NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2016

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v januári 2016, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2016

Foto: Fotolia

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

Upozorňujeme, že ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 až 4, § 13 ods. 4,§ 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 4 za rok 2015 sa podáva podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016, teda na „starých“ tlačivách.

To znamená, že tieto hlásenia sa podávajú na tlačivách podľa vyhlášky č. 310/2013 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch:

 • Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,

 • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,

 • Evidenčný list skládky odpadov,

 • Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu,

 • Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Hlásenie spracovateľa elektroodpadu a Hlásenie výrobcu elektrozariadení sa podávajú podľa vyhlášky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI V JANUÁRI 2015

ODPADY
Druh povinnosti: Evidencia odpadov
Kto: Každý držiteľ, obchodník, sprostredkovateľ
Termín do: priebežne, min. 1 x mesačne
Tlačivo: § 2 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ODPADY
Druh povinnosti: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Kto: Držiteľ podľa § 3 od. 3 písm a) - n)
Termín do: do konca mesiaca po Q
Tlačivo: § 3 / príloha 2
Komu sa odovzdáva: OU, RF
Archivácia: 5 rokov

RÔZNE
Druh povinnosti: Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
Kto: Distribútor pneumatík
Termín do: do konca Q*
Tlačivo: § 4 / príloha 4
Komu sa odovzdáva: KC, MŽP
Archivácia: 5 rokov

RÔZNE
Druh povinnosti: Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
Kto: Pôvodca odpadov z obalov
Termín do: do 25. dňa nasledujúceho mesiaca
Tlačivo: § 5 / príloha 5
Komu sa odovzdáva: KC pre odpady z obalov a neobalov
Archivácia: 5 rokov

KOVOVÁ ORTUŤ
Druh povinnosti: Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
Kto: Prevádzkovateľ úložiska
Termín do: bezodkladne pri vyskladnení a odoslaní potvrdený oboma stranami
Tlačivo: § 8 / príloha 9
Komu sa odovzdáva: OU
Archivácia: 10 rokov od jeho vydania

KOVOVÁ ORTUŤ
Druh povinnosti: Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
Kto: Prevádzkovateľ úložiska
Termín do: predloženie odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska
Tlačivo: § 8 / príloha 10
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 10 rokov od jeho predloženia

Súhrn povinností vám prinášame v spolupráci s Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN®, školiteľou, konzultantkou a externou poradkyňou v oblasti odpadového hospodárstva a v ďalších oblastiach environmentálneho manažérstva.


KOVOVÉ ODPADY
Druh povinnosti: Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
Kto: Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 9 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov / fotodokumentácia alebo videodokumentácia - 1 rok

KOVOVÉ ODPADY
Druh povinnosti: Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
Kto: Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup komunálneho odpadu
Termín do: do 31. januára
Tlačivo: § 10 / príloha 11
Komu sa odovzdáva: obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje
Archivácia: ?

KOVOVÉ ODPADY
Druh povinnosti: Oznámenie o druhu a množstve vykúpeného vyhradeného prúdu odpadu a o jeho zhodnotení R1-R11
Kto: Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu
Termín do: do 15. dní po ukočení Q
Tlačivo: § 16 odst.4 / Zákona
Komu sa odovzdáva: obaly a neobaly - OZV, kt. má zmluvu s obcou, z kt. pochádza / EEO a použité B/A - KC
Archivácia: ?

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Druh povinnosti: Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade - Sprievodný list nebezpečného odpadu
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, kópia SLNO
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Evidencia o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
Kto: Výrobca / dovozca určených výrobkov
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 12 ods. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
Kto: Výrobca / dovozca určených výrobkov
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 12 / príloha 13
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Ohlásenie údajov podľa § 12 odst. 2 o batériách a akumulátoroch a o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca batérií a akumulátorov
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 12 / príloha 14
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Ohlásenie údajov podľa §12 odst. 2 o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca elektrozariadení
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 12 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF
Archivácia: 5 rokov

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Druh povinnosti: Evidencia  o batériách a akumulátoroch
Kto: Výrobca b/a, OZV pre b/a a 3. Osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 13 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca b/a, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre b/a a 3. Osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 13odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (2)

 1. lubos.hrnciar@gmail.com26.01.2016 (11:43)
  Dobrý deň! Chcem sa opýtať k info o starých tlačivách na hlásenie o odpadoch. Už minulý týždeň bol zverejnený názor, že ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 sa podáva podľa doterajších predpisov. To je jasne napísané vo vyhláške, tak na to netreba výklad. Ale začal sa k tomu pripájať dodatok, že z toho vyplýva, že sa má podávať na starých tlačivých. Toto asi neviem dobre prečítať, nakoľko predmetom § 3 ods. 2 je termín podania (do 28.2 v roku). v prechodných ustanoveniach sa uvádza, že vo väzbe na § 3 ods. 2 sa podáva ohlásenie podľa doterajších predpisov. Akokoľvek sa snažím, vždy mi vychádza len to, že tým je definovaný termín na podanie ohlásenia - 31.1. podľa doterajších predpisov. Keby sa to malo vzťahovať k tlačivu a forme jeho vyplnenia, muselo by byť v prechodných ustanoveniach napísané, že ohlásenie podľa § 3, resp. ohlásenie podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 sa podáva podľa doterajších predpisov. Podať ohlásenie podľa 366 je jednoduchšie minimálne o prílohu, ktorá sa teraz prikladá, len ak je to potrebné a sú presne definované situácie, kedy sa príloha podáva. Ak sú tieto usmernenia vytvorené z dôvodu snahy ešte získať širšie údaje o koncovkách podľa 310, malo to asi byť v prechodných ustanoveniach. Ak môžem poprosiť o názor k tejto veci (nakoľko teraz neviem, ako sa k tomu "postavia" úradníci na okresoch) pomohlo by mi to, lebo zajtra chcem podať ohlásenia po novom. Veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň! Luboš Hrnčiar, 0918 539 817
 2. polak.kontakt@gmail.com22.02.2016 (08:46)
  Gratulujem, konečne si niekto to paragrafové znenie aj skutočne prečítal. Celé toto tvrdenie, že sa to podáva na starých tlačivách vychádza z tvrdenia MŽP, že to tak chceli a stále to tvrdia, že je to tam tak napísané.... Bohužiaľ zo znenia vyhlášky jasne vyplýva, že: 1. vyhláška je účinná od 1.1.2016, 2. na akom tlačive sa podáva "Hlásenie" je v §3 ods.1, tzn. "nové" tlačivo, 3. dokedy sa to podáva upravuje § 3 ods.2 - a len na to sa vzťahuje prechodné ustanovenie. Z uvedeného vyplýva, že ročné hlásenie za rok 2015 sa podáva na novom tlačive do 31.01.2016 Toto sa týka všetkých ďalších § uvedených v článku. Túto dezinformáciu, o starom tlačive, si ale osvojili "všetky" OÚ a aj inšpekcia. S pozdravom, Daniel Polák, Envipol s.r.o., 0905 617 768

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Pri evidencii si treba dať pozor na opakovane použiteľné drevené palety, píše odborníčka z OZV ENVI - PAK.

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Profesionáli v odpadovom hospodárstve poukazujú na nerovnosť podmienok voči importérom, aj na potrebu zásahu vlád.