NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

skládka odpadov

Foto: Odpady-portal.sk

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré Európska komisia navrhuje zrušiť, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 1999/31/ES
z 26. apríla 1999
o skládkach odpadov

Článok 2 – Definície

Na účely tejto smernice:

a) odpad“ znamená látku alebo vec, na ktorú sa vzťahuje smernica 75/442/EHS;

uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „komunálny odpad“, „nebezpečný odpad“, „zhodnotenie“, „recyklácia“, „zneškodnenie“, „pôvodca odpadu“ a „držiteľ odpadu“ uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES;

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

aa) „zvyškový odpad“ je odpad, ktorý vzniká pri zhodnocovaní vrátane recyklácie, ktorý sa ďalej nedá zhodnotiť, v dôsledku čoho sa  musí zneškodniť;

b) „komunálny odpad“ znamená odpad z domácností, ako aj ostatný odpad, ktorý je svojou povahou alebo zložením podobný odpadu z domácností;

c) „nebezpečný odpad“ znamená každý odpad, na ktorý sa vzťahuje článok 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (1);

d) „odpad, ktorý nie je nebezpečný,“ znamená odpad, na ktorý sa nevzťahuje písm. c); je odpad, na ktorý sa nevzťahuje vymedzenie pojmu nebezpečný odpad uvedené v smernici 2008/98/ES;

e) „inertný odpad“ znamená odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologických zmenám. Inertný odpad sa nerozpustí, nezhorí, ani nebude inak fyzikálne alebo chemicky reagovať, biologicky sa nerozloží, ani nepriaznivo neovplyvní látky, s ktorými prichádza do styku, takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť bezvýznamné, najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových a/alebo podzemných vôd;

f) „podzemná skládka“ znamená trvalé zariadenie na ukladanie odpadu v hlbokej geologickej priehlbine, ako napríklad v bani po ťažbe soli alebo draslíka;

g) „skládka“ znamená miesto na ukladanie odpadu na alebo do pôdy (tzn. pod zem), vrátane:

- interných miest na ukladanie odpadu (tzn. skládky, kde pôvodca odpadov ukladá svoj vlastný odpad priamo v mieste výroby), a

- trvalých miest (tzn. dlhšie ako jeden rok), ktoré sa používajú na dočasné ukladanie odpadu,

s výnimkou:

- zariadení, kde sa odpad vykladá preto, aby ho bolo možné pripraviť na ďalšiu prepravu na miesto jeho zhodnotenie, úpravu alebo zneškodnenia, a

- miest, na ktoré sa odpad ukladá pred jeho zhodnotením alebo úpravou, spravidla na dobu kratšiu ako tri roky, alebo

- miest, na ktoré sa odpad ukladá pred jeho zneškodnením na dobu kratšiu ako jeden rok;

h) „úprava“ znamená fyzikálny, tepelný, chemický alebo biologický proces, vrátane triedenia, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo zredukovať nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia;

i) „výluh“ znamená akúkoľvek tekutinu presakujúcu cez uložený odpad a vytekajúcu zo skládky alebo nachádzajúcu sa na skládke;

j) „skládkový plyn“ znamená všetok plyn, ktorý sa tvorí z odpadu uloženého na skládke;

k) „eluát“ znamená roztok získaný laboratórnou skúškou vylúhovania;

l) „prevádzkovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná za skládku v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi toho členského štátu, na území ktorého sa skládka nachádza; v jednotlivých etapách, tzn. od prípravnej etapy až po etapu starostlivosti o skládku po skončení jej prevádzky, môže ísť o rôzne osoby;

m) „biologicky odbúrateľný odpad“ znamená odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka; je odpad z dreva, potravín, záhradný odpad, odpad z papiera a lepenky a iný odpad, v prípade ktorého môže dôjsť k anaeróbnemu alebo aeróbnemu rozkladu;

n) „držiteľ“ znamená pôvodca odpadu alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má odpad v držbe;

o) „žiadateľ“ znamená osobu, ktorá žiada o povolenie pre skládku podľa tejto smernice;

p) „príslušný orgán“ znamená orgán, ktorý členský štát určil ako orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich  z tejto smernice;

q) „kvapalný odpad“ znamená každý odpad v kvapalnej forme,  vrátane odpadových vôd ale s výnimkou kalu;

r) „izolovaná osada“ znamená osadu:

- s maximálne 500 obyvateľmi v obci alebo osade a maximálne piatimi obyvateľmi na štvorcový kilometer a

- kde vzdialenosť k najbližšej mestskej aglomerácii s minimálne 250 obyvateľmi na štvorcový kilometer nie je kratšia ako 50 km alebo s problematickým príjazdom po ceste k týmto najbližším aglomeráciám kvôli nepriaznivým meteorologickým podmienkam počas značnej časti roka.

...

Článok 5 – Odpad a nakladanie, ktoré sú neakceptovateľné na skládkach

1. Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty vypracujú národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkciu bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.

2. Táto stratégia zabezpečí, že:

a) najneskôr do piatich rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 sa množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musí znížiť na 75 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunál neho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostat;

Od 1. januára 2025 členské štáty nesmú na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, prijať nasledujúci odpad, a to recyklovateľný odpad vrátane plastov, kovov, skla, papiera a lepenky a iného biologicky rozložiteľného odpadu.

b) najneskôr do ôsmych rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 sa množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musí znížiť na 50 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostat;

Od 1. januára 2025 členské štáty nesmú v danom roku na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, prijať množstvo odpadu prevyšujúce 25 % celkového množstva komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom roku.

c) najneskôr do 15 rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 sa množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musí znížiť na 35 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunál neho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostat.

Do 1. januára 2030 sa musia členské štáty usilovať na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, prijať len zvyškový odpad, takže celkové množstvo odpadu, ktoré sa na dané skládky dostane, nepresiahne 5 % celkového množstva komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom roku. Pred rokom 2025 Komisia tento cieľ podrobí preskúmaniu a v prípade potreby predloží legislatívny návrh na právne záväzný cieľ spočívajúci v znížení objemu skládkovania do roku 2030.

d)  Členské štáty nesmú na skládky určené pre inertný odpad prijímať komunálny odpad.

Komisia posúdi uskutočniteľnosť zavedenia obmedzení skládkovania nezvyškového odpadu na skládkach pre inertný odpad a do roku 2018 vydá správu so svojimi závermi, pričom  v prípade vhodnosti predloží aj legislatívny návrh.

Dva roky pred dátumom uvedeným v písm. c) Rada opätovne prehodnotí vyššie uvedený cieľ na základe správy od Komisie o praktických skúsenostiach získaných členskými štátmi pri dosahovaní cieľov ustanovených v písmenách a) a b), ktorá bude v prípade potreby doplnená návrhom na potvrdenie alebo zmenu tohto cieľa s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia.

Členské štáty, ktoré v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú dostupné štandardizované údaje z EUROSTAT, ukladali viac ako 80 % zozbieraného komunálneho odpadu na skládky, môžu odložiť dosiahnutie cieľov ustanovených v písmenách a), b) alebo c) maximálne po dobu štyroch rokov. Členské štáty, ktoré majú v úmysle využiť toto ustanovenie, musia o svojom rozhodnutí vopred informovať Komisiu. Komisia oznámi tieto rozhodnutia ostatným členským štátom a Európskemu parlamentu.

Vykonávanie ustanovení uvedených v predchádzajúcom pododseku nemôže v žiadnom prípade viesť k tomu, že by dosiahnutie cieľa ustanoveného v písm. c) bolo odložené o viac ako štyri roky od dátumu uvedeného v písm. c).

3. Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby na skládku neboli prijímané tieto odpady:

a) kvapalný odpad;

b) odpad, ktorý by bol za podmienok na skládke výbušný, korozívny, oxidačný, veľmi horľavý alebo horľavý, ako je definovaný v prílohe III smernice 91/689/EHS;

c) odpad zo zdravotníctva a veterinárnej starostlivosti, ktorý vzniká v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach a ktorý je infekčný, ako je definovaný (vlastnosť H9 v prílohe III) v smernici 91/689/EHS a odpad spadajúci do kategórie 14 (príloha I.A) tejto smernice.

d) celé ojazdené pneumatiky po dobu dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1, s výnimkou pneumatík používaných ako technický materiál, a drvené ojazdené pneumatiky po dobu päť rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods.  (v obidvoch prípadoch s výnimkou pneumatík z bicyklov a pneumatík s vonkajším priemerom väčším ako 1 400 mm);

e) akékoľvek ďalšie druhy odpadov, ktoré nespĺňajú akceptačné kritéria určené v súlade s prílohou II.

4. Je zakázané zrieďovať zmes odpadu len za tým účelom, aby spĺňal akceptačné kritéria.

Článok 5a - Systém včasného varovania

1. Komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry uverejní tieto správy:

a) v roku 2022 správu o dosahovaní cieľov stanovených v článku 5 ods. 2a písm. a) a článku 5 ods. 2b písm. a);

b) v roku 2027 o dosahovaní cieľov stanovených v článku 5 ods. 2a písm. b) a článku 5 ods. 2b písm. b).

2. V správach uvedených v odseku 1 sa uvádza:

a) odhad stavu plnenia cieľov za každý členský štát;

b) posúdenie očakávaného času dosiahnutia cieľov za každý členský štát a

c) zoznam členských štátov, ktorým hrozí, že nesplnia uvedené ciele v rámci príslušných lehôt, spolu s náležitými odporúčaniami.

V prípade potreby sa v týchto správach môžu riešiť aj otázky plnenia dodatočných požiadaviek okrem požiadaviek uvedených v odseku 1.

3. Členské štáty, v prípade ktorých je riziko nesplnenia cieľov, musia do šiestich mesiacov od vydania príslušnej správy Komisie predložiť Komisii plán na dosiahnutie súladu s podrobne uvedenými opatreniami, ktoré chce členský štát prijať na dosiahnutie cieľov. V pláne na dosiahnutie súladu sa musia zohľadňovať odporúčania Komisie uvedené v odseku 2 písm. c), opatrenia uvedené v prílohe VIII k smernici 2008/98/ES alebo akékoľvek iné vhodné opatrenia. V tomto pláne sa musí uvádzať očakávaný termín dosiahnutia súladu.

...

Článok 11 – Postupy akceptovania odpadov

2. Pre skládky, pre ktoré platí výnimka z ustanovení tejto smernice podľa článku 3 ods. 4 a 5, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie:

- pravidelných vizuálnych kontrol odpadu na mieste uloženia, aby sa zabezpečilo, že sa na skládke bude ukladať len odpad, ktorý nie je nebezpečný, z ostrova alebo z izolovanej osady; a

- aby sa viedli záznamy o množstvách odpadu, ktoré sú na skládke ukladané.

Členské štáty zabezpečia, aby informácie o množstvách a, ak je to možné, aj o druhoch odpadov prichádzajúcich na skládky, pre ktoré platí výnimka, predstavovali súčasť pravidelných správ o vykonávaní tejto smernice zasielaných Komisii.

Článok 12 - Kontrolné a monitorovacie postupy v prevádzkovej etape

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby kontrolné a monitorovacie postupy v prevádzkovej etape spĺňali minimálne tieto požiadavky:

a) prevádzkovateľ skládky bude v prevádzkovej etape uskutočňovať program kontroly a monitorovania, ako je určený v prílohe III;

b) prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu všetky významné nepriaznivé dopady na životné prostredie odhalené pomocou kontrolných a monitorovacích postupov a riadiť sa rozhodnutím príslušného orgánu o povahe a časovom harmonograme nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať. Tieto opatrenia budú vykonané na náklady prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ predkladá príslušným orgánom v časových intervaloch, ktoré príslušné orgány určia, ale v každom prípade minimálne raz ročne, správy vypracované na základe agregovaných údajov zo všetkých výsledkov monitorovania s cieľom preukázania, že dodržiava podmienky uvedené v povolení a rozšírenia poznatkov o chovaní odpadu na skládkach;

c) kontrola kvality analytických operácií kontrolných a monitorovacích postupov a/alebo analýzy uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) sa budú vykonávať v príslušných laboratóriách akreditovaných podľa nariadenia (ES) č. 765/2008[1].“

...

Článok 15 - Povinnosť podávať správy Podávanie správ

Členské štáty pošlú každý tretí rok Komisii správu o vykonávaní tejto smernice, venujúc zvláštnu pozornosť národným stratégiám, ktoré majú byť vypracované podľa článku 5. Správy sú vypracovávané na základe dotazníka alebo návodu navrhnutého Komisiou v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS (1). Dotazník alebo návod bude členským štátom zaslaný šesť mesiacov pred začiatkom obdobia, ktorého sa má správa týkať. Správa bude Komisii zaslaná do deviatich mesiacov od skončenia trojročného obdobia, ktorého sa správa týka.

Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od obdržania správ členských štátov.

1. Členské štáty Komisii raz ročne predkladajú svoje údaje týkajúce sa plnenia cieľov a povinností stanovených v článku 5 ods. 2 , 2a a 2b, a to elektronicky do 31. decembra roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa zbierajú údaje. Tieto údaje sa predkladajú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 3. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [uvedie sa rok nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho aktu + 1 rok] do 31. decembra [uvedie sa rok nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho aktu + 1 rok].

2. Členské štáty oznamujú údaje týkajúce sa dosahovania cieľov stanovených v článku 5 ods. 2 do 1. januára 2025.

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa vymedzia jednotné podmienky overovania plnenia cieľov stanovených v článku 5 ods. 2, 2a a 2b, stanoví formát podávania správ o údajoch týkajúcich sa daných cieľov, ako aj minimálne podmienky týkajúce sa overovania treťou stranou. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 2 tejto smernice.

4. K údajom oznamovaným členskými štátmi v súlade s odsekmi 1 a 2 musí byť pripojená správa o kontrole kvality. Tieto údaje musia byť overené nezávislou treťou stranou.

Článok 16 – Výbor , Zmeny príloh

Všetky zmeny a úpravy potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice vedeckému a technickému pokroku a všetky návrhy pre štandardizáciu metód kontroly, odoberania vzoriek a robenia analýz v súvislosti so skládkovaním odpadu prijme Komisia, ktorej pomáha výbor zriadený na základe článku 18 smernice 75/442/EHS a v súlade s postupom stanoveným v článku 17 tejto smernice. Každá zmena alebo úprava príloh môže byť urobená len v súlade so zásadami ustanovenými v tejto smernici, ktoré sú vysvetlené v prílohách. Za týmto účelom bude výbor v súvislosti s prílohou II dodržiavať tieto zásady: brať do úvahy všeobecné zásady a všeobecné postupy pre testovanie a akceptačné kritéria ustanovené v prílohe II, zvláštne kritéria a/alebo skúšobné metódy a s nimi súvisiace limitné hodnoty majú byť stanovené pre každú triedu skládok, v prípade potreby aj vrátane zvláštnych druhov skládok v rámci každej kategórie skládok a podzemných skládok. Návrhy na štandardizáciu metód kontroly, odoberania vzoriek a robenia analýz v súvislosti s prílohami tejto smernice prijme Komisia v spolupráci s výborom do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Komisia prijme v spolupráci s výborom ustanovenia o harmonizácii a pravidelnom prenose štatistických údajov uvedených v článkoch 5, 7 a 11 tejto smernice do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a v prípade potreby aj zmeny a doplnenia týchto ustanovení.

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 17a a delegované akty v súvislosti s potrebnými zmenami na účely prispôsobenia príloh vedeckému a technickému pokroku.

Článok 17 – Postup výboru

Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť uskutočnené. Výbor prijme svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa prijíma väčšinou ustanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, u ktorých sa vyžaduje, aby boli prijaté Radou na základe návrhu Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov sa vo výbore vážia spôsobom ustanoveným v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme navrhované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou.

Ak po uplynutí trojmesačného obdobia odo dňa oznámenia návrhu Rade, Rada o návrhu nerokovala, navrhované opatrenia prijme Komisia.

1. Na účely uplatňovania článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 2a, článku 5 ods. 2b, odseku 3.5 prílohy I a odseku 5 prílohy II Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa vedecko-technickému pokroku a vykonávanie smernice 2008/98/ES o odpade, zriadený na základe článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011**. Pri odkazovaní na tento odsek sa uplatňuje článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Pri odkazovaní na tento odsek sa uplatňuje článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

**Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Článok 17a - Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 na  dobu neurčitú od [uvedie sa dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho aktu].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

 
 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zneškodňovania a zhodnocovania odpadov

Spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Odpadová legislatíva EÚ

Odpadová legislatíva EÚ

Prehľad základných noriem v legislatíve odpadového hospodárstva na úrovni Európskej únie. Limity a ciele odpadového hospodárstva

X
X
X
X