uvedie sa:

– ak ide o prenos údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka, skratka „ZPR“,

– ak ide o prevzatie odpadu od predchádzajúceho držiteľa (uvedený v stĺpci 5), skratka „PD“; v kombinácii so skratkou „I“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov na územie Slovenskej republiky, dovozu,

– ak ide o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5), skratka „PRO“; v kombinácii so skratkou „E“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej republiky, vývozu,

– ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, skratka „FO“.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník (meno a priezvisko), ktorý je v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) organizácie/prevádzkarne.

Značky
legislatíva

Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.