NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve majú Zlatého mravca

Medzi ocenenými je aj Dobrý trh v Bratislave a projekt triedenia komunálnych odpadov v Handlovej.

Zlatý mravec 2017

Zlatý mravec 2017 | Foto: Odpady-portal.sk

Vo štvrtok 23. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 12. ročníka súťaže Zlatý mravec 2017.

Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 v piatich kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2017 sa v týchto kategóriách stali:

Komunálne odpadové hospodárstvo

 • Hater – Handlová spol. s r.o.
 • Projekt: „Triedenie komunálnych odpadov spoločnosťou Hater - Handlová “

Firemné odpadové hospodárstvo

 • Slovenská asociácia ochrany rastlín
 • Projekt: „Pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín“

Inovatívne riešenia

 • EPA Plus, s.r.o. 
 • Projekt: „Aplikácia EVOD“

Environmentálna výchova

 • Zámok Hlohovec, o.z
 • Projekt: „Ekoučebňa na hlohoveckom zámku.“

Študentský projekt

 • Ing. Denisa Rášová, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Diplomová práca: „Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky“

Čestné uznanie:

 • MFF Eko s.r.o. za projekt: „Junior Festival“
 • Punkt, o.z. za projekt: „Dobrý trh bez odpadov“

Pozrite si priamy prenos z podujatia, ktorý sme vysielali na Facebookovej stránke Odpady-portal.sk.

Vyhlasovateľmi ocenia Zlatý mravec sú Reclay Slovensko, s.r.o. (hlavný vyhlasovateľ), Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve a Združenie organizácií verejných prác.

Informácie o ocenených projektoch

Spoločnosť Hater-Handlová, i keď patrí k menším regionálnym spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti odpadového hospodárstva, dokázala systematickou prácou v období niekoľkých rokov vybudovať efektívny systém triedenia, zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi.

Dôležitou súčasťou systému ich činnosti je pravidelná práca s verejnosťou, ktorá prináša výsledky. Región Handlovskej doliny dosahuje pri triedení zložiek komunálneho odpadu úroveň 35,86 kg/obyvateľa/ročne.

Slovenská asociácia ochrany rastlín vo vybraných regiónoch Slovenska postupne zavádza zber, úpravu, prepravu a zhodnocovanie prázdnych obalov z prípravkou na ochranu rastlín, čím zásadným spôsobom prispieva k tomu, aby tieto obaly nielen neohrozovali životné prostredie a zdravie ľudí, nekončili na skládkach odpadov, ale boli naopak zhodnocované.

Projekt je prejavom zodpovednosti výrobcov v oblasti poľnohospodárstva, ktorí si uvedomujú možný negatívny vplyv znečistených obalov na prírodné prostredie.

Spoločnosť EPA Plus s.r.o. vyvinula vlastnú aplikáciu EVOD, ktorá slúži najmä na elektronickú evidenciu odpadov, evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov, či tvorbu identifikačných listov nebezpečných odpadov.

Aplikácia umožňuje efektívne plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Je dostupná vo webovom prehliadači, pričom nie je potrebná žiadna ďalšia inštalácia programov.

Pre užívateľov poskytuje komfortné, jednoduché, rýchle a efektívne riešenie.

Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec sa podarilo úspešne spojiť tradičné vzdelávacie metódy s modernými technológiami a inovatívnymi didaktickými postupmi, ktoré prinášajú do vzdelávacieho systému nové prvky a sú zároveň pre mládež mimoriadne atraktívne.

Občianske združenie spolupracuje s viac ako 60 školami a postupne rozširuje svoje pôsobenie mimo hraníc Trnavského regiónu..

Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Denisy Rášovej ako aj objektívne zhrnutie spracovaných informácií v oblasti globálneho obchodu s odpadom. Študentke sa podarilo poskytnúť ucelený pohľad na problematiku cezhraničných tokov odpadu na globálnej úrovni.

Junior Festival predstavuje v našich podmienkach unikátny spôsob uskutočňovania environmentálnej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl. Projekt kombinuje premietanie filmov s tematikou ochrany životného prostredia s rôznymi formami vzdelávania a sprievodnými aktivitami.

Významným spôsobom prispieva k šíreniu osvety o potrebe predchádzania vzniku odpadov, ich triedení a zhodnocovaní.

Občianske združenie Punkt organizovaním verejných trhov zavádza originálnym spôsobom do mestského prostredia nový spôsob výchovy obyvateľov v oblasti nakladania s odpadmi. Spôsob prípravy a realizácie týchto podujatí predstavuje odklon od tradičného konzumného spôsobu prevádzky trhov k ich udržateľnému modelu.

Dobré trhy sú nielen miestom jedinečnej atmosféry, ale i učebňou pod holým nebom, v ktorej sa obchodníci i spotrebitelia dozvedia ako uplatňovať princípy predchádzania vzniku odpadov, minimálnej tvorby odpadov a správneho nakladania s nimi.

O udelení ocenení v súťaži Zlatý mravec za rok 2017 rozhodovala 9 členná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Boris Susko za MŽP SR, Ľubomír Augustín za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.

Zdroj: Reclay Slovensko, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Obec zaviedla evidovanie odpadu, znížila množstvo odpadu a šetrí na každom zbere ZKO

Obec zaviedla evidovanie odpadu, znížila množstvo odpadu a šetrí na každom zbere ZKO

Obec na Považí nechce doplácať za odpad a vynakladať peniaze neefektívne. Bude analyzovať situáciu na základe reálnych dát a následne pripraví motivačný systém pre občanov. Pár mesiacov po zavedení evidencie šetrí peniaze a môže sa pochváliť dobrou spätnou väzbou od občanov.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

V poradí 27. medzinárodný kongres a výstava sa uskutoční v dňoch 11. – 13. septembra 2019 v Luhačoviciach.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.