Na Slovensku treba odštartovať opatrenia proti skládkovaniu plastov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Na Slovensku treba odštartovať opatrenia proti skládkovaniu plastov

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu navrhuje zákaz skládkovania plastového odpadu na Slovensku.

Na Slovensku treba odštartovať opatrenia proti skládkovaniu plastov

Fotolia

Európska únia sa od roku 2020 chystá významne obmedziť skládkové uchovávanie plastového odpadu. S opatreniami na Slovensku treba začať už dnes, a to najmä v segmente stavebníctva. „Už teraz musíme pripravovať riešenia zamerané na recykláciu alebo energetické využitie použitých plastov, vrátane plastových izolačných materiálov,“ uviedla dnes Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR

Stavebný priemysel v Európe spotrebuje až jednu pätinu celkového objemu produkcie plastov, čo predstavuje až 11 miliónov ton. Odpadové plasty tvoria v Európe celkovo až tretinu komunálneho odpadu, pričom v súčasnosti končia na skládkach. Až 80 % plastových produktov použijeme len raz a potom ich odhodíme. Skládky následne zaberajú značnú plochu a spôsobujú znečistenie ovzdušia, vody i pôdy. To je dôvod, prečo by sa s opatreniami malo začať čo najskôr.

Stavebníctvo sa nezaobíde bez recyklácie plastov

Plasty sú dnes v stavebníctve nazývané materiálmi 21. storočia a ich využitie bude neustále narastať. S tým bude narastať aj produkcia plastového odpadu. „Už dnes z odporúčaní medzinárodnej asociácie výrobcov plastov Plastics Europe jednoznačne vyplýva, že by sa malo výrazne obmedziť skládkovanie expandovaného polystyrénu (EPS) z demolácií domov,“ povedala Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. EPS sa v súčasnosti využíva ako izolačný materiál v rôznych stavebných aplikáciách (vonkajší kontaktný zatepľovací systém, podlahy, strecha a pod.) v Európskej únii podielom 78 % a v Slovenskej republike 72 %. Vyplýva to z údajov Plastics Europe. Z tohto dôvodu sa stavebníctvo nezaobíde bez recyklácie plastov a bude musieť počítať s opätovným využitím plastového odpadu.

Recyklácia je v súčasnosti nedostatočná

Združenie EPS SR tiež prízvukuje, že stále nie je využitý ekonomický potenciál recyklácie plastov nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. V súčasnosti sa totiž recykluje iba 25 % plastového odpadu. Recyklácia a zhodnocovanie odpadu budú podľa združenia čoraz dôležitejšie z hľadiska sprísňujúcich sa požiadaviek na ochranu životného prostredia. Aj preto sa Európska únia snaží znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach a nasmerovať krajiny k jeho recyklovaniu a opätovnému využitiu. To bude mať aj ekonomický dosah. „Presadenie právnych predpisov EÚ o odpadoch by malo v Európe ušetriť ročne až 72 miliárd eur. A nielen to. V Európskej únii môže vzniknúť vďaka tomu do roku 2020 až 2 400 000 nových pracovných miest,“ konštatuje Ing. Marta Strapková.

Problematika spracovania plastových odpadov sa na Slovensku rieši v zákone o odpadoch, ktorý prezident podpísal 9. apríla 2015. Zákon zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie odpadu zo svojich výrobkov. Zákon prináša aj zrušenie recyklačného fondu a jeho autori si sľubujú aj účinnejší boj proti čiernym skládkam.

Cieľ – nulové skládkovanie

V Európskej únii je podľa Združenia EPS SR zatiaľ iba osem krajín, ktoré sa blížia k nulovému skládkovaniu plastového stavebného a demolačného odpadu, ktorý zároveň dokážu využiť. Združenie poukazuje na to, že v Nemecku a v ďalších ôsmych štátoch EÚ už v súčasnosti platí zákaz skládkovania odpadov s výhrevnosťou vyššou ako 11 MJ/kg. Organizácia Plastics Europe, do ktorej patrí i Združenie EPS SR, preto nabáda aj ďalšie krajiny k zákazu skládkovania plastových odpadov.

V Slovenskej republike má pritom skládkovanie odpadu zo stavebníctva až 70 % podiel. „V súčasnosti na Slovensku pretrváva ukladanie EPS odpadov na skládkach. A to už nebude od roku 2020 možné. EÚ si stanovila za cieľ zvýšiť opätovné použitie a recykláciu a do roku 2020 chce recyklovať až 70 % stavebného odpadu a odpadu z demolácií, pretože už dnes sa počíta s nárastom využitia plastov v stavebníctve,“ dopĺňa Strapková.

Ako nakladať s odpadmi zo stavebných demolácií

Pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti obsahuje EPS, ktorý sa používa v stavebných aplikáciách viac ako 50 rokov, retardér horenia typu hexabrómocyklododekán (HBCD). Táto látka bola z hľadiska odpadového hospodárstva podľa Štokholmského dohovoru zaradená ako perzistentná (trvácna) látka. Z tohto dôvodu bolo jeho používanie celosvetovo zakázané, okrem použitia EPS v stavebných aplikáciách, kde bola schválená výnimka pre jeho použitie až do roku 2019.

V rámci EU je pre členské štáty EÚ pre používanie HBCD navrhnutá výnimka na odsúhlasenie, ktorá ráta s jeho používaním zatiaľ do augusta 2017. Je teda predpoklad, že používanie HBCD na znižovanie horľavosti EPS v stavebných aplikáciách bude v EÚ zakázané v priebehu 2 až 5 rokov.

K likvidácii EPS sa bude po skončení minimálnej päťdesiatročnej životnosti pristupovať rovnako ako v prípade súčasných demolácií. Odpady EPS s obsahom HBCD nie sú klasifikované ako nebezpečné. Zákaz používania HBCD súvisí s jeho perzistentnosťou a možným hromadením sa v morskej faune. Obyvateľom zateplených domov, ani pracovníkom vo výrobniach, pri aplikáciách EPS s HBCD ani pri demoláciách tak podľa združenia nehrozí nijaké nebezpečenstvo.

Združenie EPS SR

Združenie vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie. Podľa združenia ich členovia pokrývajú približne 70 % slovenského trhu s expandovaným (penovým) polystyrénom.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.