NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Investície v odpadovom hospodárstve | MÁJ 2016

Súhrnný prehľad ohlásených investícií a výsledkov verejného obstarávania za mesiac máj 2016. Môžete ho získavať aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim PREDPLATITEĽOM.

Investície v odpadovom hospodárstve | MÁJ 2016

Foto: redakcia

Ohlásené investície

Zariadenie na zber odpadov ROPA Slovakia s.r.o. (Bratislava – Petržalka)
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a výkup a zber železných a neželezných kovov v mestskej časti Bratislava Petržalka, Kopčianska ulica č. 92
ROPA Slovakia, s.r.o., Bratislava

Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu Hincovce
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie a energetické využitie komunálneho odpadu a ostatného odpadu v objekte bývalej asfaltovej obaľovačky Hincovce v katastrálnom území Hincovce
Ekospiš, združenie obcí, Krompachy

Zber a výkup druhotných surovín a starých vozidiel, prevádzka Liptovský Mikuláš
Oznámenie/Zámer
Účelom navrhovanej činnosti je existujúce zariadenia zberne druhotných surovín v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš. Navrhovanou činnosťou je nakladanie s druhotnými surovinami, ktoré budú vykupované od firiem, organizácií a občanov. Odpady sú dočasne uskladnené vo vyhradených priestoroch spoločnosti v určených kontajnerov a na spevnenej ploche. Odvoz pre ďalšie spracovávanie v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov bude vykonávaný vlastnou dopravou priebežne tak, aby nedošlo k prepĺňaniu kapacity zariadenia
ALBA WASTE s. r. o.

Skládka Martin – Kalnô – Zmena nakladania s priesakovými kvapalinami
Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia
Účelom zmeny je odstránenie potreby vývozu priesakových kvapalín do ČOV a úprava priesakových kvapalín zavedením vhodného systému čistenia priamo v prevádzke skládky odpadov tak aby bolo možné výslednú vyčistenú vodu vypúšťať do recipientu potoka Krásny
Brantner Fatra s.r.o., Martin

Pokračovanie v činnosti zberu starých voziediel v Brezne
Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia
Novela zákona o odpadoch a udelenie súhlasu podľa zákona o odpadoch
LUANON- VÝKUP s.r.o.

Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku
Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie zoznamu parciel realizácie navrhovanej činnosti a navýšenie kapacity Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku., Snina
DOPABAL s.r.o. Snina

Autolandia - zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Triblavina
Záverečné stanovisko
Vybudovanie zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel s kapacitou 600 ks/rok
AUTOLANDIA, s. r. o., Bratislava

Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Spišská Nová Ves
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Účelom navrhovanej činnosti je pokračovanie v prevádzkovaní existujúceho zariadenia na zber, výkup a úpravu druhotných surovín (najmä železné a farebné kovy, káble) s možným rozšírením ďalších druhov odpadov vrátane nebezpečných
SIMAC - scrap s.r.o., Košice

Zberný dvor obce Hrušov
Oznámenie/Zámer
Sprevádzkovanie jestvujúceho zberného dvora obce Hrušov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zberný dvor slúži na zber a dočasné skladovanie odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a návštevníkmi obce, ktoré sú následne odovzdané na ďalšie spracovanie v zariadeniach oprávnených na túto činnosť
Obec Hrušov

Regionálny zberný dvor Ulič
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Účelom predloženého zámeru je vybudovanie regionálneho zberného dvora pre obce Uličskej doliny s cca 2400 obyvateľmi, v nadväznosti na jestvujúci regionálny systém triedeného zberu tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Obec Ulič

Výkup kovového odpadu (Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany)
Oznámenie/Zámer
Vybudovanie zberného dvora pre železné a neželezné odpady, farebné kovy okrem nebezpečných odpadov, ich dočasné skladovanie a následné odpredávanie na ďalšie spracovanie odborne spôsobilej osobe na základe zmluvných vzťahov
Jaroslav Godál, Moravany nad Váhom

Mechanická úprava kovových odpadov (Horný Hričov)
Záverečné stanovisko
Zriadiť prevádzku na mechanickú úpravu kovových odpadov v existujúcom zariadení na zber ostatných kovových odpadov z dôvodu efektívnej prepravy ku koncovému zhodnotiteľovi
SAKER, s. r.o., Horný Hričov

Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov (Priepasné)
Oznámenie/Zámer
Zber, triedenie a zhodnocovanie ostatných odpadov, úprava vyseparovaných niektorých zložiek komunálneho odpadu lisovaním. Zber, zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov alebo starých automobilov, úprava niektorých kovových odpadov lisovaním
Obec Priepasné

Zberný dvor obce Belá
Oznámenie/Zámer
Vybudovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov
Belské služby, s.r.o., Belá

Zberný dvor obce Štiavnik
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Účelom navrhovateľa je vybudovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy
Obec Štiavnik

Topoľčany- Kompostáreň BRO, rozšírenie a intenzifikácia prevádzky
Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia
Úpravou a doplnením stavebnej časti kompostárne sa má dosiahnuť zlepšenie podmienok prevádzky kompostárne a zároveň zabezpečenie optimalizácie podmienok kompostovania so zvýšením kapacity a zabezpečením komplexnosti kompostovania BRO z komunálnej sféry (možnosť kompostovania kuchynských a reštauračných odpadov)
Mesto Topoľčany

Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 90101 Malacky
Oznámenie/Zámer
Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov a starých vozidiel pre dočasné zhromažďovanie pred ich zhodnotením v spracovateľských zariadeniach
AutoComplex s.r.o., Závod

Sobrance, ul. SNP – zariadenie na zber odpadov STAFER, s.r.o.
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Predmetom navrhovanej činnosti je vytvorenie podmienok pre prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na základe súhlasu podľa §97 ods.1 písm., d)zákona o odpadoch . Ide o pokračovanie doterajšej činnosti v súvislosti so zmenou majiteľa/prevádzkovateľa zberne odpadu v Sobranciach, na ul.SNP, k.ú. Sobrance na parc.č. 163/32 o výmere 2446 m2. Účelom navrhovanej činnosti bude zber a triedenie odpadov kategórie "O" - ostatný odpad podľa druhov odpadov s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v spracovateľských zariadeniach v celkovom predpokladanom ročnom množstve odpadov max 12000 t/rok, z toho nekovových odpadov max.3000 t/rok
STAFER, s.r.o.

Zberný dvor Babindol
Oznámenie/Zámer
Navrhovaná činnosť rieši výstavbu zberného dvora separovaného zberu pre Obec Babindol. Obec nemá zatiaľ takéto zariadenie, je odkázaná na dočasné uskladnenie, pokým nedôjde k odvozu odberateľom
Obec Babindol

Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení
Oznámenie/Zámer
Dobudovanie recyklačnej technológie o linku pyrometalurgie a hydrometalurgie
METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Slovenská Ľupča

Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa
Oznámenie/Zámer
Vybudovanie a prevádzkovanie zberu nebezpečných odpadov a odpadov z kovov
AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., Bratislava

Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Účelom predloženého zámeru je vybudovanie regionálneho zberného dvora pre obce Cirošskej doliny (Belá nad Cirochou, Zemplínske Hámre, Dlhé nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Hažín nad Cirochou, Jasenov) s cca 15 000 obyvateľmi, tak, aby sa plnil štandard zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok v zmysle prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a aby obce plnili vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávajúcich predpisov
Obec Belá nad Cirochou

Zberný dvor obce Novoť
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu sú odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly a biologicky rozložiteľný odpad - kategórie ostatný odpad. Predmetom zberu budú aj odpady: elektroodpad z domácností, batérie a akumulátory a jedlé oleje a tuky
Obec Novoť

Zberné miesto odpadov s mobilnou jednotkou (Hlohovec)
Oznámenie/Zámer
Skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov nad 10 ton ročne s mobilným zariadením na zhodnocovanie tekutých nebezpečných odpadov
Ing. Matej Chrenko – CHREN-eko, Hlohovec

Zberný dvor stavebného odpadu - zmena využitia územia (Budmerice)
Oznámenie/Zámer
Zámerom investora je vybudovať zberný dvor , ktorý bude slúžiť na zber a zhromažďovanie vyseparovaných stavebných odpadov.navrhovaný zberný dvor bude slúžiť predovšetkým pre obyvateľov obce Budmerice a bude zaberať plochu 34 028 m2.V zbernom dvore sa budú nachádzať aj kontajnery na zhromažďovanie ostatného odpadu vyseparovaného z komunálneho odpadu a plocha pre zber zeleného odpadu a drevného odpadu
Obecný úrad Budmerice

Hospodársko - zberný dvor
Oznámenie/Zámer
Vybudovanie a prevádzkovanie hospodársko – zberného dvora odpadov v obci Jasová
Obec Jasová

Zariadenie na zber odpadov – Antolská 11, Bratislava
Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia
Trvalé prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zo zdravotonej starostlivosti, v ktorom bude zabezpečené efektívne nakladanie s predmetnými odpadmi a premiestnenie zhromaždiska odpadov
Univerzitná nemocnica Bratislava

Zariadenie na zber odpadov (Nedožery – Brezany)
Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia
Účelom navrhovanej činnosti je zosúladenie existujúcej činnosti, na ktorú bol udelený súhlas na zber odpadu z elektrozariadení, ktorého platnosť sa končí dňa 31.05.2016 s novou legislatívou – so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v zmysle ktorého sa menia katalógové čísla prijímaných odpadov
Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Nedožery Brezany

Zariadenie na zber odpadov KOVOT
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Predmetom zámeru je vybudovať zariadenie na zber a dočasné uskladnenie odpadov pozostávajúcich z opotrebovaných batérií a akumulátorov, železných a neželezných kovov, vyradených zariadení
KOVOT, s.r.o.

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Veľké Ludince
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvoru odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer
Celková predpokladaná hodnota: 359.471,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Pata
Zberný dvor odpadu v obci Pata
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvoru odpadu v obci Pata v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer
Celková predpokladaná hodnota: 281.940,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Bešeňová
Zberný dvor Bešeňová - stavebné práce
Cieľom projektu je výstavba nového zberného dvora v obci Bešeňová vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov
Celková predpokladaná hodnota: 151.884,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Obec Veľký Slavkov
Nakladanie s odpadmi
Počet prijatých ponúk: 3
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
84.980,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Mesto Považská Bystrica
Technické služby v meste Považská Bystrica
Komplexné poskytovanie technických služieb v meste Považská Bystrica - vývoz nádob na komunálny odpad, separovaný, resp. triedený zber odpadov, skládkovanie, prevádzkovanie zberného dvora a zberných miest, spracovanie BRO kompostovaním, zimná a letná údržba, drobné stavebné a udržiavacie práce spevnených plôch
Použila sa elektronická aukcia: Áno
Počet prijatých ponúk: 2
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
27.968.156,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška
Predpokladaná hodnota zákazky: 2.189.200,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Zabezpečenie technického vybavenia pre triedený zber komunálnych odpadov
Predpokladaná hodnota zákazky: 1.315.333,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Veľké Ludince
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
Predpokladaná hodnota zákazky: 142.001,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Technické služby Brezno
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zber na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 885.376,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 1.045.890,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
TEKOS,spol. s r.o.
Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese MALACKY
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 1.127.887,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Mesto Handlová
Kompostáreň Handlová
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 672.940,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Mesto Šahy
Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 245.400,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Mesto Nováky
Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 451.534,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Mesto Liptovský Mikuláš
Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 831.936,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 1.580.750,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Technické služby mesta Galanta
Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta - nádoby na odpad
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zázemie pre intenzifikáciu zberu biologický rozložiteľného odpadu v podobe zberných nádob
Celková predpokladaná hodnota: 93.280,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Technické služby mesta Galanta
Intenzifikácia triedeného zberu BRO v meste Galanta- zberové vozidlo
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zázemie pre intenzifikáciu zberu biologický rozložiteľného odpadu v podobe zberového vozidla
Celková predpokladaná hodnota: 208.450,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Horná Súča
Zberný dvor odpadov Horná Súča - stavby
Predmetom tejto zákazky je stavba Zberného dvora odpadov
Celková predpokladaná hodnota: 284.212,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Trnovec nad Váhom
Zberný dvor Trnovec nad Váhom
Zákazka na výstavbu Zberného dvora v Trnovci nad Váhom pozostáva zo štyroch stavebných objektov: Sociálno - prevádzková budova, Garáž, Prístrešok pre kontajnery a Spevnené betónové plochy. Ďalšie podrobnosti sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer
Celková predpokladaná hodnota: 268.576,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Radošina
Zberný dvor v obci Radošina
Celková predpokladaná hodnota: 286.891,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Obec Brestovec
Eko Dvor Brestovec
Predmetom obstarávania je výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci Brestovec podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer
Celková predpokladaná hodnota: 327.322,- EUR

Výzva na predkladanie ponúk
Mesto Detva
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva-Studienec – kompostáreň
Celková predpokladaná hodnota: 130.137,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Mesto Snina
Technológia - Zberný dvor Snina
Nákup novej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora
Odhadovaná hodnota: 652.585,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Informačný systém odpadového hospodárstva
Predmetom zákazky je návrh, vývoj, implementácia a dodávka integrovaného informačného systému Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len ISOH), ktorý zabezpečí elektronizáciu služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zároveň umožní zhromažďovanie a následné spracovávanie všetkých relevantných údajov o odpadoch podľa jednotlivých prúdov odpadov a ich poskytovanie v stanovenom rozsahu
Zmluva/časť nebola pridelená

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Obec Horná Súča
Zberný dvor odpadov Horná Súča - tovary
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť technické zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Celková odhadovaná hodnota: 688.707,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Mesto Giraltovce
Technické a technologické zariadenie Giraltovce
Predmetom zákazky je dodanie technického a technologického vybavenia pre oblasť odpadového hospodárstva v meste Giraltovce
Celková odhadovaná hodnota: 345.286,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Obec Búč
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Búč
Predmetom obstarávania je dodávka nasledovného strojno-technologického vybavenia zberného dvora
Celková odhadovaná hodnota: 319.010,- EUR

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu APEL 2020 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Pozvánka na konferenciu APEL 2020 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Aktualizované: Štvrtý ročník konferencie APEL 2020 sa uskutoční 15. decembra 2020 v online formáte.

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2020 - Postihy a zodpovednosť

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2020 - Postihy a zodpovednosť

Podujatie na tému Finančné postihy a trestná zodpovednosť pomôže zodpovedať na praktické otázky a ukáže možnosti riešenia reálnych situácií v oblasti envirodeliktov.

Nádoby s certifikovanou ochranou pred koronavírusom od JRK Slovensko zabránia jeho šíreniu

Nádoby s certifikovanou ochranou pred koronavírusom od JRK Slovensko zabránia jeho šíreniu

Slovenské samosprávy čaká od začiatku nového roka povinné triedenie kuchynského odpadu, s čím súvisí aj využívanie vhodných nádob na jeho zber. Pre lepšie rozhodovanie prinášame detailnejšie porovnanie.