Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
Dni teplárenství a energetiky

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

V predchádzajúcom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo sme vám predstavili zmeny vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov1 a zmeny vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch2. V tomto vydaní vám zhrnieme zmeny účinné od 1. 1. 2018 v posledných troch vyhláškach.

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  15.03.2018 |  JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Zmena vyhlášky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Prvá vyhláška3, ktorú vám predstavíme, upravuje znenie vyhlášky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti4. Zmeny nadväzujú na novelu zákona o odpadoch týkajúcu sa zosúladenia zákona s novým Nariadením o ortuti5, ktoré zaviedlo povinnosti súvisiace s trvalým uskladnením ortuti.

MIM Esona 1

Vzhľadom na doplnenie úložiska trvalého uskladnenia ortuti bolo nevyhnutné doplniť aj pravidlá prevádzky tohto úložiska. Nová vyhláška určila, že na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti sa budú vzťahovať pravidlá platné pre dočasné uskladnenie odpadovej ortuti, upravené v ustanovení § 10 ods. 1 až 10 vyhlášky o skládkovaní odpadov o dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Vyhláška ďalej priniesla zmenu terminológie. Pojem kovová ortuť sa v ustanovení § 10 predmetnej vyhlášky nahradil pojmom odpadová ortuť.

Zmena vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Druhou vyhláškou6 sa upravuje znenie vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.7 Významnými zmenami, ktoré prináša táto vyhláška, sú:

 1. Evidencia odpadov a Evidencia o spracovaní starých vozidiel sa už nemusí viesť samostatne za každú prevádzkareň; (aktualizované 16.3.2018)
 2. Výslovne sa určuje, že Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, Evidenčný list skládky odpadov a Evidenčný list úložiska sa podáva príslušnému okresnému úradu. V prípade mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov sa Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní podáva príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom. Podľa predchádzajúceho znenia vyhlášky sa dotknuté dokumenty podávali príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, čo mohlo v praxi spôsobovať problémy;
 3. Vypúšťa sa ustanovenie o Evidenčnom liste zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, a to v nadväznosti na vypustenie ustanovenia § 17 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. Uvedená zmena súvisí so znížením administratívnej záťaže pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov, ktorý si bude plniť evidenčné a ohlasovacie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch ako držiteľ odpadu, a nie aj podľa § 17 ods. 1 písm. f);
 4. Ustanovenie o Evidenčnom liste úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti sa mení na ustanovenie o Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou;
 5. Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa už nepodáva za každú činnosť osobitne, ale spoločne za zber a výkup komunálnych odpadov;
 6. Sprievodný list nebezpečného odpadu musí okrem odosielateľa a príjemcu nebezpečného odpadu uchovávať aj dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, a to v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu jedného roka;
 7. Pre výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, boli pridané nové vzory tlačív ohlásenia o údajoch z evidencie o obaloch/o neobalových výrobkoch (príloha č. 16 a 18 vyhlášky);
 8. Spracovateľ elektroodpadu už nie je povinný podať Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu ministerstvu, ale len výrobcovi elektrozariadení, resp. organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia;
 9. Ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľa prekládkovej stanice a skladovania výkopovej zeminy sa plní prvýkrát do 28. februára 2019, pričom sa vychádza z údajov za rok 2018;
 10. Prílohy k vyhláške tvoria nové vzory jednotlivých tlačív, napr. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Doplnenie vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov8

Posledná vyhláška9 dopĺňa katalóg odpadov a nasledujúce kódy odpadov:

 • 13 08 99 odpady inak nešpecifikované (podskupina olejové odpady inak nešpecifikované);
 • 16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07
 • 20 01 04 obaly z kovu O;
 • 20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N.

1 Vyhláška č. 324/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.

2 Vyhláška č. 322/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

3 Vyhláška č. 323/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

4 Vyhláška č. 372/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (ďalej len „nariadenie o ortuti“), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018

6Vyhláška č. 321/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z

7 Vyhláška č. 366/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

8 Vyhláška č. 365/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

9 Vyhláška č. 320/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozemok s environmentálnou záťažou môže vyjsť vlastníkov draho

Pozemok s environmentálnou záťažou môže vyjsť vlastníkov draho

Aj napriek vetu prezidentky parlament schválil novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Medzinárodný obchod s odpadom sa stále zväčšuje a Európska únia v ňom zohráva významnú rolu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska

Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska

Experti OZV ENVI - PAK vďaka dátam z analýz znečistenia v triedenom zbere papiera a plastov hľadali súvislosti medzi spôsobom zberu a mierou znečistenia odpadu.