Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Legislatíva

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

14.03.2020

Zákon č. 79/2015 o odpadoch. Prečítajte si aktuálne znenie

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (aktuálne znenie si môžete prečítať nižšie) upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

19.06.2019

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Výška poplatkov za skládkovanie

01.12.2018

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

01.12.2018

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Aktuálne znenie zákona si môete prečítať nižšie.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

03.03.2017

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou normou, ktorá upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadu na skládky.

Zákon o miestnych daniach

03.03.2017

Zákon o miestnych daniach

Zákon č. 582/2004 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zoznam elektrozariadení

04.02.2017

Zoznam elektrozariadení

Kategorizácia elektrozariadení podľa Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

04.02.2017

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Čo sú neobaly? Definuje ich Vyhláška č. 373/2015 Z. z.

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

11.09.2016

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

Tlačivo Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík nájdete v prílohe č. 4. Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Podáva ho distribútor pneumatík.

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

10.09.2016

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (aktuálne znenie si môžete stiahnuť TU) špecifikuje podmienky evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pre výrobcov a dovozcov.

← staršie články