Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Katalóg odpadov

Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Katalóg odpadov

redakcia (ilustračné)

KATALÓG ODPADOV

1) Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa

2) Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín

3) Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku

4) Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

5) Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia

6) Odpady z anorganických chemických procesov

7) Odpady z organických chemických procesov

8) Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

9) Odpady z fotografického priemyslu

10) Odpady z tepelných procesov

11) Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

12) Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

13) Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12

14) Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08

15) Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

16) Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

17) Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

18) Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti

19) Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

20) Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

O nás

Denník Odpady-portal.sk je tu pre vás už od roku 2009, denník Energie-portal.sk od roku 2010, časopis Odpadové hospodárstvo od roku 2011, denník Voda-portal.sk od roku 2007.

Každý rok takmer 600 článkov o odpadovom hospodárstve a viac ako 700 článkov o energetike.

Okrem toho vydávame pre predplatiteľov už niekoľko rokov denný Monitoring odpadového hospodárstva a Monitoring energetiky.

Ale tie roky bežia, však? Ste už našim predplatiteľom? Ak ešte nie, môžete to zmeniť.

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk


1

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

 

01 01

ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

 

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

 

01 03 04

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

N

01 03 05

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

N

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

N

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10

O

01 03 10

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

N

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

01 04

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

 

01 04 07

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

N

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 09

odpadový piesok a íly

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11

O

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

01 05

VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

 

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

O

01 05 05

vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

N

01 05 06

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

 


CMT Goup


02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

 

02 01

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

 

02 01 01

kaly z prania a čistenia

O

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 01 03

odpadové rastlinné pletivá

O

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

O

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

O

02 01 08

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

O

02 01 10

odpadové kovy

O

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 02

ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

 

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 03

ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

 

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

O

02 03 04

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 04

ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

 

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

O

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

O

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 05

ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU

 

02 05 01

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 06

ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU

 

02 06 01

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA

 

02 07 01

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O

02 07 02

odpad z destilácie liehovín

O

02 07 03

odpad z chemického spracovania

O

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

Kto sme

V našej redakcii denníka Odpady-portal.sk nie sme žiadne drevá. Okrem stabilných autorov a redaktorov spolupracujeme s renomovanými odborníkmi, aby sme vám mohli denne prinášať všetko dôležité zo sveta odpadov.

Zo všetkých možností, ako vedieť o odpadoch čo najviac, vám odporúčame stať sa našim predplatiteľom. Robíme to pre vás.

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk


3

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

 

03 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

 

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 04

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

N

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

03 02

PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

03 02 01

nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 02

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 03

organokovové prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 04

anorganické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 05

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

N

03 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

03 03

ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

 

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu

O

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

O

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

O

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

O

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

O

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

O

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 

04 01

ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

 

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

O

04 01 02

odpad z lúhovania

O

04 01 03

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

N

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

O

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

O

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

O

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

O

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

O

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

O

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

04 02

ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

O

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky

O

04 02 14

odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

N

04 02 15

odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

O

04 02 16

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

O

04 02 19

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 

05 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

 

05 01 02

kaly z odsoľovania

N

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

05 01 04

kaly z kyslej alkylácie

N

05 01 05

rozliate ropné látky

N

05 01 06

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

N

05 01 07

kyslé dechty

N

05 01 08

iné dechty

N

05 01 09

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 11

odpady z čistenia palív zásadami

N

05 01 12

ropné látky obsahujúce kyseliny

N

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

O

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

O

05 01 15

použité filtračné hlinky

N

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

O

05 01 17

bitúmen

O

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

05 06

ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 

05 06 01

kyslé dechty

N

05 06 03

ostatné dechty

N

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

O

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

05 07

ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

 

05 07 01

odpady obsahujúce ortuť

N

05 07 02

odpady obsahujúce síru

O

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

 


Publicistika

Iba naši predplatitelia majú prístup k exkluzívnym analýzam, komentárom a témamv odpadovom hospodárstve a v energetike.

Už viete, ako sa stať našim predplatiteľom?


06

OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

06 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN

 

06 01 01

kyselina sírová a kyselina siričitá

N

06 01 02

kyselina chlorovodíková

N

06 01 03

kyselina fluorovodíková

N

06 01 04

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

N

06 01 05

kyselina dusičná a kyselina dusitá

N

06 01 06

iné kyseliny

N

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD

 

06 02 01

hydroxid vápenatý

N

06 02 03

hydroxid amónny

N

06 02 04

hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 02 05

iné zásady

N

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

 

06 03 11

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

N

06 03 13

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 14

tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

O

06 03 15

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

O

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 04

ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

 

06 04 03

odpady obsahujúce arzén

N

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

06 04 05

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

N

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 05

KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

 

06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

O

06 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

 

06 06 02

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

N

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

O

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

06 07 01

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

N

06 07 02

aktívne uhlie z výroby chlóru

N

06 07 03

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

N

06 07 04

roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina

N

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

 

06 08 02

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

N

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 09

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

 

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

O

06 09 03

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

N

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

O

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 10

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV

 

06 10 02

odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 11

ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

 

06 11 01

odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

O

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 13

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

06 13 01

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

N

06 13 02

použité aktívne uhlie okrem 06 07 02

N

06 13 03

priemyselné sadze

O

06 13 04

odpady zo spracovania azbestu

N

06 13 05

sadze z pecí a komínov

N

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

 

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

07 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

 

07 01 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11

O

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

 

07 02 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

O

07 02 13

odpadový plast

O

07 02 14

odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 15

odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

O

07 02 16

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

N

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

O

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

 

07 03 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

O

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV


07 04 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11

O

07 04 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 05

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

 

07 05 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 08

Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 10

Iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

O

07 05 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

O

07 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

 

07 06 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

O

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH

 

07 07 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11

O

07 07 99

odpady inak nešpecifikované

 


Technológie

Sledujte všetky aktuálne novinky vo vývoji a výskume . Staňte sa našim predplatiteľom a neujde vám žiadna významná technologická novinka v odpadovom hospodárstve a v energetike, ktorú si budete môcť prečítať v úplnom znení.

A ako si nás môžete predplatiť? Je to celkom jednoduché.


08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

 


08 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV


08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

O

08 01 13

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 14

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

O

08 01 15

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15

O

08 01 17

odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 18

odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

O

08 01 19

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

O

08 01 21

odpadový odstraňovač farby alebo laku

N

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV

 

08 02 01

odpadové náterové prášky

O

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

O

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

O

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

 

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

O

08 03 08

vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu

O

08 03 12

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

N

08 03 13

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

O

08 03 14

kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

N

08 03 15

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

O

08 03 16

odpadové leptavé roztoky

N

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

08 03 18

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

O

08 03 19

disperzný olej

N

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV

 

08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

O

08 04 11

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

O

08 04 13

vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13

O

08 04 15

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15

O

08 04 17

živičný olej

N

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 05

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08

 

08 05 01

odpadové izokyanáty

N


Monitoring médií

Pozrite si ukážku Monitoringu odpadového hospodárstva , ktorú zasielame predplatiteľom každý pracovný deň e-mailom.

Prehľad všetkého dôležitého z odpadového hospodárstva za predchádzajúci deň – médií, investícií, verejného obstarávania a odborných podujatí. Áno, aj o odpadoch z fotografického priemyslu.

Ak si nás predplatíte, nebudete ľutovať.


09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

 

09 01

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

 

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

N

09 01 02

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek

N

09 01 03

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

N

09 01 04

roztoky ustaľovačov

N

09 01 05

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

N

09 01 06

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

N

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

O

09 01 11

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

N

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

O

09 01 13

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06

N

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

 


Školenia

Poskytujeme vám niektoré zľavy na školenia pre firemných environmentalistov

Predplatiteľom denníka Odpady-portal.sk poskytujeme množstvo zliav na školenia od našich spolupracujúcich organizácií a vynikajúcich odborníkov.

Už ste skúsili predplatiť si nás?


10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

 

10 01

ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

 

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a neošetreného dreva

O

10 01 04

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

N

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

O

10 01 06

popol z neošetreného dreva

O

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

O

10 01 09

kyselina sírová

N

10 01 13

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

N

10 01 14

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

O

10 01 16

popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 01 17

popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

O

10 01 18

odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 19

odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

O

10 01 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20

O

10 01 22

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

O

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

O

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

O

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

O

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 02

ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

 

10 02 01

odpad zo spracovania trosky

O

10 02 02

nespracovaná troska

O

10 02 07

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

O

10 02 10

okuje z valcovania

O

10 02 11

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

O

10 02 13

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

O

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

O

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 03

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

 

10 03 02

anódový šrot

O

10 03 04

trosky z prvého tavenia

N

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

O

10 03 08

soľné trosky z druhého tavenia

N

10 03 09

čierne stery z druhého tavenia

N

10 03 15

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

O

10 03 17

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

O

10 03 19

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

O

10 03 21

iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 22

iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21

O

10 03 23

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

O

10 03 25

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

O

10 03 27

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

O

10 03 29

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

O

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 04

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

 

10 04 01

trosky z prvého a druhého tavenia

N

10 04 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

N

10 04 03

arzeničnan vápenatý

N

10 04 04

prach z dymových plynov

N

10 04 05

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

N

10 04 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 04 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 04 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

O

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 05

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

 

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 05 03

prach z dymových plynov

N

10 05 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 05 05

tuhý odpad z čistenia plynov

N

10 05 06

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 05 08

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

O

10 05 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

O

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 06

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

 

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 06 03

prach z dymových plynov

N

10 06 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 06 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 06 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu

N

10 06 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

O

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 07

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

 

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

O

10 07 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 07 07

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

O

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 08

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 08 04

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 08 08

soľná troska z prvého a druhého tavenia

N

10 08 09

iné trosky

O

10 08 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

O

10 08 12

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12

O

10 08 14

anódový šrot

O

10 08 15

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

O

10 08 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

O

10 08 19

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

O

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 09

ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 09 03

pecná troska

O

10 09 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05

O

10 09 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07

O

10 09 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

O

10 09 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

O

10 09 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

O

10 09 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

O

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 10

ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 10 03

pecná troska

O

10 10 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05

O

10 10 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07

O

10 10 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

O

10 10 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

O

10 10 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

O

10 10 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

O

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 11

ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

 

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

10 11 05

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 11 09

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

O

10 11 11

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby

N

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

O

10 11 13

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

O

10 11 15

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15

O

10 11 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

O

10 11 19

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

O

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 12

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

 

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 12 03

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 12 06

vyradené formy

O

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

O

10 12 09

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

O

10 12 11

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

N

10 12 12

odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

O

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 13

ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

 

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

O

10 13 06

tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

O

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 13 09

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

N

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

O

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

O

10 13 12

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

O

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

O

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 14

ODPADY Z KREMATÓRIÍ

 

10 14 01

odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

N

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

11 01

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA

 

11 01 05

kyslé moriace roztoky

N

11 01 06

kyseliny inak nešpecifikované

N

11 01 07

alkalické moriace roztoky

N

11 01 08

kaly z fosfátovania

N

11 01 09

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 10

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

O

11 01 11

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

O

11 01 13

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

O

11 01 15

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 16

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

11 01 98

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

11 02

ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

11 02 02

kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu

N

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

O

11 02 05

odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 06

odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 5

O

11 02 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

11 03

KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV

 

11 03 01

odpady obsahujúce kyanidy

N

11 03 02

iné odpady

N

11 05

ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV

 

11 05 01

tvrdý zinok

O

11 05 02

zinkový popol

O

11 05 03

tuhé odpady z čistenia plynu

N

11 05 04

použité tavivo

N

11 05 99

odpady inak nešpecifikované

 


Adresár firiem

Zviditeľnite svoju firmu v najväčšom adresári odpadového hospodárstva

Pre predplatiteľov poskytujeme ako bonus možnosť rozšíreného zápisu do adresára odpadového hospodárstva, s uvedením podrobných informácií o svojej spoločnosti.

Rozhodnutie predplatiť si nás je len na vás.


12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 

12 01

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 06

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 07

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 08

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

N

12 01 09

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

N

12 01 10

syntetické rezné oleje

N

12 01 12

použité vosky a tuky

N

12 01 13

odpady zo zvárania

O

12 01 14

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

O

12 01 16

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

N

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

O

12 01 18

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

N

12 01 19

biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

N

12 01 20

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

O

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

12 03

ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11

 

12 03 01

vodné pracie kvapaliny

N

12 03 02

odpady z odmasťovania parou

N

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV OKREM JEDLÝCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENÝCH V SKUPINÁCH 05, 12 A 19

 

13 01

ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

 

13 01 01

hydraulické oleje obsahujúce PCB

N

13 01 04

chlórované emulzie

N

13 01 05

nechlórované emulzie

N

13 01 09

chlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 10

nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

N

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

13 02

ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

 

13 02 04

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 05

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 07

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 03

ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

 

13 03 01

Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

N

13 03 06

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01

N

13 03 07

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 08

syntetické izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 09

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 10

iné izolačné a teplonosné oleje

N

13 04

ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

 

13 04 01

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

N

13 04 02

odpadové oleje z prístavných kanálov

N

13 04 03

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

N

13 05

ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

 

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

13 05 06

olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 08

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 07

ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV

 

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

13 07 02

benzín

N

13 07 03

iné palivá vrátane zmesí

N

13 08

OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

13 08 01

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

N

13 08 02

iné emulzie

N

13 08 99

odpady inak nešpecifikované

N

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ OKREM 07 A 08

 

14 06

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

 

14 06 01

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

N

14 06 02

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 03

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 04

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

N

14 06 05

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

N


Poradíme podnikateľom

V našom denníku nájdete veľa článkov, v ktorých poradíme výrobcovi a dovozcovi

Uvádzate napríklad na trh obaly alebo neobaly? Prečítajte si, čo všetko o nich píšeme. Vaše povinnosti sú našou témou.

Viete, ako si nás môžete predplatiť?


15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

15 01

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 04

obaly z kovu

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 07

obaly zo skla

O

15 01 09

obaly z textilu

O

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 01 11

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

N

15 02

ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

 

15 02 02

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy

N

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

16

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

 

16 01

STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08

 

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

16 01 04

staré vozidlá

N

16 01 06

staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

O

16 01 07

olejové filtre

N

16 01 08

dielce obsahujúce ortuť

N

16 01 09

dielce obsahujúce PCB

N

16 01 10

výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše

N

16 01 11

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

N

16 01 12

brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

O

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

16 01 14

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

16 01 15

nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

O

16 01 16

nádrže na skvapalnený plyn

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

16 01 19

plasty

O

16 01 20

sklo

O

16 01 21

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

N

16 01 22

časti inak nešpecifikované

O

16 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

16 02

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 

16 02 09

transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

N

16 02 10

vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09

N

16 02 11

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

N

16 02 12

vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

N

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 15

nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

O

16 03

VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

 

16 03 03

anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

O

16 03 05

organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 03 06

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

O

16 03 07

kovová ortuť

N

16 04

ODPADY Z VÝBUŠNÍN

 

16 04 01

odpadové strelivo

N

16 04 02

pyrotechnické odpady

N

16 04 03

iné odpadové výbušniny

N

16 05

PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

 

16 05 04

plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 05

plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

O

16 05 06

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych

N

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 08

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

O

16 06

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

 

16 06 01

olovené batérie

N

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N

16 06 03

batérie obsahujúce ortuť

N

16 06 04

alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

O

16 06 05

iné batérie a akumulátory

O

16 06 06

oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov

N

16 07

ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13

 

16 07 08

odpady obsahujúce olej

N

16 07 09

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

16 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

16 08

POUŽITÉ KATALYZÁTORY

 

16 08 01

použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07

O

16 08 02

použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

N

16 08 03

použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované

O

16 08 04

použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07

O

16 08 05

použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

N

16 08 06

použité kvapaliny využité ako katalyzátor

N

16 08 07

použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

N

16 09

OXIDUJÚCE LÁTKY

 

16 09 01

manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)

N

16 09 02

chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

N

16 09 03

peroxidy, napríklad peroxid vodíka

N

16 09 04

oxidujúce látky inak nešpecifikované

N

16 10

VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU

 

16 10 01

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 02

vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

O

16 10 03

vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

N

16 10 04

vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

O

16 11

ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

 

16 11 01

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 02

výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

O

16 11 03

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 04

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

O

16 11 05

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

N

16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

O

ODBORNÉ PODUJATIA
Kalendár konferencií, seminárov a školení
Pravidelne aktualizujeme kalendár podujatí. Na niektoré z nich poskytujeme predplatiteľom zľavu. Predplatiť si denník Odpady-portal.sk sa vám oplatí

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

 

17 01

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

 

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

O

17 01 06

zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N

17 01 07

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 02

DREVO, SKLO A PLASTY

 

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 02 04

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 03

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

 

17 03 01

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

17 03 02

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

O

17 03 03

uhoľný decht a dechtové výrobky

N

17 04

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

 

17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

17 04 10

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

N

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

 

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 05 07

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

N

17 05 08

štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

O

17 06

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

 

17 06 01

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

17 06 03

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest

N

17 08

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

 

17 08 01

stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 08 02

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

O

17 09

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

 

17 09 01

odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

N

17 09 02

materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB,

N

17 09 03

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

18 01

ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

 

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

O

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy

O

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

O

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N

18 02

ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

 

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02

O

18 02 02

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

O

18 02 05

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 02 06

chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

 

19 01

ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

 

19 01 02

železné materiály odstránené z popola

O

19 01 05

filtračný koláč z čistenia plynov

N

19 01 06

vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad

N

19 01 07

tuhý odpad z čistenia plynov

N

19 01 10

použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

N

19 01 11

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

N

19 01 12

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

O

19 01 13

popolček obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

O

19 01 15

kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 16

kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

O

19 01 17

odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

N

19 01 18

odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

O

19 01 19

piesky z fluidnej vrstvy

O

19 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 02

ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE

 

19 02 03

predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

O

19 02 04

predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný

N

19 02 05

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 06

kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 5

O

19 02 07

olej a koncentráty zo separácie

N

19 02 08

kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 09

tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

O

19 02 11

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

19 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 03

STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

 

19 03 04

čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08

N

19 03 05

stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

O

19 03 06

solidifikované odpady označené ako nebezpečné

N

19 03 07

solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

O

19 03 08

čiastočne stabilizovaná ortuť

N

19 04

VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

 

19 04 01

vitrifikovaný odpad

O

19 04 02

popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

N

19 04 03

nevitrifikovaná tuhá fáza

N

19 04 04

vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

O

19 05

ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

 

19 05 01

nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

O

19 05 02

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 05 03

kompost nevyhovujúcej kvality

O

19 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 06

ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

 

19 06 03

kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

O

19 06 04

zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

O

19 06 05

kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 06 06

zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

O

19 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 07

PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV

 

19 07 02

priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

N

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 2

O

19 08

ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

19 08 01

zhrabky z hrablíc

O

19 08 02

odpad z lapačov piesku

O

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

19 08 06

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

19 08 07

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

N

19 08 08

odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

N

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

O

19 08 10

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09

N

19 08 11

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

N

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

O

19 08 13

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

N

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

O

19 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 09

ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

 

19 09 01

tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

O

19 09 02

kaly z čírenia vody

O

19 09 03

kaly z dekarbonizácie

O

19 09 04

použité aktívne uhlie

O

19 09 05

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

O

19 09 06

roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

O

19 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 10

ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

 

19 10 01

odpad zo železa a z ocele

O

19 10 02

odpad z neželezných kovov

O

19 10 03

úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

N

19 10 04

úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

O

19 10 05

iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

N

19 10 06

iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

O

19 11

ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

 

19 11 01

použité filtračné hlinky

N

19 11 02

kyslé dechty

N

19 11 03

vodné kvapalné odpady

N

19 11 04

odpady z čistenia paliva zásadami

N

19 11 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

19 11 06

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

O

19 11 07

odpady z čistenia dymových plynov

N

19 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

19 12

ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

19 12 01

papier a lepenka

O

19 12 02

železné kovy

O

19 12 03

neželezné kovy

O

19 12 04

plasty a guma

O

19 12 05

sklo

O

19 12 06

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

O

19 12 08

textílie

O

19 12 09

minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo

O

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

O

19 12 11

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

N

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

O

19 13

ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

 

19 13 01

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 02

tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

O

19 13 03

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 04

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

O

19 13 05

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 06

kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

O

19 13 07

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

N

19 13 08

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07

O

KOMUNÁLNY ODPAD
Všetko o komunálnom odpade
Prečítajte si, ako často píšeme o komunálnom odpade. Je to naša silná téma pre vás. Oplatí sa predplatiť si nás.

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

 

20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

 

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01 04

obaly z kovu

O

20 01 05

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 

N

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 13

rozpúšťadlá

N

20 01 14

kyseliny

N

20 01 15

zásady

N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 32

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

O

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

O

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

N

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

O

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O

20 01 40 07

zmiešané kovy

O

20 01 41

odpady z vymetania komínov

O

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

20 02

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

 

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 02

zemina a kamenivo

O

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

O

20 03

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

 

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 04

kal zo septikov

O

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

 


Stiahnite si aktuálnu verziu vyhlášky v PDF.


Mohlo by vás zaujímať