Vplyvy aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 1.časť | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Vplyvy aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 1.časť

V predchádzajúcich vydaniach Odpadového hospodárstva sme vám predstavili rozsiahlu aplikačnú novelu zákona o odpadoch1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 2018. Výrazné zmeny, ktoré priniesla táto novela, zasiahli aj do znenia vyhlášok, ktoré vykonávajú zákon o odpadoch. Od 1. 1. 2018 je účinných 5 nových vyhlášok. Dve z nich vám v tomto príspevku predstavíme.

Vplyvy aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 1.časť

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  06.02.2018 |  JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

V predchádzajúcich vydaniach Odpadového hospodárstva sme vám predstavili rozsiahlu aplikačnú novelu zákona o odpadoch1, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 2018. Výrazné zmeny, ktoré priniesla táto novela, zasiahli aj do znenia vyhlášok, ktoré vykonávajú zákon o odpadoch. Od 1. 1. 2018 je účinných 5 nových vyhlášok. Dve z nich vám v tomto príspevku predstavíme.

Zmena vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s s vyhradenými prúdmi odpadov

Prvá vyhláška2 upravuje znenie vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s s vyhradenými prúdmi odpadov3. Významnými zmenami, ktoré prináša nová vyhláška, sú:

 1. Vypustenie ustanovení ohľadne náležitostí potvrdenia o zápise do registra výrobcov, a to z dôvodu, že ministerstvo životného prostredia už nebude vydávať predmetné potvrdenie;
 2. Stanovenie sadzieb na určenie nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov. Predmetné súvisí s s povinnosťou koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 104 medzi oprávnené osoby, ktoré zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu batérií a akumulátorov;
 3. Vypúšťa sa Zoznam neobalových výrobkov;
 4. V žiadosti o zápis do registra výrobcov sa už nebude uvádzať dátum narodenia;
 5. Do zoznamu elektrozariadení, konkrétne do kategórie spotrebná elektronika (príloha č. 8 tabuľka č. 4 riadok 4.2), sa pridal kód odpadu 16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 – ostatný odpad.

Zmena vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Druhou vyhláškou5 sa upravuje znenie vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch6. Významnými zmenami, ktoré prináša táto vyhláška, sú:

 1. Zariadenie na nakladanie s s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Po novom sa táto povinnosť vzťahuje aj na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a na zariadenie na skladovanie výkopovej zeminy;
 2. Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa musia navrhnúť, zhotoviť a prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku;
 3. Dopĺňajú sa náležitosti prevádzkovej dokumentácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti. Prevádzkovú dokumentáciu tvorí okrem iného prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, núdzové a evakuačné plány.
 4. Rozširujú sa povinnosti obce zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Obec je povinná zabezpečiť pre každú domácnosť, resp. každú komplexnú bytovú výstavbu kompostovací zásobník a zbernú nádobu (min. 120 litrov);
 5. Pridáva sa vzor žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch – prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a upravujú sa náležitosti zoznamu registrovaných osôb;
 6. Fyzická osoba môže na povrchovú úpravu terénu použiť len odpady s s katalógovými číslami 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú limitovaní ako fyzické osoby. Odpady, ktoré môžu použiť, sú určené demonštratívne7;
 7. K vybraným žiadostiam nie je už potrebné prikladať výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra. Účelom je odstránenie zbytočnej byrokracie vo vybraných konaniach;
 8. Pridala sa úprava žiadosti o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu a žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy a sprísnili sa náležitosti žiadosti o súhlas na zhodnocovanie (resp. zneškodňovanie) odpadov mobilným zariadením;
 9. Upravili sa náležitosti žiadosti o súhlas na prevádzkovanie a uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti;
 10. Úprava oznámenia o cezhraničnom pohybe odpadov. Rozširuje sa počet príloh, ktoré je potrebné priložiť k oznámeniu o cezhraničnom pohybe odpadov. Napríklad povinnými prílohami k oznámeniu o cezhraničnom pohybe odpadov na účely energetického zhodnocovania odpadov činnosťou R1 je chemická analýza zloženia odpadov, fotodokumentácia odpadov, percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií v odpade atď.
 11. Príloha k vyhláške obsahuje nové štandardy zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok a jeho výpočet.

V ďalšom vydaní Odpadového hospodárstva vám priblížime zmeny vo zvyšných troch vyhláškach.

JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2018/02.

1 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

2 Vyhláška č. 324/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.

3 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.

4 Ustanovenie § 112 ods. 10 zákona o odpadoch: „Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov pokutu za porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. a), § 27 ods. 5 a 6, § 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až 4, v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží aj opatrenia na nápravu protiprávneho konania, najmä opatrenie na nápravu, ktorým orgán štátneho dozoru uloží povinnému povinnosť uhradiť Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov náklady na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov.“

5 Vyhláška č. 322/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

6 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

7 Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môžu použiť najmä odpady s s katalógovými číslami 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, 01 04 09 odpadový piesok a íly, 02 04 01 zemina z čistenia a prania repy, 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika, 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozemok s environmentálnou záťažou môže vyjsť vlastníkov draho

Pozemok s environmentálnou záťažou môže vyjsť vlastníkov draho

Aj napriek vetu prezidentky parlament schválil novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Európska komisia začína boj proti nezákonnej preprave odpadu

Medzinárodný obchod s odpadom sa stále zväčšuje a Európska únia v ňom zohráva významnú rolu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/01.

Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska

Vrecový zber negarantuje lepšie triedenie odpadu, ukázala analýza dát z celého Slovenska

Experti OZV ENVI - PAK vďaka dátam z analýz znečistenia v triedenom zbere papiera a plastov hľadali súvislosti medzi spôsobom zberu a mierou znečistenia odpadu.